Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Maddalena Fedele

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Maddalena Fedele
Andrea Julia Fernández 
Joan Jordi Miralles Broto 

Competències


Competències específiques
 • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

 • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

Competències transversals
 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


L'assignatura pertany a l'àmbit de la imatge, la tècnica i la creació de continguts.

Els diversos temes tractats en l'assignatura estan pensats per capacitar als estudiants per l'aprenentatge i aprofundiment de la narrativa audiovisual amb càmera fixa o bé amb moviment ja sigui en diàlegs amb diversos personatges o bé amb seguiment dels mateixos.

L'assignatura els capacita per treballar en grup, resoldre problemes amb iniciativa, crear contingut propi d'acord amb una narrativa audiovisual i saber treballar amb una càmera de vídeo amb caràcter professional.

Resultats d'aprenentatge


Principals:
•    RA1: Identificar els conceptes del llenguatge audiovisual. [vinculat a E.5., G.5.]
•    RA2: Realitzar una petita producció de vídeo digital d'acord a un guió preestablert. [vinculat a E.5.]
•    RA3: Realitzar una postproducció de vídeo bàsica que permeti valorar la comprensió dels aspectes fonamentals d'una producció audiovisual amb imatges en moviment. [vinculat a E.5.]
•    RA4: Definir un projecte cinematogràfic bàsic (adaptació literària, equip de treball, estudi econòmic, ...) [vinculat a E.5., T.2., G.5.]
•    RA5: Conèixer la tecnologia de càmera de vídeo i l'entorn digital. [vinculat a E.5.]
•    RA6: Treballar de manera professional les tècniques videogràfiques en funció de les característiques d'enregistrament. [vinculat a E.5., T.2. , G.5.]
•    RA7: Tenir la capacitat d'avaluar els recursos tècnics i creatius a l'hora d'afrontar diferents tipus d'enregistrament. [vinculat a E.5., T.2., G.5.]
•    RA8: Adquirir coneixement teòric i pràctic de les diferents eines tecnològiques i narratives a l'hora de gravar un producte audiovisual. [vinculat a E.5., G.5.]
•    RA9: Saber treballar en equip i complir un rol determinat dins del grup que permeti gestionar amb la màxima eficiència [vinculat a T.2.]
•    RA10: Comprendre els diferents elements narratius del muntatge cinematogràfic [vinculat a E.5., G.5.]
•    RA11: Fomentar l'estudi i anàlisi de l'audiovisual com a llenguatge narratiu amb la intenció que l'alumne desenvolupi la seva capacitat crítica i estilística a l'hora de desenvolupar un projecte o valorar uns altres. [vinculat a E.5., G.5.]

Complementaris:

•    RAC1: Comprendre i identificar els diferents mecanismes de posada en escena [vinculat a E.5., G.5.]
•    RAC2: Assimilar nocions referides a la direcció d'actors [vinculat a E.5., G.5.]

Metodologia de treball


Els conceptes teòrics seran exposats en classe per part del professor. D'igual manera es resoldran exercicis pràctics que il·lustrin la teoria per generar un debat a l'aula amb la participació dels estudiants.

En les activitats pràctiques es durà a terme la manipulació del material audiovisual. Les pràctiques són part fonamental de les classes, ja que serveixen per mostrar de manera tangible i directa els conceptes teòrics impartits en classe. Les pràctiques aniran augmentant el seu nivell de complexitat i en conseqüència, l'exigència en la seva qualitat i en el seu temps de lliurament es veuran afectades. Per tant, és bàsic el compromís per part dels alumnes a l'hora de lliurar els materials audiovisuals a temps.

Continguts


Títol contingut 1: Introducció a la posada en escena

Descripció: En aquest contingut es treballa:

 • 1.1 Introducció a la posada en escena
 • 1.2 Composició
 • 1.3 Tendències del cinema contemporani
 • 1.4 Corts, transicions i moviments de càmera
 • 1.5 El blocking i els esquemes de planta
 • 1.6 El guió tècnic i el literari: estructura i planificació
 • 1.7 El raccord, l'espai i el temps
 • 1.8 El camp i el fora de camp.
 • 1.9 Mecanismes de posada en escena: gèneres i moral
 • 1.10 El trencament de regles

Activitats vinculades: Activitat 4, Activitat 5, Activitat 6

Resultats d'aprenentatge vinculats:    RA1, RA4, RA7, RA8, RA10, RA11, RAC1
Competències vinculades:    E.5., E.10, T.2., G.5.

