Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre: All quarters

Crèdits: 20

Professorat: 

Maria Dolors Celma Benaiges

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Competències


Competències específiques
 • E1_TUR_Interpretar els principis del turisme en la seva dimensió espacial, social, cultural, política, laboral i econòmica i identificar tipologies i destinacions turístiques

 • E2_TUR_Analitzar els impactes que genera el turisme en els seus aspectes econòmics, socials i mediambientals i aportar solucions innovadores

 • E3_TUR_Analitzar les principals estructures politicoadministratives turístiques i interpretar el marc legal que regula les activitats turístiques

 • E4_TUR_Convertir un problema "empíric" en un projecte d'investigació i elaborar conclusions

 • E5_TUR_Aplicar una marcada orientació de servei al client i manejar tècniques de comunicació

 • E6_TUR_Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiu de la seva explotació a través de models de gestió innovadors

 • E7_TUR_Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació economicopatrimonial de les organitzacions turístiques

 • E8_TUR_Dirigir diferents tipus d'entitats turístiques definint objectius, estratègies, polítiques comercials i gestionant els recursos financers

 • E9_TUR_Treballar en mitjans culturals diferents, aportant solucions als diferents problemes que es presenten

 • E10_TUR_Emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de l'àmbit empresarial i elaborar un document per transmetre informació o proposta empresarial innovadora en turisme

 • E11_TUR_Gestionar els espais territorials turístics d'acord amb principis de sostenibilitat

 • E12_TUR_Dominar els procediments operatius de les empreses d'allotjament, restauració i intermediació turística

 • E13_TUR_Interpretar l'estratègia, els objectius i els instruments públics de la planificació turística

 • E14_TUR_Reconèixer i aplicar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic

 • E15_TUR_Interpretar un pla públic en matèria turística i les oportunitats que es deriven per al sector privat

 • E16_TUR_Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques

 • E17_TUR_Conèixer detalls del funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials a nivell mundial

 • E18_TUR_Comprendre les característiques de la gestió del patrimoni cultural i ser capaços d'elaborar iniciatives innovadores per a la seva posada en valor com a atractiu turístic

 • E19_TUR_Detectar les necessitats per a la planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions turístiques

 • E20_TUR_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en almenys una llengua estrangera

Competències generals
 • G3_TUR_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

 • G4_TUR_Integrar els valors de justicia social, d'igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Turisme i gestió de l'oci controbueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i que es basa en la cultura del diàleg i de la pau

   

 • G2_TUR_Ser capaç de generar idees i solucionar problemas, tant de manera individual com col·lectiva

Competències transversals
 • T1_TUR_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita  en les dues llengues oficials de Catalunya

 • T2_TUR_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

   

 • T4_TUR_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

 • T5_TUR_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

 • T3_TUR_Formular raonaments crítics i ben argumentats, utilitzant terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments

 • T6_TUR_Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic

Descripció


El TFG comporta la realització, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats adquirits en el grau.

Resultats d'aprenentatge


 • Convertir un problema empíric en un objecte de recerca i elaborar conclusions.
 • Resoldre problemes a través de mètodes científics
 • Avaluar diferents recursos per a l’anàlisi. 
 • Presentar i defensar projectes empresarials de l’àmbit turístic.
 • Incorporar les orientacions de les tutories de manera crítica i responsable, com a part integrant de l’aprenentatge.

Metodologia de treball


Sessions teòriques MD3: Presentacions sobre continguts i eines metodològiques per a la realització del TFG

Aprenentatge dirigit

MD6. Tutories síncrones amb el tutor del TFG per orientar l’estudiant i fer el seguiment del projecte.

 

Aprenentatge autònom

MD10. Investigació i lectura crítica d’articles. Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que van a desenvolupar, seguint les fases de la metodologia de recerca, entre les quals la lectura crítica de articles.

 

MD11. Tutories no presencials per a les que l’alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de l’aula virtual del TFG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grau de Turisme i gestió de l'oci, el TFG inclou el seminari de “Elaboració de projectes” que es correspon amb l'assignatura de “Elaboració de projectes” del grau d'Administració d'empreses i gestió de la innovació. Els estudiants del grau de Turisme cursaran obligatòriament aquest seminari conjuntament amb els estudiants del grau d’ ADE.

Tot el procediment sobre el funcionament del Seminari de “Elaboració de projectes” es pot consultar en el pla docent de l'assignatura “Elaboració de projectes” que estarà penjat a l'aula virtual.

Tot el procediment detallat sobre el funcionament del TFG està recollit al document de la “Normativa reguladora TFG” que està penjat a l’aula virtual del TFG i a la web del TCM.

..................

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial,en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.


El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


 • Elaboració d'un treball escrit en alguna de les modalitats següents:
  • un projecte de recerca científica de l'àmbit de coneixement del Grau
  • un projecte emprenedor de creació d’una empresa o un projecte intraemprenedor dintre d’una empresa existent o
  • un projecte d’intervenció en una empresa/territori, etc. o
  • un pla de màrqueting d’una empresa real o d’una empresa que es vol crear
 • Presentació i defensa del treball davant d'un tribunal:
  • tribunal de seguiment a meitat de curs
  • tribunal final

Activitats d'aprenentatgeAF7 Tutories
AF8 Presentació del TFG davant el Tribunal de seguiment
AF9 Presentació i defensa del TFG davant el Tribunal d'avaluació final
AF10 Cerca, lectura i elaboració de recensions/comentaris de text sobre bibliografia/informació a través de les Tics/plataforma virtual
AF11 Treball autònom de l'estudiant per elaborar el Treball de final de Grau

Sistema d'avaluació


La qualificació final del TFG s’obtindrà a partir de diferents avaluacions:

 • Informes del tutor de TFG: 30% de la nota final
 • Tribunal de seguiment: 20% de la nota final
 • Tribunal Final del TFG: 50% de la nota final

El seminari d’Elaboració de projectes modificarà a l’alça o la baixa la nota del TFG amb els següents termes:

 • Si la nota del Seminari d’Elaboració de projectes és inferior a 5 punts sobre 10, la nota final del TFG es reduirà en 1 punt.
 • Si la nota del Seminari d’Elaboració de projectes està entre 5 i 6,5 punts sobre 10, la nota final del TFG es mantindrà.
 • Si la nota del Seminari d’Elaboració de projectes està entre 6,6 i 8,5 punts sobre 10, la nota final del TFG s’incrementarà en 0,5 punts.
 • Si la nota del Seminari d’Elaboració de projectes està entre 8,6 i 10 punts sobre 10, la nota final del TFG s’incrementarà en 1 punt. 
 • Si un estudiant no es presenta a l’avaluació del Seminari d’Elaboració de Projectes i la nota del TFG està aprovada, automàticament la nota final del TFG serà de 5 punts, independentment de la nota mitjana que li hagi quedat.

Tot el procediment detallat sobre l’avaluació del TFG està recollit al document de la “Normativa reguladora TFG” que està penjat a l’aula virtual del TFG i a la web del TCM.

Bibliografia


Bàsic

King, L, Keohane R. O., and Verba, S. (2007). El diseño de la investigación social: Alianza

Ferrer, V, Carmona, M. y Soria, V. (2013). El trabajo fin de grado. Guía para estudiantes, docentes y agentes colaboradores: McGraw-Hill.

Amat Oriol y Rocafort Alfredo (2017). Com fer recerca. Barcelona: Profit Editorial

Complementary

IRÍZAR I. (2012) El plan de negocio en la práctica. Netbiblo