Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Rafael Suárez Gómez

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Aina Fernández Aragonés
Ariadna Vázquez García 

Competències


Competències específiques
  • E1_Dissenyar i programara les interífices gràfiques de portals web estàtics o dinàmics, d'aplicacions interactives i de videojocs, seguint criteris d'usabilitat i accessibilitat

  • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

  • E17_Redactar peces periodístiques de diferents gèneres amb els seus sistemes de titular i expressar-se correctament tant de forma escrita com oral

Descripció


Aquesta assignatura representa una introducció a les tècniques periodístiques de selecció i contrast d'informació i de redacció periodística, per la seva aplicació en els àmbits audiovisual i multimèdia.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent. 

 

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

RA1. Desenvolupar exercicis de redacció periodística.
RA2. Editar i aplicar adequadament el format digital al text, imatges i vídeos en un reportatge multimèdia periodístic.
RA3. Crear continguts per a un diari digital.

A més, també ha de ser capaç de:

RA4. Explicar la funció de la professió periodística en la societat
RA5. Avaluar la funció dels diaris digitals en del conjunt de mitjans de comunicació
RA6. Distingir i usar convenientment els diferents gèneres periodístics
RA7. Buscar i contrastar la informació necessària per a la redacció de notícies
 

 

Metodologia de treball


L'assignatura consta de dues parts diferenciades:

- Sessions de gran grup (4h/setmana), on s'imparteixen coneixements teòrics i seminaris de debat en grup.

En principi la docència en gran grup serà presencial, però causa de la situació provocada per la COVID-19, potser es faran aquestes sessions de forma virtual (via zoom).

- Sessions de pràctiques (grup mig: 20-25 alumnes) (2h/setmana), que es desenvolupen als laboratoris d'informàtic

En principi la docència en gran grup serà presencial, però causa de la situació provocada per la COVID-19, potser es faran aquestes sessions de forma virtual (via zoom).

a. Les sessions de pràctiques s'orienten a les següents activitats:

- Redacció periodística i seguiment individualitzat de l'estudiant.
- Activitats d'edició gràfica i edició web, per a la implementació del reportatge multimedia.
- Seguiment de l'evolució del reportatge multimèdia que realitzen els estudiants (de forma individual o per parelles).

A més, es contempla també la dedicació de treball autònom i en petits grups dels estudiants, corresponent a 15 hores de dedicació per cada crèdit, sumant un total de 90 hores de treball autònom, on s'espera de l'estudiant:

- L'estudi autònom per a les proves avaluatives
- La preparació de les pràctiques. 
- La lectura dels textos obligatoris i el visionat de la filmografia obligatòria. 
- La realització del reportatge multimèdia.

 

 
 

Continguts


1. Introducció al Periodisme

1.1 Situació social del periodisme i transformacions en el sector de la comunicació
1.2 Periodisme, actualitat i informació
1.3 El periodista avui

2. Fonts d'informació i contrast

3. Ètica periodística i codi deontològic
3.1. Funció social del periodisme
3.2. Ètica periodística i codi deontològic
3.3 Institucions periodístiques
3.4. Aspectes legals

4. Els gèneres periodístics

4.1 Tècniques de redacció de notícies i llenguatge periodístic 
4.2 Els llibres d’estil
4.3 Els gèneres periodístics 

4.3.1 La notícia
4.3.2 L'entrevista
4.3.3 El reportatge
4.3.4 La crònica
4.3.5 La crítica
4.3.6 L'editorial

4.4 Imatge i Fotoperiodisme
4.5 El Periodisme de dades

 

5. Escriptura periodística als mitjans digitals

5.1. Societat de la informació i periodisme
5.2. Els mitjans digitals

5.2.1 Redactar per a mitjans digitals
5.2.2 Estructura de la informació: estratificació, redacció multinivell
5.2.3 Comportament de l'usuari i usabilitat

5.3 Periodisme i xarxes socials
 

6. Reptes i futur del periodisme digital

6.1 Periodisme, participació i interactivitat 
6.2 El repte de la qualitat
6.3 Periodisme 3.0: els límits del periodisme ciutadà 
6.4 Els nous models de negoci
6.5 La redacció integrada

 

 

Activitats d'aprenentatge


Activitat 1: Projecte de reportatge multimèdia

Dedicació general: Les sessions de pràctiques es dedicaran a la realització d'un projecte per parelles o individual de reportatge multimèdia. Es realitzaran pràctiques complementàries per a l'execució de l'activitat. 