 

Títol contingut 2: Diàleg entre dos personatges.
Descripció: En aquest contingut es treballa:

 • 2.1 El principi del triangle i les seves variants.
 • 2.2 L'eix d'acció i el salt d'eix amb dos o més personatges estàtics.
 • 2.3 Posicions de càmera davant de dos actors.
 • 2.4 Treball amb una o diverses càmeres i el plató

Activitats vinculades: Activitat 1, Activitat4, Activitat 5, Activitat 6

Resultats d'aprenentatge vinculats:    RA1, RA4, RA7, RA8, RA10, RA11, RAC1
Competències vinculades:    E.5., E.10, T.2., G.5.

 

Títol contingut 3: Conversa entre tres o més personatges.

Descripció: En aquest contingut es treballa:

 • 3.1 Emplaçaments de la càmera en diàlegs de tres personatges.
 • 3.2 Pivotatge de la càmera.
 • 3.3 Predomini del centre d'interès.
 • 3.4 Emplaçaments de càmera en diàlegs de quatre personatges.

Activitats vinculades: Activitat 2, Activitat4, Activitat 5,, Activitat 6

Resultats d'aprenentatge vinculats:    RA1, RA4, RA7, RA8, RA10, RA11, RAC1
Competències vinculades:  E.5., E.10, T.2., G.5.

 

Títol contingut 4: Posicions de càmera i continuïtat amb personatges en moviment.

Descripció: En aquest contingut es treballa:

 • 4.1 Enllaços durant i després del moviment: Plànol d'espera i pla sostingut.
 • 4.2. El salt d'eix amb personatges en moviment.
 • 4.3 Formes de visualitzar l'acció
 • 4.4 Posada en escena al cinema low cost

Activitats vinculades: Activitat 3, Activitat4, Activitat 5, Activitat 6

Resultats d'aprenentatge vinculats:    RA1, RA4, RA7, RA8, RA10, RA11, RAC1
Competències vinculades:  E.5., E.10, T.2., G.5.

 

Activitats d'aprenentatge


1. Classes pràctiques:

Les Activitats es duran a terme en els dos platós. El del TCM així com el de M1TV. S'anirà informant de les normes a seguir i els termes per dur-les a terme. És necessari ser puntual durant les Pràctiques en plató. No es consentirà la falta de puntualitat. Els projectes audiovisuals es lliuraran per via e-mail amb un enllaç en Vimeo el dia del lliurament que marqui el professor. Els correus sempre tindran el títol de la pràctica a més dels components que integrin el grup de treball ordenats alfabèticament pel seu cognom i la memòria del projecte. Qualsevol Activitat que no compleixi aquestes normes o que es lliuri fos de la data marcada obtindrà un 0 independentment del motiu de la no presentació d'aquesta.

Les Activitats escrites de forma individual es tindrà en compte l'ortografia. Una falta greu o diverses lleus significaran no poder obtenir més d'un 5 de nota màxima en l'exercici o fins i tot suspendre-ho. En els treballs una falta descomptarà 0,5 punts, mentre que en l’examen descomptarà 0,25. Tampoc s'acceptarà en cap cas un exercici fora de la data de lliurament marcat pel professor sigui quina sigui la justificació de l'alumne. Les Activitats individuals es lliuraran en format paper, o a través de la plataforma Moodle. Les Activitats sense nom o sense seguir el format de lliurament de presentació establert no s'avaluaran, i la nota numèrica serà 0.

 

 • Títol de l'activitat: 0. Introducció a l'assignatura

Descripció general
En grup es filmarà un diàleg mut basat en la seducció, reprenent idees apreses en "Tècniques de càmera" i afegint una cura extrema en la posada en escena, les distàncies de càmera i la direcció d'art/dissenyo de producció. D'1 a 2 minuts 

Material de suport
Càmera de vídeo, trípode, plató, targetes, micròfons, monitor, equip d'il·luminació, etc... 

Lliurable i vincles amb l'avaluació:    
- S'ha de lliurar al cap de 13 dies ja editat. El docent indicarà una data.
- Els estudiants hauran de lliurar una memòria en la qual, entre altres coses, hi haurà un guió tècnic, i l'esquema de planta en funció de l'opció triada (Exteriors o plató)
- S'observarà la pràctica realitzada i s'analitzarà per part del professor, facilitant solucions als possibles errors en la consecució de la pràctica.
- S'avaluarà la capacitat demostrada pels estudiants en el moment de demostrar els seus coneixements adquirits així com l'originalitat del producte. 
- La nota significarà un 5% de la nota final de l'assignatura. 

