Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Alfons Palacios Gonzàlez

Trimestre: 4

Crèdits: 4

Professorat: 

Alfons Palacios Gonzàlez

Idiomes d'impartició


Aquesta no és una assignatura sinó el reconeixement d'una tasca acadèmica-laboral en una empresa o institució amb la que s'estableix un Conveni de Col·laboració Educativa (CCE).

L'idioma és el que s'utilitzi al lloc de treball, català, espanyol o anglès.

L'idioma dels informes finals per a l'avaluació poden ser en català, espanyol o anglès de forma habitual o, de forma excepcional, en una altra llengua acceptada per totes les parts (empresa, universitat, estudiant) 

Descripció


Aquesta no és una assignatura pròpiament sinó el reconeixement d'una tasca acadèmica-laboral en una empresa o institució amb la que s'estableix un Conveni de Col·laboració Educativa (CCE).

Es gestiona el reconeixement de ECTS de les pràctiques a empreses com a assignatures optatives per a facilitar la seva matriculació, avaluació i la incorporació a l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Les assignatures de pràctiques a empresa es gestionen com a assignatures optatives.

El CCE ha de ser necessàriament curricular, associat a la matrícula d'aquesta assignatura/paquet d'ECTS a ser reconeguts.

Les pràctiques en empresa han de donar la possibilitat a l'estudiant d'aplicar un ampli rang dels continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals a un lloc de treball i li han de permetre complementar-lo amb nous continguts, nous usos d'eines i mètodes i un nou coneixement de les relacions personals i la seva gestió en llocs de treball reals.

Resultats d'aprenentatge


Les pràctiques a empresa no tenen resultats d'aprenentatge (RA) específics a la memòria de la titulació. 

Els RA són en funció del perfil professional del conveni de pràctiques signat.

A un nivell més genèric sí s'estableixen competències bàsiques, transversals i comunes del grau

Metodologia de trabajo


A part del seu treball al llarg del conveni l'estudiant:

  • és entrevistat i avaluat una o vàries vegades al llarg del CCE pel tutor d'empresa
  • és entrevistat i avaluat una o vàries vegades al llarg del CCE pel tutor acadèmic
  • omple l'enquesta final de valoració de les seves pràctiques
  • redacta, seguint la normativa, l'informe final on es detalla la seva activitat al llarg del CCE i el seu aprenentatge 

Continguts


Aquesta no és una assignatura pròpiament sinó el reconeixement d'una tasca acadèmica-laboral en una empresa o institució amb la que s'estableix un Conveni de Col·laboració Educativa (CCE).

Es gestiona el reconeixement de ECTS de les pràctiques a empreses com a assignatures optatives per a facilitar la seva matriculació, avaluació i la incorporació a l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Les assignatures de pràctiques a empresa es gestionen com a assignatures optatives.

El CCE ha de ser necessàriament curricular, associat a la matrícula d'aquesta assignatura/paquet d'ECTS a ser reconeguts.

Les pràctiques en empresa han de donar la possibilitat a l'estudiant d'aplicar un ampli rang dels continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals a un lloc de treball i li han de permetre complementar-lo amb nous continguts, nous usos d'eines i mètodes i un nou coneixement de les relacions personals i la seva gestió en llocs de treball reals.

Activitats d'aprenentatge


A part del seu treball al llarg del conveni l'estudiant:

  • és entrevistat i avaluat una o vàries vegades al llarg del CCE pel tutor d'empresa
  • és entrevistat i avaluat una o vàries vegades al llarg del CCE pel tutor acadèmic
  • omple l'enquesta final de valoració de les seves pràctiques
  • redacta, seguint la normativa, l'informe final on es detalla la seva activitat al llarg del CCE i el seu aprenentatge 

Sistema d'avaluació


40% INFORME DEL TUTOR D'EMPRESA Avaluació del tutor d'empresa a partir de la valoració de les seves entrevistes a l'estudiant i el seguiment del seu treball. 

30% Avaluació del tutor acadèmic a partir de la valoració de les seves entrevistes a l'estudiant i del contrast amb el tutor d'empresa del seguiment del treball realitzat.

30% MEMÒRIES DE PRÀCTIQUES lliurada per l'estudiant seguint la normativa de pràctiques