Material de suport: Enunciat complet amb les especificacions (disponible al campus virtual)

Lliurable i vincles amb l’avaluació: Les pràctiques suposen un 40% de la nota final, que es divideix en:

- 20% en el projecte final
- 20% en altres pràctiques complementàries i activitats de classe (inclòs el pre-projecte).

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de: 
 

RA1. Desenvolupar exercicis de redacció periodística.
RA2. Editar i aplicar adequadament el format digital al text, imatges i vídeos en un reportatge multimèdia periodístic.
RA7. Buscar i contrastar la informació necessària per a la redacció de notícies

Competències que es treballen: E1, E10, E17, G4.


 

Activitat 2:  Lectura d’un llibre sobre periodisme

Dedicació general: Lectura d'un llibre sobre la situació actual del periodisme

Lliurable i vincles amb l’avaluació: S'avaluarà per mitjà d'una pregunta en l'examen i la realització d'una pràctica. 

Resultats d'aprenentatge:

RA4. Explicar la funció de la professió periodística en la societat
RA6. Distingir i usar convenientment els diferents gèneres periodístics

Competències que es treballen: E17, G4.


 

Activitat 3: Test d’actualitat

Dedicació general: Es faran 4 proves sobre temes d'actualitat. S'avisarà a l'estudiant amb una setmana d'antelació

Lliurable i vincles amb l’avaluació: Prova individual a l'aula 
Es realitzaran 4 proves, de les quals es seleccionaran les 3 millors puntuacions, que ponderadament sumaran el 10% de la nota final de l'assignatura.

Resultats d'aprenentatge:

RA4. Explicar la funció de la professió periodística en la societat

Competències que es treballen: G4.


Activitat 4: Examen oral

Dedicació general: Examen individual. 
S'avaluen els coneixements continguts en la primera part del curs (tema 1 i 2) a partir de l'elaboració del pre-projecte de reportatge (elecció del tema en funció de criteris d'actualitat i rellevància, qualitat de les fonts, redacció de titulars i notícies). 

Material de suport: Pre-projecte.

Lliurable i vincles amb l’avaluació: El resultat de la prova tindrà una ponderació del 10% respecte del total de l'avaluació de l'assignatura.

Resultats d'aprenentatge:

RA4. Explicar la funció de la professió periodística en la societat
RA5. Avaluar la funció dels diaris digitals en del conjunt de mitjans de comunicació
RA6. Distingir i usar convenientment els diferents gèneres periodístics
RA7. Buscar i contrastar la informació necessària per a la redacció de notícies

Competències que es treballen: E17, G4.


 

Activitat 5: Examen final

Dedicació general: Examen individual. 
S'avaluen els coneixements dels continguts de tot el curs. Aquesta prova consta d'una part de qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura, quant al coneixement i comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació. L'estudiant disposa de 2 hores per a la realització de la prova. 

Material de suport: Enunciat de la prova.

Lliurable i vincles amb l’avaluació: Resultat de la prova. 
El resultat de la prova tindrà una ponderació del 40% respecte del total de l'avaluació de l'assignatura.

Resultats d'aprenentatge:

RA4. Explicar la funció de la professió periodística en la societat
RA5. Avaluar la funció dels diaris digitals en del conjunt de mitjans de comunicació
RA6. Distingir i usar convenientment els diferents gèneres periodístics

Competències que es treballen:  E17, G4.

 

Sistema d'avaluació


Qualificació ordinària 

La Nota final s'obté de la següent ponderació de les qualificacions parcials: 

50% de la nota final associat a la part teòrica (40% en l'examen final i 10% en l'examen oral).
40% de la nota final associat a la part d'avaluació continuada de l'assignatura (20% en el projecte final i 20% en les altres pràctiques de l'assignatura).
10% de la nota final associat al test d'actualitat.

Requisits mínims: s'ha d'obtenir un mínim de 5 en la part teòrica per poder aprovar l'assignatura. 


Examen de Recuperació 
Podran accedir a l'examen de recuperació aquelles persones que no tinguin aprovada la qualificació ordinària del curs. No obstant, l'examen de recuperació només permet recuperar la part teòrica del curs, l'avaluació continuada no és recuperable. Per tant, la nota de la part teòrica ha de permetre obtenir una mitja final de 5 en el global de l'assignatura. 

Avaluació única

Els estudiants tenen dret a realitzar una avaluació única, sense necessitat de realitzar les pràctiques ni acollir-se a l'avaluació continuada, sempre que es compleixin els següents requisits:

- L'estudiant haurà d'acollir-se a aquesta opció avaluativa en el termini de 10 dies naturals des de l'inici del trimestre. La forma de fer-ho serà retornar un document signat en la part corresponent de l'aula virtual, on accepta la normativa específica per aquest tipus d'avaluació. 