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'o l'estudiant ha de ser capaç de:
- Atendre la composició de pla i a l'harmonia entre l'escenari i els personatges.
- A l'ésser una pràctica duta a terme el primer dia de classe, posar a prova els coneixements adquirits en assignatures anteriors.
- Demostrar la capacitat d'organitzar un pla de treball i un guió tècnic.
- Demostrar la continuïtat entre accions i el diàleg entre plans.
- Cuidar l'elecció de la localització a nivell expressiu i/o estètic
- Crear emoció mitjançant els elements que configuren la posada en escena. 
- Demostrar creativitat i professionalitat a l'hora de crear un contingut audiovisual i excel·lència tècnica en el seu enregistrament. 
- Aprendre a treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge
RA1, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11, RAC1, RAC2

Competències vinculades
E.5., E.10., T.2., G.5.

 

 • Títol de l'activitat: 1. Gravar un diàleg entre dos personatges.

Descripció general
En grup, es gravarà un diàleg entre dos personatges triant un format de ficció i seleccionant el treball de càmera en conseqüència. D'1 a 3 minuts.

Material de suport    
Càmera de vídeo, trípode, plató, targetes, micròfons, monitor, equip d'il·luminació, etc... 

Lliurable i vincles amb l'avaluació    
- S'ha de lliurar al cap de 13 dies ja editat. El docent indicarà una data.
- Els estudiants hauran de lliurar una memòria en la qual, entre altres coses, hi haurà un guió tècnic, i l'esquema de planta en funció de l'opció triada (Exteriors o plató)
- S'observés la practica realitzada i s'analitzarà per part del professor, facilitant solucions als possibles errors en la consecució de la pràctica.
- S'avaluarà la capacitat demostrada pels estudiants en el moment de demostrar els seus coneixements adquirits així com l'originalitat del producte. La nota significarà un 10% de la nota final de l'assignatura. 

Objectius específics    
En finalitzar l'activitat l'o l'estudiant ha de ser capaç de:
- Posar a prova els coneixements adquirits en la teoria i en l'anterior exercici.
- Demostrar la seva competència en el moment de triar i treballar amb una sola cambra.
- Demostrar un coneixement tècnic de la cambra així com de la col·locació dels personatges en funció d'un esquema d'enregistrament previ (principi del triangle i les seves variacions).
- Demostrar creativitat i professionalitat en la seva qualitat tècnica i artística durant el procés de producció del producte audiovisual. 

Resultats d'aprenentatge    
RA1, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11, RAC1, RAC2

Competències vinculades    
E.5., E.10., T.2., G.5.

 

 

 • Títol de l'activitat: 2. Gravar un díalogo entre tres personatges.

Descripció general    
En grup, es gravarà un diàleg entre tres personatges on es produeixi algun tipus d'acció visual. D'1 a 3 minuts. 

Material de suport    
Càmera de vídeo, trípode, traveling, targetes, bateries, micròfons, equip d'il·luminació, etc... 

Lliurable i vincles amb l'avaluació    
- S'ha de lliurar al cap de 13 dies ja editat. El docent indicarà una data.
- Els estudiants hauran de lliurar una memòria en la qual, entre altres coses, estarà el guió tècnic.
- S'observarà l'Activitat realitzada, s'analitzarà per part del professor i s'oferiran solucions als possibles errors detectades en ella.
- S'avaluarà la capacitat demostrada pels estudiants a l'hora de demostrar els seus coneixements adquirits així com l'originalitat del producte. La nota significarà un 10% de la nota final de l'assignatura. 

Objectius específics    
En finalitzar l'activitat l'o l'estudiant ha de ser capaç de:
- Posar a prova els coneixements adquirits en la teoria i en l'anterior exercici.
- Demostrar la seva competència a l'hora de treballar amb una sola cambra per a aconseguir que els plans tinguin raccord de mirades i moviment i es treballi de manera correcta el centre d'interès.
- Demostrar coneixements tècnics de cambra així com de la col·locació dels personatges en funció d'un esquema d'enregistrament previ per a l'enregistrament de tres personatges.
- Demostrar creativitat i professionalitat sobre la base d'una qualitat artísitica i tècnica en el moment de gravar un producte audiovisual. 

Resultats d'aprenentatge    
RA1, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11, RAC1, RAC2

Competències vinculades    
E.5., E.10., T.2., G.5.

 

 • Títol de l'activitat: 3. Gravar una persecució.

