Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre:2

Crèdits: 6

Professorat: Jaume Teodoro Sadurní

Descripció


 

L'assignatura d'Administració d'Empreses és la primera aproximació als elements de planificació organitzativa i gestió econòmica i financera d'un projecte en el marc de la matèria de Producció i Negoci. L'assignatura treballa els elements centrals de l'administració i gestió de les empreses modernes com la planificació, l'organització, la direcció i el control. L'assignatura consta de sessions teòriques i pràctiques i d'un treball d'aplicació d'una idea de negoci. Per assolir els coneixements l'assignatura s'avalua amb l'elaboració d'un treball en grup i amb la realització de proves de coneixements individuals.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura els estudiants han de ser capaços de:

E12.1. Generar idees innovadores de productes de videojocs i analitzar-les com a oportunitat de negoci.

E12.5. Desenvolupar projectes emprenedors, tenint en compte el model de negoci, la viabilitat del mateix, el pla de màrqueting i vendes i el client.

E13.1. Demostrar coneixements sobre l'estructura i organització d'una empresa.

E13.2. Fer servir eines de previsió i planificació empresarial.

E13.7. Analitzar la viabilitat econòmica d'un negoci o línia de negoci.

E14.2. Exercir el lideratge i la gestió d'equips.

E14.3. Contribuir a generar una cultura de l'aprenentatge, gestió dels errors, feedback i gestió de les crítiques.

Metodologia de trabajo


L'assignatura utilitza les següents metodologies de treball:

  1. Classe magistral
  2. Conferències
  3. Presentacions
  4. Càpsules de vídeo
  5. Debats i fòrums
  6. Estudi de casos
  7. Aprenentatge col·laboratiu
  8. Resolució de problemes
  9. Recerca i lectura crítica d’articles
  10. Tutories no presencials

 

PLANIFICACIÓ

 

 

Aprenentatge dirigit

 

Aprenentatge autònom

Hores

 

TEMARI TEORIA

Hores

 TALLERS (en grup)

ACTIVITATS (individuals)

 

Setmana 1

 

6

Introducció

0

 

 

Conceptes d’ empresa-I

Setmana 2

6

Conceptes d’ empresa- II

0

 

Fòrum: L’ empresa crea la necessitat o la descobreix?

Admin. Econòmica-I

Setmana 3

 

6

Administració  Econòmica- II

Exercicis a classe

0

 

Exemples de Govern  de l’ empresa en empreses del sector

Setmana 4

 

4

Administració  Financera- I

 

2

Taller de fulls de càlcul (bàsic)

Exercicis de comptabilitat i finances

Setmana 5

4

 Admin. Financera- II

 

2

Taller de fulls de càlcul (avançat)

Exercici de control financer

Setmana 6

 

2

Exercicis gestió econòmica i financera de l’empresa

4

Taller de fulls de càlcul financers.

1er TEST

Setmana 7

4

Organització funcional de l’ empresa- I

Cas pràctic

2

Taller de Fulls de càlcul pre formatejats.

Ej. Excel Barcelona activa

Fòrum 2: que fa que una empresa sigui líder/referent en el seu mercat?

Setmana 8

4

Direcció i estratègia de l’ empresa-I

2

Taller per la selecció d’ un Projecto propi de recerca del sector

Resolució cas d’empresa del sector

Setmana 9

 

2

Direcció i estratègia de l’ empresa-II

Cas pràctic

4

Taller de treball amb el projecte propi de recerca

 

Setmana 10

2

Repàs i revisió exercicis exàmens resolts

4

Taller final d’ Exposició de Projecte d equip

2on  TEST

 

 

 

 

 

Examen final

 

 

Continguts


BLOC 1: L'EMPRESA I LA SEVA ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA-FINANCERA (60%)

 

Tema 1: Conceptes bàsics d'administració de l’ empresa i el seu context legal

Economia. Mercat. Oferta i demanda. Història econòmica. Microeconomia. Factors de producció. Béns i serveis. Tipus d'organitzacions. Propietat, direcció i govern de l'empresa. Grups d'Interès. Cadena de valor de el sector. Legislació a l’empresa  (mercantil, fiscal, seguretat social / laboral, propietat industrial / intel·lectual, protecció de dades, drets d'imatge, compliance, ...). Règim fiscal. Impostos.  Seguretat social. Documentació mercantil (rebut, factura, nòmina, models d'impostos, ...).

 

Tema 2: Administració econòmica de l'empresa

Conceptes de comptabilitat. Estats comptables. Costos. Ingressos. Actius. Passius. Patrimoni. Capital. Anàlisi patrimonial. Compte de resultats. Balanç. Tresoreria. Ràtios econòmics financers. Punt mort. Fons de maniobra.

 

Tema 3: Anàlisi i planificació financera

Direcció financera. Inversió. Palanquejament. Finançament. Activació de despeses. Mètriques de negoci. PEF (pla econòmic financer). Valoració de l'empresa (post-money, pre-money). Prima d'emissió. Capital llavor i capital risc.

