Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Bàrbara Astals Brull

Idiomes d'impartició


Català i castellà, amb documentació en anglès.

Competències


Competències específiques
  • E8. Representar de forma visual conceptes i/o dades per a la ideació i creació de videojocs.

Competències generals
  • G1. Demostrar tenir i comprendre coneixements avançats de la seva àrea d'estudi que inclouen els aspectes teòrics, pràctics i metodològics, amb un nivell de profunditat que arriba fins a l'avantguarda del coneixement.

  • G3. Reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències transversals
  • T2. Treballar com a membre d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos i tenint en compte els recursos disponibles.

Descripció


L'assignatura presenta el marc teòric del disseny d'interfícies en general, així com específic de videojocs dins de la matèria de Creació Artística. L’estudiant aprendrà a analitzar i dissenyar interfícies gràfiques d’usuari i, específicament, interfícies d’usuari per videojocs.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


L'estudiant haurà d’assolir aquests resultats propis de la matèria de Creació Artística:

E8.1. Idear el aspecto gráfico de un videojuego, segín el tipo de usuario, tipo de juego y contexto cultural e histórico del mismo.

E8.2 Representar gráficamente los elementos de un videojuego: escenas, personajes, niveles, etc.

E8.3 Representar de forma visual informació i dades mitjançant infografies i d'altres tècniques d'avantguarda.

 

Metodologia de treball


L'assignatura combina les classes magistrals, presentacions, càpsules de vídeo, estudi de casos, jocs de rol i aprenentage col·laboratiu

Continguts


Tema 1: Introducció a les interfícies d’usuari (UI)

1.1 Definició i historia

1.2 Components

1.3 Característiques

1.4 Evolució

1.5 Experiència d’usuari (UX)

1.6 Procés en el disseny d’una UI per a Videojocs

Tema 2: Teoria del color, regles de composició i Wireframing

                2.1 El color i els cercles cromàtics

                2.3 Psicologia i propietats del color

                2.5 Regles de composició

                2.6 Wireframing

Tema 3: Usuari i referències

                3.1 Persona profile

                3.2 Accessibilitat

                3.3 Benchmarking

Tema 4: Mockup

                4.1 Definició

                4.2 Dispositius

                4.3 Artboards

                4.4 Optimització

                4.5 Ancors

Tema 5: Flowchart

                5.1 Definició

                5.2 Elements

                5.3 Tipus

Tema 6: Biblia d’estil

                6.1 Definició

                6.2 Elements

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

A1. Exercici a casa: Moodboard (Evidència dels resultats d’aprenentatge E8.1)

L’estudiant haurà de realitzar un moodboard inspiracional amb referències visuals a partir d’un brief.

A2. Exercici a casa: Wireframe i Mockup (Evidència dels resultats d’aprenentatge E8.2 i E8.3)

L’estudiant haurà de realitzar un wireframe a partir d’un brief, i a continuació realitzar un mockup basat en l’estructura del wireframe i l’estètica visual del Moodboard de l’A1.

A3. Pràctica de laboratori – Individual: Persona profile, Moodboard, Benchmarking (Evidència dels resultats d’aprenentatge E8.1)

L’estudiant haurà de realitzar un persona profile tenint en compte dos videojocs escollits, un moodboard inspiracional per tal de visionar la UI d’un joc nou del mateix segment que els videojocs escollits, i realitzar un benchmarking per analitzar i comparar pantalles dels dos jocs escollits.

A4. Pràctica de laboratori – Individual: Flowchart (Evidència dels resultats d’aprenentatge E8.2)

L’estudiant haurà de realitzar dos flowcharts, per dos jocs diferents, on es mostrarà el flow entre les pantalles especificades.

A5. Pràctica de laboratori – Individual: Mockup de vàries pantalles (Evidència dels resultats d’aprenentatge E8.2)

L’estudiant haurà de realizar un mockup de les pantalles “Home”, “Ingame” i “Popup Settings ingame” a partir d’uns requeriments de disseny.

A6. Exercici a classe: Mockup animat (Evidència dels resultats d’aprenentatge E8.2)

L’estudiant haurà de realizar una animació d’un mockup que contingui un popup.

A7. Treball individual: Disseny de UI (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

L’estudiant haurà de duu a terme un projecte de disseny de UI per a un videojoc format per brief, persona profile, estudi de benchmarking, moodboard, wireframes, mockups i bíblia d’estils.

 

Criteris generals de les activitats:

- El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/o rúbriques.

- El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

A1. Exercici a casa: Moodboard 5%

A2. Exercici a casa: Wireframe i Mockup 10%

A3. Pràctica de laboratori – Individual: Persona profile, Moodboard, Benchmarking 10%

A4. Pràctica de laboratori – Individual: Flowchart  15%

A5. Pràctica de laboratori – Individual: Mockup de vàries pantalles  25%

A6. Exercici a classe: Mockup animat  5%

A7. Treball individual: Disseny de UI  30%

 

Nota final: A1 0,05 + A2 0,1 + A3 0,1 + A4 0,15 + A5 0,25 + A6 0,05 + A7 0,3

 

Consideracions:

- Cal obtenir una nota igual o superior a 5 al treball individual per a aprovar l’assignatura.

- Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.

- És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més, el professor comunicarà al Cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

Bibliografia


Bàsic

Jakob, N. (2000). Designing Web Usability: The Practice of Simplicity. New Riders Publications Pearson.

Saunders, K., Novak, J. (2012). Game Development Game Interface Design. Delmar Cengage Learning.

Steve, K. (2005). Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability. Addison Wesley.

Nielsen Norman Group

https://www.nngroup.com/

Accesibilitat

http://gameaccessibilityguidelines.com/

Complementary

Scolari, C. A. (2018). Las leyes de la interfaz. Barcelona: Gedisa Editorial.

Peter Shimpeno. Improving the User Interface through Gestalt Design Principles, MFA User Experience Designer The 26th Annual IEEE Software Technology Conference.