Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Rafael Suárez Gómez

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Aina Fernández Aragonés
Aida Martori Muntsant 
Jordi Codó Martínez 

Idiomes d'impartició


La llengua d'impartició de l'assignatura serà el català. 

Competències


Competències específiques
  • E15_Dimensionar i gestionar recursos humans, tècnics i econòmics necessaris pel desenvolupament d'un projecte audiovisual o multimèdia optimitzant temps, costos i qualitat

  • E19_Creació, administració i gestió d'empreses audiovisuals en la seva estructura industrial de producció, distribució i exhibició

Descripció


Assignatura que prepara i avança la realització del treball de final de grau, construïnt, a classe i de manera progressiva, les diferents competències, pautes i punts que construeixen el TFG, i confegint, al final del trimestre, un avantprojecte que establirà les línies generals i preliminars del treball de final de grau. Des de la introducció i justificació de la idea o tema, objectius, l'estudi previ i l'anàlisi de referents, l'estudi i aplicació del marc teòric, organització i gestió de les eines metodològiques, passant per la concepció global, fins la viabilitat econòmica i temporal del projecte, i la legalitat en la que s'emmarcarà.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19.
D'aquesta manera s'assegurarà la consecució dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


Al final de l'assignatura, el / la alumne / a haurà de ser capaç d'assolir els següents resultats d'aprenentatge (RA):

RA1: Emprar la terminologia bàsica de la producció audiovisual

RA2: Conèixer les implicacions jurídiques de la producció audiovisual

RA3: Aplicar les tècniques, mètodes i eines tecnològiques que permeten el disseny, planificació i organització dels recursos humans i mitjans tècnics i pressupostaris per a produir obres audiovisuals

RA4: Valorar l'interès i viabilitat d'un projecte audiovisual i multimèdia avaluant diferents possibilitats de resolució.

RA5: Comprendre i aplicar tècniques de planificació i seguiment de projectes audiovisuals i multimèdia fent servir eines informàtiques de suport.

RA6: Defensar i justificar el treball realitzat correctament tant de forma escrita com oral.

RA7: Conèixer i aplicar les tècniques de qualitat per a un projecte audiovisual i / o multimèdia.

RA8: Conèixer i aplicar la legislació audiovisual vigent en casos concrets

Metodologia de treball


L'assignatura estableix sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor (3 hores per setmana) on s'estableixen les bases teòriques que després l'alumne haurà de desenvolupar en les sessions de pràctica (2 hores quinzenals). A les sessions de teoria es realitzaran presentacions de temes per part de / les alumnes / as que s'hagin vist prèviament en teoria. A aquestes presentacions els correspon la realització de treballs individuals. Finalment, es produiran conferències d'antics estudiants que explicaran el desenvolupament de la seva proposta de projecte, des de la ideació fins a la presentació final.

Continguts


1. Començant el projecte

Introducció i objectius del projecte: justificació del tema, interès de la proposta, originalitat del tema

2. Estudi Previ

Estudi i anàlisi de referents i antecedents

3. Marc Teòric de la recerca

Contextualització del tema, estat de la qüestió, àrea d'estudi, aplicació teòrica al projecte

4. Metodologia: Tècniques i Models d'Anàlisi

Eines d'estudi i documentació

5. Concepció global/desenvolupament

Processos i workflows de treball aplicats (Fases de producció audiovisual, Briefing, Pla de comunicació o marketing, Dossier de producció...)

6. Viabilitat i planificació del projecte

Planificació del projecte; Viabilitat del projecte: Estudi econòmic, pla de finançament, pressupost...

7. Conclusions, Referències i Citacions Bibliogràfiques

Criteris APA de citació

8. Marc legal

Aspectes legals: Drets d'autor, permisos i cessions...

Difusió i distribució del projecte.

