Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Maddalena Fedele

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Virginia Espinosa Duró
Eva Pascual Reyes 

Competències


Competències específiques
  • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

  • E8_Dissenyar les necessitats d'il.luminació d'un espai en funció de les seves característiques i de l'objectiu final del producte a gravar, fotografia o video

  • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

Descripció


L’assignatura de Projectes Fotogràfics posa la tècnica fotogràfica a l’abast del desenvolupament d’un projecte fotogràfic dintre d’un gènere específic, utilitzant una metodologia determinada i permetent executar-lo. S’articulen tècniques de narrativa visual per tal d’assegurar la coherència entre estètica, contingut i significat, aprofundint d’aquesta manera en el recurs fotogràfic com a forma d'expressió visual.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

-RA1: Identificar els conceptes del llenguatge audiovisual. 

-RA2: Analitzar la il·luminació de qualsevol imatge. Estar sensibilitzat amb la il·luminació de qualsevol suport de les imatges des de la pintura, fotografia i imatge en moviment. 

-RA3: Utilitzar correctament els principis bàsics de la il·luminació i l'esquema bàsic d'il·luminació. 

-RA4: Ser capaç d'il·luminar i crear ambients amb un set reduït de tres focos, i en el plató de la Universitat. 

-RA5: Explicar i resoldre les necessitats tècniques de les situacions fotogràfiques fonamentals. 

-RA6: Utilitzeu les tècniques d'il·luminació d'interiors, exteriors, per a determinar i controlar la qualitat expressiva, formal i tècnica.

-RA7: Definir i adquirir imatges fotogràfiques digitals, seleccionant i configurant el seu contingut per aconseguir valors expressius determinats. 

-RA8: Aplicar tècniques bàsiques de retoc fotogràfic. 

-RA9: Fomentar l'estudi i l'anàlisi de l'audiovisual com a llenguatge narratiu amb la intenció de que l'alumne desenvolupi la seva capacitat i estilística a l'hora de desenvolupar un projecte de valoració d'altres.

i de forma complementària:

-RAC1: Aprofundir en l’estat de l’art fotogràfic, com a base per a elaborar futurs projectes fotogràfics personals.

-RAC2: profundir en el coneixement de la pròpia càmera intentant explotar al màxim les diferents modalitats i opcions disponibles.

-RAC3: Resoldre situacions complexes de llum, al retrat i d’altres situacions puntuals.

-RAC4: Adquirir les bases de la composició fotogràfica i les seves excepcions.

-RAC5: Adquirir una dinàmica a la selecció fotogràfica respecte un conjunt de criteris concrets i objectivables.

-RAC6: Fomentar l’esperit crític fotogràfic, elaborant crítiques constructives i defensant-les.

Metodologia de treball


L’assignatura consta de quatre hores setmanals distribuïdes de la següent forma: 2 de Teoria i 2 de Pràctiques i Projectes. El treball a l'aula es basarà en classes on la professora explicarà els conceptes de teoria, acompanyats d’una col·lecció molt significativa de fotografies. Es proposa una experimentació tant individual com col·lectiva mitjançant exercicis.

Les activitats de naturalesa pràctica, així com els projectes es realitzaran al laboratori, el plató i/o en exteriors prèviament definits i o consensuats. En les sessions programades, es donaran les eines necessàries per a poder resoldre aquestes activitats, tot i que s'espera que l'estudiant/a les finalitzi fora de les hores formalment de laboratori, essent aquestes les prèviament concebudes dins del marc de les hores d'aprenentatge autònom.

S’estimula a l’alumne perquè faci ús de la seva pròpia càmera Reflex, si en disposa, per alimentar la major autonomia tant en la realització com en l’aprenentatge.

Continguts


1. FOTOGRAFIA D’AUTOR

1.1 Descripció i anàlisi dels principals fotògrafs del s.XX.

1.2. Corrents fotogràfics.

1.3 Revisitació i Apropiació.

2 GÈNERES FOTOGRÀFICS

2.1 Corrents fotogràfics i pictòrics. Influències.

2.2 Descripció de les diferents disciplines fotogràfiques. Característiques formals i tècniques.

3. COMPOSICIÓ

3.1 Leit-Motiv.

3.2 Llenguatge Fotogràfic.

3.3 Posició i Angle de la càmera.

3.4 Enquadrament: H/V, Regla dels Terços, Reenquadrament. Rotació.

3.5 Profunditat i Escala.

3.6 L’Instant Decissive

3.7 La Llum.

3.8 El Color. B&W.

3.9 Formes, Ritmes i Textures.

3.10 Altres Tècniques.

4. EL RETRAT

4.1 Leit-Motiv.

4.2 Llenguatge de Comunicació.

4.3 Posició i Angle de la càmera.

4.4 Enquadrament: Tipus de Pla. Rotació. Tractament del Fons.

4.5 La Comunicació Visual. La Regla de la Mirada.

4.6 La Llum.

4.7 El Color. B&W.

Activitats d'aprenentatge


ACTIVITAT 1: PRÀCTICA 1: CAPTURA EN MODE MANUAL I REVELAT RAW (3%). [E10: RA8].

Es revelarà una fotografia disparada en format RAW en mode MANUAL per experimentar les avantatges i possibilitats del format RAW vers l’arxiu JPG, controlant la velocitat d’obturació i el diafragma per tal d’aconseguir l’efecte desitjat.

S’aplicaran tècniques de revelat avançat en RAW per aconseguir reserves a les zones de la imatge que ho requereixin.

L’estudiant/a haurà de lliurar dues fotografies adquirides segons les especificacions pròpies de la pràctica.