Descripció general    
En grup, es decidirà una idea per a dur a terme una persecució on s'haurà de treballar la disposició i moviments de la càmera, la continuïtat entre plans, l'edició i els enllaços de moviment entre els personatges de tal manera que aconseguim transmetre l'acció a l'espectador. De 2 a 4 minuts

Material de suport    
Càmera de vídeo, trípode, figrig, traveling, targetes, bateries, micròfons, equip d'il·luminació, etc... 

Lliurable i vincles amb l'avaluació    
- El docent indicarà una data de lliurament del producte ja editat. 
- Els estudiants han de lliurar una memòria en la qual, entre altres coses, estarà el guió tècnic, el pla de treball de l'Activitat i un petit assaig raonat sobre la posada en escena de la peça que inclogui referents. 
- S'observés l'Activitat realitzada i s'analitzés per part del professor, oferint solucions als possibles problemes oposats en ella.
- Aquesta activitat serà avaluada tant pel professor de les classes pràctiques com pel de les teòriques. S'avalués la capacitat demostrada pels estudiants a l'hora de demostrar els seus coneixements adquirits així com l'originalitat del producte. La nota signifiqués un 25% del total de l'assignatura. Un 15% vindrà del professor de pràctiques i un 10% del professor de teoria. 

Objectius específics    
En finalitzar l'activitat l'o l'estudiant ha de ser capaç de:
- Posar a prova els coneixements adquirits en les classes teòriques i en l'anterior exercici. 
- Demostrar la capacitat d'organitzar un pla de treball i un guió tècnic.
- Posar a prova les capacitats d'edició amb una càmera amb seqüències en moviment i comparar després el resultat entre el brut de càmera i l'edició final.
- Demostrar la continuïtat entre accions i en seqüències en moviment.
- Demostrar creativitat a l'hora de crear un contingut audiovisual i excel·lència tècnica en el seu enregistrament. 

Resultats d'aprenentatge    
RA1, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11, RAC1, RAC2

Competències vinculades    
E.5., E.10., T.2., G.5.

 

 

2. Classes teòriques: 

Els conceptes teòrics seran exposats en classe per part del professor. D'igual manera es resoldran exercicis pràctics que il·lustrin la teoria per a generar un debat a l'aula amb la participació dels estudiants. L'assistència a les classes teòriques no és obligatòria però tot allò que es digui en les mateixes és susceptible d'entrar en l'examen final. El professor no pujarà apunts-resumen l'aula virtual. 

Planificació de les activitats teòriques de l'assignatura:

NOTA: Tal com s'ha explicat en l'apartat anterior, l'activitat pràctica 3 també comptarà amb un percentatge d'avaluació que pertanyerà al bloc teòric

 • Títol de les activitats: Activitat 4

    
Data: 
En una de les classes teòriques (no s'avisarà prèviament del dia)

Descripció general    
Aquest exercici pretén posar a prova els coneixements adquirits en les classes teòriques. Serà un treball de caràcter teòric pràctic. El treball estarà relacionat amb qüestions de posada en escena i llenguatge narratiu i tindrà lloc durant una de les sessions teòriques.

Material de suport    
Enunciat de la prova i visualitzacions en vídeo

Lliurable i vincles amb l'avaluació    
- Prova resolta.
- Un 10% de la nota final de l'assignatura. 

Objectius específics    
L'objectiu d'aquesta Activitat és avaluatiu, per a esbrinar si l'estudiant ha assimilat correctament els coneixements de l'assignatura. 

Resultats d'aprenentatge vinculats    
RA1, RA4, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11, RAC1

Competències vinculades    
E.5., E.10., T.2., G.5.

 

 • Títol de les activitats: Activitat 5. Examen final.    

Data
Quan ho marqui el calendari docent (Juny 2020)

Descripció general    
Aquest exercici pretén posar a prova els coneixements adquirits en les docències teòriques.

Material de suport    
Enunciat de la prova. 

Lliurable i vincles amb l'avaluació    
- Examen resolt.
- Un 40% de la nota final de l'assignatura. 

Objectius específics    
L'objectiu d'aquesta Activitat és avaluatiu, per a esbrinar si l'estudiant ha assimilat correctament els coneixements de l'assignatura. 

Resultats d'aprenentatge vinculats    
RA1, RA4, RA8, RA10, RA11, RAC1

Competències vinculades    
E.5., G.5.

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assignatura està separada entre contingut teòric, impartit en classe, i la pràctica en el laboratori (plató).