9. Presentar el TFG

Eines i recursos per a la correcta exposició oral del TFG

Activitats d'aprenentatge


Activitat 1 - Exposicions i presentacions a classe (es correspon amb els següents resultats d'aprenentatge: RA1, RA3, RA4, RA5, RA6):

L'alumne,en diferents sessions pràctiques, haurà de presentar i defensar davant el professor l'evolució del seu projecte personal en les següents categories, i en un marc temporal determinat pel docent:

-Introducció i objectius del projecte

-Estudi previ: anàlisi de referents i antecedents

-Marc teòric i metodologia

-Concepció global / desenvolupament del tema

Activitat 2 - TFG Alumni i Speed Dating (es correspon amb els següents resultats d'aprenentatge: RA1, RA4, RA6):

Aquesta activitat, en sessió doble, implica l'assistència i participació activa de l'alumne davant conferències de convidats ex-alumnes del grau i un Speed Dating de projectes. En el primer cas, exalumnes del curs anterior exposen el seu Treball Fi de Grau utilitzant la mateixa presentació que van emprar davant el tribunal amb l'objectiu d'apropar als alumnes les principals problemàtiques que emergeixen en la defensa final del seu projecte, així com les principals fites de producció que han de tenir en compte. En el segon cas, els alumnes tindran un temps limitat per explicar davant dels altres alumnes el seu projecte personal i per rebre les crítiques i aportacions dels seus companys.

Activitat 3 - Elaboració i lliurament del Treball Final (TF) (es correspon amb els següents resultats d'aprenentatge: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8):

L'alumne haurà de presentar, en temps i forma, un Treball Final de l'assignatura que contempli tots els continguts teòrics i la seva resolució pràctica (a partir dels resultats millorats i ampliats de l'Activitat 1) en un document únic.

Consideracions generals:

-Per cada activitat, el docent informarà de les normes i condicions particulars.

-Les activitats individuals pressuposen el compromís de l'estudiant de realitzar-les de forma individual.

-Qualsevol activitat no lliurada o presentada es considerarà puntuada amb 0 punts.

Sistema d'avaluació


Activitat 1 - Exposicions i presentacions a classe (mètode d'avaluació "Participació en les activitats plantejades dins de l'aula")

-Introducció i objectius del projecte: 10%

-Estudi previ: anàlisi de referents i antecedents: 10%

-Marc teòric i metodologia: 10%

-Concepció global / desenvolupament del tema: 10%

Altres activitats a classe - 10%

 

Activitat 3 - Elaboració i lliurament del Treball Final (TF) (mètode d'avaluació "Examen")

Redacció i lliurament del projecte complet sobre el tema triat: 50% de la nota final.

Important:

-És imprescindible obtenir un 5 sobre 10 (25 punts sobre 50) com a nota mínima en l'Activitat 3. Qualsevol treball que no arribi a 5 no farà mitjana amb la resta de notes, es considerarà no apte i suposarà el suspens immediat de l'assignatura . Aquesta normativa de nota mínima és igualment aplicable a la convocatòria de recuperació de l'assignatura.

-L'ortografia i la redacció es tindran molt en compte en la correcció del projecte. Una mala redacció i / o faltes ortogràfiques suposaran penalitzacions importants en l'avaluació.

-Si es detecta plagi en algun dels exercicis o en l'Activitat 3, l'assignatura quedarà automàticament suspesa i el Treball Final serà considerat no apte.

Bibliografia


Bàsic

Muñoz-Alonso, G. Cómo elaborar y defender un trabajo académico en Humanidades. Del trabajo de fin de grado al trabajo de fin de máster. Bubok Editorial, 2015.

Matamoros, D. (coord.)  Distribución y marketing cinematográfico. Barcelona: Publicacions i Edicions de la UB, 2009.

Ferrer, V.; Carmona, M.; Soria, V. (Eds.) El trabajo de fin de grado. Mc Grawhill, 2012.

Complementary

Millerson, G. Realización y producción en televisión. Barcelona: Omega, 2000.

Cabezón, l. A.; Gomez-Urdá, F. G. La producción cinematográfica. Madrid: Cátedra, 1999.

Violan, E. Com fer un programa per a televisió: l'elaboració del projecte. De la idea a l'emissió. Barcelona: Publicacions i Edicions de la UB, 2009.

Fernández, F.; Martínez Abadia, J. La dirección de producción para cine y televisión. Barcelona: Paidós, 1994.