Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre:3

Crèdits: 4

Professorat: Carlos Gonzalez Tardon

Descripció


Els videojocs seriosos i la gamificació són línies de treball noves i que tenen un gran potencial. A més, s'aprofundeix en el coneixement de les mecàniques de joc aplicades a l'àmbit de la salut, educació, entrenament, comunicació i pràcticament qualsevol indústria. Per això tenir un coneixement d'aquest tipus de programes és una oportunitat per a l'alumnat d'expandir la seva possible sortida laboral.

L'objectiu d'aquesta assignatura és aconseguir que els alumnes adquireixin les habilitats i eines necessàries per a la creació d'estructures gamificadas, així com la capacitat d'anàlisi suficient per poder aplicar els après a les assignatures sobre videojoc d'entreteniment en l'àmbit seriós.

Per assolir els coneixements l'assignatura s'avalua amb treballs individuals i grupals i un examen escrit. Es realitzaran diferents activitats i es buscaran sinergies amb altres graus i sectors perquè aprenguin a treballar amb perfils no relacionats amb la indústria del videojoc.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.
 

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura, l'estudiant serà capaç de:

  • E2.1 Dissenyar mecàniques i regles de jocs que en el seu conjunt es denomina jugabilitat.
  • E3.3 Dissenyar i modificar l’experiència de joc tenint en compte les caraterístiques psicológiques de l’usuari

Metodologia de trabajo


L’assignatura utilitza les següents metodologies de treball:

Classe magistral, Debats i fòrums, Aprenentatge col.laboratiu, Resolució de problemas i Aprenentatge basat en preguntes.

Continguts


TEMA 1: Introducció i definició

1.1 Videojocs serios

1. 2 Gamificació

1.3 Tipus

TEMA 2: Objectius i regles

2.1. Definició i tipus d’objectius

2.2. Definició i tipus de regles

2.3 Errors

TEMA 3: Reptes i reforços

3.1. Definició i tipus de reptes

3.2. Definició i tipus de reforços

3.3. Errors

 

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

 

A 1: Treball en grup: Game Proposal: Disseny d'un Videojoc Seriós o Estructura de Gamificació (Evidéncia del resultat d’aprenentatge Totes)

Es realitzarà una investigació sobre l'aplicació de de videojocs en l'àmbit seriós.

Un cop recollides totes les aportacions, el grup crearà un GP sobre un possible videojoc seriós o gamificació.

 

A.2: Exercici a classe: Preguntes teòriques a classe sobre el contingut de l'assignatura (Evidéncia del resultat d’aprenentatge Totes)

Durant tota les classes es realitzaran diverses activitats avaluatives en forma de preguntes per fomentar la participació i l'assistència.

 

A.3: Examen Final: Proposta de disseny d'un Game Concept de Videojoc Seriós o Gamficación a partir de requisits (Evidéncia del resultat d’aprenentatge Totes)

Examen final de curs, s'integren tots els coneixements apresos a classe i posats en pràctica.

Criteris generals de les activitats:

-           El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació.

-           El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà en base als següents percentatges:

  • A1: 40%
  • A2: 20%
  • A3: 40%

Nota final = A1 0,4 + A2 0,2 + A3 0,4

Consideracions:

Una activitat no entregada o entregada amb retràs és un 0. Les notes de les activitats tindran en compte el correcte seguiment dels requisits, la ortografia i la claredat a l'hora de transmetre la informació.

En cas de plagi, se suspendrà l'assignatura sense possibilitat de recuperació.

Recuperació:

La recuperació es realitzarà per mitjà d'un examen escrit o oral en el que hi entrarà tots els continguts indicats a la bibliografia bàsica dins del període establert pel Cap d'Estudis. Aquest examen comptarà un 100% de la nota

Bibliografia


Bàsic

Salen, K. & Zimmerman, E. (2006). The Game Design Reader. Cambridge: MIT Press.

Zichermann, G. & Linder, J. (2010). Game-based marketing. Inpire costumer loyalty through rewards, challenges and contests. New Jersey: John Wiley & Sons.

Bogost, I. (2007). Persuasive games. The expressive power of videogames. Cambridge: The MIT Press.

Kim, A. J. (2010). Metagame design. Reward system that drive engagment. from http://www.slideshare.net/amyjokim/metagame-design-3383058

Complementary

Cuenca, M.; Aguilar, E. & Ortega, C. (2010). Ocio para Innovar. Bilbao: Universidad de Deusto, Bilbao.

Chen, J. (2006). Flow in Games. Master Thesis From

                http://interactive.usc.edu/projects/cloud/flowing/flOw_04142006.zip

Sicart, M. (2009). The ethics of computer games. Doctoral Thesis. Cambridge: MIT Press.

Callois, R. (1958). Teoría de los Juegos. Barcelona: Seix Barral.

Huizinga, J. (2008). Homo Ludens. Madrid: Alianza Editorial.