 

BLOC 2: FUNCIONAMENT DE L'EMPRESA ACTUAL I LA SEVA ESTRATÈGIA (40%)

 

Tema 4: Organització funcional de l'empresa

Subsistemes funcionals de l'empresa. Direcció comercial i de Màrqueting. Direcció d'Operacions. Direcció administrativa (financera i de Recursos humans). Disseny organitzacional.

 

Tema 5. Direcció i estratègia a l'empresa actual

Pla estratègic. Anàlisi de l'Entorn i anàlisi intern. DAFO, PESTEL. Missió, visió i valors. Recursos i Capacitats. Anàlisi VRIO. Estratègies de mercat: Diferenciació, Costos i Segmentació. Forces de Porter. Comportament humà de l'empresa. Pressupost. Pla de negoci. Indicadors de control. KPI. Gestió de la Innovació. Ètica i RSO

 

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir l’evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

A1. Casos de negoci i fòrums de debat: (Evidència del resultat d’aprenentatge E12.1, E12.5, E13.1)

Exercicis i pràctiques per a realitzar a classe o per fer a casa a través de documents, llibres, articles i altres formats. Els exercicis realitzats a casa i a l’aula es resoldran en comú i serviran per comentar, analitzar i generar debats a classe en torn als continguts de l’assignatura.

 

A2. Exercicis de càlcul i test: (Evidència del resultat d’aprenentatge E13.2, E13.7)

Exercicis i pràctiques per a realitzar a classe o per fer a casa a través de documents, llibres, articles i altres formats. Els exercicis realitzats a casa i a l’aula es resoldran en comú i serviran per comentar, analitzar i generar debats a classe en torn als continguts de l’assignatura.

 

A3. Taller Fulls de calcul  (Evidència del resultat d’aprenentatge E13.2, E13.7)

Posada en pràctica per part dels equips de treball (3-4 persones) d'un projecte de negoci aplicant els elements fonamentals d’administració empresarial explicats en els continguts teòrics de l’assignatura.

El desenvolupament del treball compta amb tutories setmanals dins i fora de la classe, de manera que els alumnes puguin aplicar els continguts explicats en les sessions teòriques.

 

A4. Treball en grup: recerca d’un cas de negoci (Evidència del resultat d’aprenentatge E12.5, E13.1, E13.2, E13.7, E14.2, E14.3)

Posada en pràctica per part dels equips de treball (3-4 persones) d'un projecte de negoci aplicant els elements fonamentals d’administració empresarial explicats en els continguts teòrics de l’assignatura.

El desenvolupament del treball compta amb tutories setmanals dins i fora de la classe, de manera que els alumnes puguin aplicar els continguts explicats en les sessions teòriques.

 

A3. Examen final (Evidència de tots els resultats d'aprenentatge)

Prova individual que avalua tots els continguts de l'assignatura.

 

 

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

A1 +A2. Via Test:  20%

A3 + A4. Tallers / Treball en grup: planificació d'un projecte de negoci: 30%

A3. Examen final: 50%

 

Consideracions:

No s'acceptaran els treballs i exercicis lliurats fora de la data límit i constaran com a activitat no lliurada. Les activitats no lliurades comptaran com un 0.

Per poder optar a l’avaluació continuada de l’assignatura és imprescindible obtenir una nota igual o superior a 5 en l'examen.

L'examen final de l'assignatura es farà el dia designat per la Direcció del centre.

Recuperació:

Els alumnes amb una qualificació inferior a 5 en la nota final o amb l'examen suspès hauran de presentar-se a l'examen de reavaluació de l’assignatura. Aquest examen avaluarà tots els continguts treballats durant el curs i la nota obtinguda serà màxim de 5  (no es tindrà en compte l'avaluació continuada). 

 

Sistema d’ Avaluació  

 

 

Avaluació ordinària (continuada)

Avaluació extraordinària (recuperació)

Test de control

Test 1:        10%

0

Test 2:        10%

Tallers (taller Excel + taller cas d’ empresa)

30%

0

 

Examen final

Sii >=5

50%

100%

 

TOTAL:

<=10

<= 5

 

Bibliografia


Bàsic

DEV (2020). Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2019.

DIEZ de CASTRO, J.; REDONDO LÓPEZ, C.; BARREIRO FERNÁNDEZ, B.; LÓPEZ CABARCOS, M.A. (2002): Administración de empresas. Dirigir en la sociedad del conocimiento. Madrid, Pirámide.

 

Barcelona Activa (s.d.) Com fer el Pla Econòmic-Financer. Document de Treball de Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.

 

AMAT, ORIOL (2005): Análisis económico-financiero. Barcelona: Gestión 2000.

Complementary

GIL ESTALLO, M.A., GINER DE LA FUENTE, F. (2010): Cómo crear y hacer funcionar una empresa. Madrid, Ed. Esic.

ROBBINS, S.P y COULTER, M.C (2005): Administración. Mexico, Ed. Pearson. 8a edición.