Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alfons Palacios Gonzàlez

Trimestre: 1

Crèdits: 4

Professorat: 

Joan Codina Filbà
Alfons Palacios Gonzàlez 

Idiomes d'impartició


Les classes i les presentacions seran en català. Els materials de suport estaran en l'idioma original que s'han elaborat podent ser català, castellà o anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científica o ètica

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • EFB6_Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses

 • ESI1_Capacitat per integrar solucions de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent arribar als seus objectius de forma efectiva i eficient, aconseguint així avantatges competitives

Competències transversals
 • T1_Que els estudiants coneixin un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats a cada titulació

 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interidisciplinar ja sigui com un membres més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


Donar nocions de les tècniques  de comunicació corporativa i l'ús d'internet per al màrqueting, i estudiar la base tecnològica que fa possible aquestes tècniques. S'analitzarà la problemàtica des del punt de vista corporatiu i les solucions tècniques i les seves limitacions. En la part pràctica es faran diferents anàlisis de dades obtingues de les xarxes socials.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer-la possible  no presencial per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

 

Resultats d'aprenentatge


Aquesta assignatura contribueix a alguns dels resultats d'aprenentatge especificats per a la matèria a la qual Pertany:

 • RA1 Utilitzar de forma apropiada teories, procediments i eines en el desenvolupament professional de l'enginyeria informàtica en tots els seus àmbits (especificació, disseny, implementació, desplegament  i avaluació de productes) de manera que es demostri la comprensió dels compromisos adoptats en les decisions de disseny.
 • RA2 Demostrar coneixement de la dimensió ètica a l'empresa: la responsabilitat social i corporativa en general i, en particular, les responsabilitats civils i professionals de l'enginyer en informàtica.
 • RA3 Especificar, dissenyar, implementar, gestionar i mantenir sistemes i serveis de programari complexos i / o crítics.
 • RA4 Controlar la qualitat i dissenyar proves en la producció de programari.
 • RA5 Definir i gestionar els requisits d'un sistema d'informació.
 • RA6 Identificar tecnologies actuals i emergents i avaluar si són aplicables, i en quina mesura, per a satisfer les necessitats dels usuaris.
 • RA7 Controlar versions i configuracions del projecte.
 • RA8 Dissenyar, planificar i coordinar una política de comunicació digital corporativa i una estratègia de màrqueting a Internet.
 • RA9 Dissenyar i gestionar sistemes d'informació.
 • RA10 Comprendre i utilitzar eficaçment manuals, especificacions de productes i altra informació de caràcter tècnic escrita en anglès.

Metodologia de trabajo


Sessions teòriques
Classe invertida: Píndoles de vídeo i presentacions on els professor explica els fonaments teòrics de l'assignatura, reforçats elements disponibles a la xarxa. Aquests materials l'estudiant els ha de visualitzar abans de la sessió de classe. Les sessions de classe on assisteixen tots els estudiants es pregunta, discuteix i es fan exercicis sobre les píndoles de la setmana.
Conferències: Sessions presencials o transmeses en streaming, tant a les aules de la universitat com en el marc d'una altra institució, en les quals un o diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els estudiants.
Resolució d'exercicis i problemes: Activitat altament presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor. La disminució de les classes magistrals , permet les sessions de "teoria" puguin ser més interactives.

Aprenentatge dirigit
Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau
Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants
 

Aprenentatge autònom

Part teòrica de l'assignatura: visionat de vídeos i altre material que forma part de la teoria de l'assignatura, previ a la sessió teòrica.
Resolució d'exercicis i problemes: Activitat presencial (i no presencial si no es pot acabar) dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor
Recerca i lectura crítica d'articles. Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que van a desenvolupar, seguint les fases de la metodologia de recerca, entre les quals la lectura crítica d'articles
 

Aquest curs, a causa de la situació generada per la COVID, algunes de les sessions de grup es faran en format no presencial (via streaming)

 

Continguts


1.- Introducció. Web 2.0 i màrqueting

2.- Dades dels usuaris

 • Mètodes de recollida de dades
 • Traça de l'usuari
 • Legislació

3.- Xarxes Socials

 • Mètriques
 • Eines d'anàlisi
 • Algorísmica i complexitat
 • Bases de Dades per grafs

4.- Anàlisi de Continguts

 • Anàlisi de text
 • Més enllà de les bosses de paraules
 • Eines d'anàlisi

5.- sistemes de recomanació

 • Mètodes de recomanació basats en la xarxa
 • Xarxes bipartites
 • Problema de l'arrencada en fred

Activitats d'aprenentatge


Es posa a disposició dels estudiants uns materials teòrics i uns casos pràctics a resoldre que són la base de les activitats d'aprenentatge de l'assignatura.  S'usa la tècnica de la classe invertida: l'estudiant te uns materials (la part més teòrica de l'assignatura) en format de vídeos i materials que cal que hagi vist abans de la classe. Durant la classe es faran activitats de discussió dels materials teòrics i exemples d'aplicació pràctica.

Les sessions de laboratori es portaran a terme en petits projectes fets en grup de 2 a 3 persones.

Amb l’objectiu de recollir evidències de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu:

 • Una prova escrita al final del trimestre on l'estudiant ha de demostrar els seus coneixements sobre les implicacions, i els fonaments tecnològics aplicables en el màrqueting a internet i la comunicació corporativa, demostrant que es coneixen els conceptes clau [MECES-2 punt a, punt c]. Aquesta prova individual recull evidències dels resultats d’aprenentatge RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA8 Es cobriran les competències específiques: EFB6 i ESI11.