- Acollir-se a l'avaluació única implica renunciar al dret a tutories. 

L'avaluació única consistirà d'un examen llarg, de tres hores de durada, on s'avaluaran els continguts propis de l'assignatura, la lectura del llibre i un test d'actualitat substitutiu.
A més, caldrà presentar un reportatge periodístic multimedia de les característiques que s'estipularan a l'inici del trimestre, similar al projecte corresponent a l'avaluació continuada. 

 

Bibliografia


Bàsic

Poitras, Laura (producció i direcció) (2014). Citizenfour [documental]. EUA, UK, Alemanya: Praxis Films, Participant Media, HBO. 

Bernal Triviño, Ana Isabel. Herramientas digitales para periodistas. Barcelona. Editorial UOC, 2014.

Cebrián Herreros, Mariano (director). Desarrollos del periodismo en Internet. Primera edició. Manganeses de Lampreana:Comunicación social, ediciones y publicaciones, 2010

Sabés Turmo, Fernando; Verón Lassa, José Juan. La eficacia de lo sencillo. Segunda. Manganeses de la Lampreana, Sevilla:Comunicación social, 2008.

Cobo, Sílvia. Internet para periodistas. Primera edició. Barcelona: Editorial UOC, 2012.

Gomis, Llorenç. Teoria de los géneros periodísticos. Primera edició. Barcelona: Editorial UOC (UOCpress), 2008

Micó, Josep Lluís. Periodisme a la xarxa. Primera edició. Vic: Eumo Editorial, 2006

Tascón, Mario i d'altres. Escribir en internet. Primera edició. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2012.

Sorkin, Aaron (productor) (2012). The NewsRoom [sèrie de televisió]. EUA: HBO. 

McCarthy, Tom (direcció) (2015). Spotlight [cinta cinematogràfica]. EUA: Anonymous Content. 

Gilroy, Dan (2014). Nightcrawler [cinta cinematogràfica]. EUA: Boldfilms.

Kovach, B., Rosentiel, T. (2003). Los elementos del periodismo. Todo lo que los periodistas deben saber y los ciudadanos esperar. Madrid: Aguilar.

Complementary

Politkovskaya, Anna. Diario Ruso. Barcelona: Debate, 2007.

Espada, Arcadi; Hernández Busto, Ernesto (Editores). El fin de los periódicos. Primera edició. Barcelona: Duomo ediciones,2009

Carbonell, Josep Maria. El primer poder. Primera edició. Barcelona: L'arquer-Mina-Grup 62, 2008.

Craig, Richard. Online journalism. Primera edició. Toronto: Thomson Wadsworth, 2005.

Ferré Pavia, Carme; Nogué Regàs, Anna. Llibre d'estil. Agència Catalana de Notícies. Primera. Barcelona: UOC, 2010. Stovall, James Glen. Web Journalism. Primera edició. Boston: Pearson Education, 2004.

Gabilondo, Iñaki. El fin de una época. Tercera edició. Barcelona: Barril&Barral, 2011.

Ward, Mike. Journalism Online. Primera edició. Rochester: Focal Press, 2002.

Sandiumenge, Lali. Guerrillers del teclat. Primera edició. Barcelona: La Magrana, 2012.

Pew Research Center, Journalism and Media: http://www.journalism.org/

100 libros sobre periodismo: http://blogdelmedio.com/2013/12/02/100-libros-sobre-periodismo-y-comunicacion-digital-gratis-y-en-pdf/

Watkins, Peter. La crisis de los medios. Logroño: Pepitas ed, 2017.

Kapuscinski, Ryszard. Los cínicos no sirven para este oficio. Barcelona: Anagrama, 2005.

Ramonet, Ignacio. La explosión del periodismo. Segona edició. Madrid: Clave Intelectual, 2011.

Fundeu, escribir en Internet: http://www.fundeu.es/escribireninternet/

 

BBC, Journalism Academy online: http://www.bbc.co.uk/academy

News Manual: http://www.thenewsmanual.net/index.htm

Aleksiévitx, Svetlana. La pregària de Txernòbil. Barcelona: Raig Verd Editorial, 2016.

Reig, Ramon (2015). Crisis del sistema, crisis del periodismo. contexto estructural y deseos de cambio. Barcelona: Gedisa.

Nafría, Ismael (2017). La reinvención de The New York Times: Cómo la dama gris del periodismo se está adaptando (con éxito) a la era de los móviles. 

Aleksievitx, Svetlana (2015). La guerra no tiene rostro de mujer. Barcelona: Debate. 

Ayestaran, Mikel (2018). Las cenizas del califato. Barcelona: Península.