Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre:1

Crèdits: 4

Professorat: Carlos Gonzalez Tardon

Descripció


L’assignatura Disseny de Jocs I és la via d’entrada de l’alumne en el rol del dissenyador de jocs. Els continguts estan orientats a ampliar l’horitzó creatiu de l’alumne per a poder començar a documentar correctament i de forma professional les idees que més tard es convertiran en un joc. Per assolir els coneixements l'assignatura s'avalua amb treballs individuals i grupals i un examen escrit.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura, l'estudiant serà capaç de:

 • E1.6 Avaluar els punts forts i febles d'un videojoc de manera raonada i exemplificada.
 • E2.1 Dissenyar mecàniques i regles de jocs que en el seu conjunt es denomina jugabilitat.
 • E3.1 Descriure la tipologia de jugador per al qual es dissenya el joc.
 • E5.1 Escriure i mantenir el conjunt de documents que íntegrament es coneix com "Game design document GDD".

Metodologia de trabajo


L’assignatura utilitza les següents metodologies de treball:

Classe magistral, Estudi de casos, Aprenentatge basat en preguntes i Laboratori en grup reduït
 

Continguts


TEMA 1: Millorar com a dissenyador

 • La figura del dissenyador de videojocs
 • Tipologies de jugador

TEMA 2: Documentació de disseny

 • Game Concept
 • Game Proposal
 • Game Design Document

TEMA 3: Mecàniques de Joc 2D

 • Plataformes
 • Puzle
 • Combate

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

 

A 1: Treball individual: Game Concept (Evidència del resultat d’aprenentatge E1.6 i E3.1)

Realitzar un procés d'investigació analitzant les fortaleses i debilitats i lliurament d'un game concept analitzant els resultats.

 

A.2: Pràctiques de laboratorio: Game Proposal  (Evidència del resultat d’aprenentatge E2.1, E3.1 i E5.1)

Per equips els alumnes realitzaran diversos documents i presentacions davant dels seus companys i professor en què descriguin un projecte dissenyat entre tots ells seguint el format estàndard de la indústria.

S'hauran d'adaptar a les condicions imposades pel professor, fent d'aquesta activitat un repte encara més gran d'adaptabilitat per part dels equips.

 

A.3: Exercici a Classe: Preguntes teòriques a classe sobre el contingut de l'assignatura (Evidéncia del resultat d’aprenentatge Totes)

Durant tota les classes es realitzaran diverses activitats avaluatives en forma de preguntes per fomentar la participació i l'assistència.

 

A.4: Examen Final: Disseny de la proposta d'un videojoc a partir de requisits (Evidència del resultat d’aprenentatge Totes)

Examen final de curs, s'integren tots els coneixements apresos a classe i posats en pràctica.

Criteris generals de les activitats:

-           El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació.

-           El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà en base als següents percentatges:

 • A1: 30%
 • A2: 30%
 • A3: 10%
 • A4: 30%

Nota final = A1 0,3 + A2 0,3 + A3 0,1 + A4 0,3

Consideracions:

Una activitat no entregada o entregada amb retràs és un 0. Les notes de les activitats tindran en compte el correcte seguiment dels requisits, la ortografia i la claredat a l'hora de transmetre la informació.

En cas de plagi, se suspendrà l'assignatura sense possibilitat de recuperació.

Recuperació:

La recuperació es realitzarà per mitjà d'un examen escrit o oral en el que hi entrarà tots els continguts indicats a la bibliografia bàsica dins del període establert pel Cap d'Estudis. Aquest examen comptarà un 100% de la nota

Bibliografia


Bàsic

Anna Anthropy & Naome Clark (2014), A Game Design vocabulary. Boston:
Addison-Wesley.

Ernest Adams & Joris Dormans (2012), Game Mechanics, Advanced game design.
Berkeley: New Riders Games.

Jesse Schell (2011), The Art of game design: a book of lenses. Amsterdam:
Elsevier/Morgan Kaufmann.

Wesley Addison (2006), Level Design for Games: Creating Compelling
Experience. Berkeley: New Riders Games.

Katie Salen (2005), The Game Design Reader. A Rules of Play Anthology.
Massachuset: The MIT Press.

Katie Salen (2003), Rules of Play: Game Design Fundamentals. Massachuset: The MIT Press.

Scott Rogers, Level Up!: The Guide to Great Video Game Design,  Wiley; 2 edition (April 28, 2014)

Tracy Fullerton, Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games, Third Edition, A K Peters/CRC Press; 3 edition (March 5, 2014). 

Complementary

Brenda Brathwaite and Ian Schreiber, Challenges for Game Designers, Cengage Learning; 1 edition (August 21, 2008)