Es realitzaran també tres exercicis pràctics que es treballaran en grup:

 • En el primer exercici pràctic els estudiants hauran d'usar diferents eines per treballar amb dades procedents de xarxes socials, usar llibreries de tractament de grafs i desenvolupar algorismes de càlcul de mètriques. Amb això es podrà recollir evidències dels resultats d'aprenentatge RA1, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7,RA8, RA9 i RA10. Es cobriran les competències específiques: CIN2 I  ESI1 . Per l'avaluació s'aplicaran els criteris segons MECES-2  punts a, b, d, e,f
 • En el segon exercici pràctic es treballarà, sobretot, l'obtenció i anàlisi de dades de xarxes socials. Amb això es podrà recollir evidència del resultat d’aprenentatge RA1, RA2, RA5, RA6, RA7,RA8, RA9 i RA10. Es cobriran les competències específiques: EFB6 CIN3 i ESI11. Per l'avaluació s'aplicaran els criteris segons MECES-2  punts a, b, c, d, e, f
 • En el tercer exercici pràctic es treballarà el desenvolupament d'un sistema de recomanació, recollint així evidència dels resultats d’aprenentatge RA1, RA2, RA5, RA6, RA7,RA8, RA9 i RA10. Es cobriran les competències específiques: EFB6 CIN3 i ESI11.  Per l'avaluació s'aplicaran els criteris segons MECES-2  punts a, b, c, d, e, f

En l'àmbit competencial les tres pràctiques, que majoritàriament s’hauran de desenvolupar en temps no presencial, cobreixen totes les competències

Per tal de superar (aprovar) les activitats avaluatives, els estudiants hauran de demostrar Que han adquirit els coneixements teòrics relatius als continguts de l’assignatura i que la seva comprensió els permet de portar-los a la pràctica
 

Amb relació a les competències bàsiques assignades a l’assignatura, aquestes queden cobertes en la forma de treballar a l'aula i de fer-los presentar els treballs, especialment pel que fa als aspectes que s’expliciten:
CB.3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB.4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
CB.5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Finalment, i pel que fa a les competències transversals associades a l’assignatura
 CT1: coneixement tercera llengua.  Aquesta es treballa a partir de les fonts documentals que els estudiants han de consultar, atès que totes elles es troben en anglès. En algunes ocasions també es subministren en anglès (només)
 CT2: Capacitat de treballar com a membre d'un equip. Aquesta es treballa a partir del treball en grup.
 

 • Per a cada activitat, els docents n'informaran de les normes i condicions particulars que les regeixin.
 • Les activitats unipersonals pressuposen el compromís de l'estudiant de realitzar-les de manera individual i sense cap mena de col·laboració amb altres persones. Es consideraran suspeses (qualificació 0) totes aquelles activitats en què l'estudiant no s'ajusti a aquest compromís d’individualitat, independentment del seu paper (emissor o receptor) i sense que això exclogui la possible aplicació d’altres sancions d’acord amb el Règim Disciplinari vigent.
 • Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grup pressuposen el compromís per part dels estudiants que l'integren de realitzar-les en el si del grup i sense cap mena de col·laboració amb altres grups o persones que en siguin alienes (individualitat grupal). Es consideraran suspeses (qualificació 0) totes aquelles activitats en què el grup no hagi respectat aquest compromís amb independència del seu paper (emissor o receptor) i sense que això exclogui la possible aplicació d’altres sancions d’acord amb el Règim Disciplinari vigent.
 • En el cas particular de les pràctiques, quan en alguna d’elles no es respecti el compromís d’individualitat i/o s’utilitzin mitjans fraudulents en la seva realització, la qualificació de pràctiques (Pr) serà, per a tots els membres del grup, de 0 punts (Pr=0) amb independència de la qualificació de les altres pràctiques i sense que això exclogui la possible aplicació d’altres sancions d’acord amb el Règim Disciplinari vigent.
 • Qualsevol activitat no lliurada es considerarà puntuada amb zero punts
 • És potestatiu dels docents acceptar o no lliuraments fora dels terminis que s'indiquin. En el cas que aquests lliuraments fora de termini s'acceptin, és potestatiu del docent decidir si aplica alguna penalització i la quantia d'aquesta.

Sistema d'avaluació


15% Pràctica 1.

15% Pràctica 2.

15% Pràctica 3.

15% Activitats de Classe

40% Prova escrita

Bibliografia


Bàsic

Gladwell, Malcolm (2013). The Tipping Point. Taurus. ISBN-13: 978-8430606344

Christakis, Nicholas A. (2010). Connected. Taurus. ISBN-13: 978-6071104434

The Cluetrain Manifesto. http://www.cluetrain.com/

Easley, David,  Kleinberg, John. (2010)  Networks, Crowds, and Markets:Reasoning About a Highly Connected World. Cambridge University Press.  http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/networks-book/

Hanneman, R., Riddle, M. (2005) Introduction to Social Networks Methods.  http://faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext/

Complementary

Jenkins, Henry (2015). Cultura Transmedia: La creación de contenido y valor en una cultura en red. Gedisa. ISBN-13: 978-8497848442

Holiday, Ryan (2014). Growth Hacker Marketing: El Futuro Del Social Media Y La Publicidad. Anaya Multimedia. ISBN-13: 978-8441535749