El contingut teòric serà avaluat en una prova (Examen Final) que suposarà un 40% de la nota final de l'assignatura. També es realitzara un treball de caràcter teòric pràctic. El treball estarà relacionat amb qüestions de posada en escena i llenguatge narratiu i tindrà lloc durant una de les sessions teòriques. La suma de la nota d'aquest treball serà del 10% respecte a la nota final.

Les pràctiques seran puntuades de la següent manera: L'Activitat 0 valdrà un 5% de la nota final; l'activitat 1 valdrà un 10% de la nota final; l'Activitat 2 valdrà un altre 10% de la nota final de l'assignatura; i finalment la 3 un 25%. Una Activitat no lliurada equivaldrà a un 0 de nota numèrica. En aquest últim cas, un 15% serà avaluat pel professor de pràctiques i un 10% pel professor de teoria (la part teòrica podria estar formada per la peça + una exposició dels alumnes explicant les seves característiques respecte a la posada en escena).

A part de les activitats esmentades, hi haurà una opció voluntària que consistirà a presentar-se amb un projecte al Calella Film Festival. Aquells que participin en el concurs rebran un 5% extra en la seva nota. També podrà haver-hi diverses activitats voluntàries en les classes teòriques que suposaran un 1% extra en la nota final. 

Per a poder fer mitjana, la nota de l'examen teòric haurà de ser com a mínim d'un 5. 
Per a poder fer mitjana, la nota del conjunt de les tres pràctiques haurà de ser com a mínim d'un 5. 

En cas de suspendre l'examen teòric, la recuperació constarà d'un examen teòric de tot el contingut de l'assignatura que farà mitjana amb la nota mitjana de les pràctiques (si aquestes estan aprovades) i amb les notes de la resta d'activitats. Només poden optar a la recuperació aquells alumnes que hagin realitzat l'examen final (tots aquells alumnes “no presentats” en primera convocatòria no tenen l'opció de realitzar la recuperació). La nota mínima per aprovar aquest examen serà també d'un 5, en cas contrari l'assignatura quedarà suspesa.

En cas de suspendre la part pràctica de l'assignatura, l'estudiant haurà de realitzar una activitat individual de recuperació que equivaldrà al 40% del percentatge pràctic de l'assignatura. La nota mínima per aprovar aquesta prova serà també d'un 5, en cas contrari l'assignatura quedarà suspesa.
Aquells alumnes que no s'hagin presentat a les pràctiques al llarg del trimestre no podran accedir a aquesta pràctica de recuperació i en la seva nota figurarà un No Presentat. No es guardarà la nota de pràctiques d'un curs a un altre.

Resumint:

Activitat 0 (Escenari): 5% de la nota
Activitat 1 (Diàleg 2 personatges): 10% de la nota.
Activitat 2 (Diàleg 3 personatges): 10% de la nota.
Activitat 3 (Persecució): 25% de la nota (=15% pràctica + 10% teoria)
Activitat 4 (Treball en la classe teòrica): 10% de la nota. 
Activitat 5 (Examen Final): 40% de la nota.
Activitat 6 (Calella Film Festival): +5% extra

Total: 5%+10%+10%+25%+10%+40%=100% (+5%)

Bibliografia


Bàsic

CATALA, Josep María. La puesta en imágenes. Barcelona: Paidós Comunicación, 2001

ARIJON, Daniel. Gramática del lenguaje audiovisual. Andoain: Escuela de cine y vídeo, 2003.

Complementary

FERNANDEZ DIEZ, Federico; MARTINEZ ABADIA, José. Manual básico del lenguaje y narrativa audiovisual. Barcelona: Paidos, 2005.

AUMONT, Jacques; BERGALA, Alain; MARIE, Michel & VERNET, Marc. Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Paidós, 1985.

MARTIN, Marcel. El lenguaje del cine. Gedisa, 2009

STRAUSS, Frédéric & HUET, Anne. Hacer una película. Paidós, 2007

THOMPSON, Roy. Manual de montaje. Plot ediciones, 2001

REA, Peter; IRVING, David. Producción y dirección de cortometrajes en cine y vídeo. Andoain: Escuela de cine y vídeo, 2001.

ROSS, Edward. Filmish. Un viaje gráfico por el cine. Reservoir books, 2015.

CASTILLO, José María. Televisión y lenguaje audiovisual. Madrid: IORTV, 2005

ALONSO GARCIA, Luís. Lenguaje del cine, praxis del filme: una introducción al cinematógrafo. Madrid: Plaza y Valdés, 2010.

 

KATTZ, Steven. Plano a plano: De la idea a la pantalla. Madrid: Plot ediciones, 2000.