ACTIVITAT 2: PRÀCTICA 2: REVELAT AMB PHOTOSHOP (3%) [E10: RA8].  

Es revelarà la fotografia disparada a la Pràctica 1 per tal de conèixer i aplicar els ajustos més importants del Programa de Postproducció Adobe Photoshop CS5.

S’adquiriran tècniques de millora del color i la il·luminació, aplicant capes sobre la imatge original. S’aprendran tècniques de selecció per tal de revelar per zones una imatge.

L’estudiant/a haurà de lliurar dues fotografies adquirides segons les especificacions pròpies de la pràctica.

ACTIVITAT 3: PRÀCTICA 3: PAISATGE HDR (3%)  [E10: RA6, RA7 i RAC2].

Es dispararà en una escena molt contrastada. S’aplicaran diferents tècniques per aconseguir un paisatge HDR de profunditat de camp. Lliurables:

1. Bracketing de 2 passos amb trípode, resultant tres fotografies que hauran d’ésser processades amb el Photoshop per obtenir una única fotografia.

2. Captura fotogràfica sobreexposant les llums, revelant per zones les diferents àrees de la fotografia.

L’estudiant/a haurà de lliurar quatre fotografies adquirides segons les especificacions pròpies de la pràctica.

ACTIVITAT 4: PRÀCTICA 4: RETRAT D’ESTUDI (3%) [E8: RA3, RA4 i RAC3; E10: RA7].

S’experimentarà amb el retrat fotogràfic al Plató fotogràfic per experimentar amb els diferents esquemes d’il·luminació, com fer la medició de la llum d’un flaix d’estudi i com controlar els accessoris del flaix per tal d’obtenir un bon retrat.

L’estudiant i estudianta haurà de lliurar quatre fotografies adquirides segons les especificacions pròpies de la pràctica.

ACTIVITAT 5: PRÀCTICA 5: RETRAT AMB FLAIX SEPARAT DE CÀMERA (3%) [E8: RA3, RA4 i RAC3; E10: RA7].

S’experimentarà amb el retrat fotogràfic fent servir el Flaix extern separat de càmera per tal de dur a terme els diferents esquemes d’il·luminació amb llum frontal, lateral i a contrallum, combinant la llum ambient amb la llum artificial.

L’estudiant/a haurà de lliurar dues fotografies adquirides segons les especificacions pròpies de la pràctica.

ACTIVITAT 6: PROJECTE #1: REVISITACIÓ D’AUTOR (20%) [E5: RA7; CB5: RA7].

Projecte individual que consistirà en l’elaboració d’un projecte personal a partir de l'estudi previ del treball d'un fotògraf reconegut. El projecte inclourà dues parts:

-Un report que incorpori els següents punts: Justificació de l’Elecció. Fitxa Tècnica (Equip Fotogràfic i paràmetres de la Càmera), Intencions i Valoració Personal.

-Una producció fotogràfica que inclourà dues revisitacions (una podrà ser una apropiació) de la seva obra.

ACTIVITAT 7: PROJECTE #2: FOTOGRAFIA TEMÀTICA (30%) [E5: RA7, RAC5 i RAC6; CB5: RA7 i RAC7].

El Projecte consistirà en l'adquisició d'una sèrie de fotografies sobre una temàtica escollida proposada per l'estudiant/a i aprovada per la professora.

El treball podrà ser d’una temàtica treballada a nivell individual o col·lectiva sempre i quan es justifiqui que per la temàtica o abast hi participin més d’un alumne, definint clarament els rols de cadascun. A la sessió de teoria es presentaran el conjunt de les diferents temàtiques fotogràfiques, de cara a facilitar el procés inicial d'elecció de la temàtica a desenvolupar per part de l'alumne/a.

El cos del treball estarà format per dos parts:

-Un informe on es descrigui el treball de fotografia temàtica, les motivacions, localitzacions i metodologia prevista a utilitzar, acompanyada d'un recull d'antecedents (fotos altres autors reconeguts i actuals), que han servit de punt de partida i fons d’inspiració per a desenvolupar el treball.

-Imatges Finals. El volum de fotos serà funció del treball: de 5 a 15 fotos per un treball individual i de 10 a 30 fotografies per un treball col·lectiu. Aquest conjunt es presentarà acompanyat d'un arxiu PDF on es presenti la sèrie acompanyada d’un text explicatiu. De forma opcional cada fotografia, podrà anar acompanyada d’un títol individual.

S'hauran d’aportar totes les imatges originals en RAW i les finals processades en JPG segons especificacions d’entrega. Caldrà aplicar l’edició gràfica condicionada al mitjà final de difusió.

ACTIVITAT 8: EXAMEN (35%). [E5: RA1, RA2, RA5, RA9, RAC1 i RAC4]

L'examen respon al format de tipus test i consta de 20 preguntes, amb  quatre possibles respostes cadascuna i amb una única possible solució (que pot ser correcta o falsa, segons la formulació de la pregunta). Les Respostes Incorrectes penalitzen el 25% d’una resposta correcta.

L’examen es realitzarà sense apunts, en un dia i hora fixat pel cap d'estudis a l'inici del curs.

Aquesta activitat és recuperable.

Sistema d'avaluació


La qualificació final obeirà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables mencionades, com es concreta a continuació:

TEORIA (35%): EXAMEN DE TEST (Caldrà obtenir una nota mínima de 4 per poder aplicar la ponderació corresponent i optar a l'aprovat de l'assignatura) [Aquesta activitat és la única recuperable VIA AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA]

PRÀCTIQUES (15%): [5 Pract x 3%]                                                           

PROJECTES (50%):

  • PROJECTE #1: Revisitació Autor: 20%
  • PROJECTE #2: Foto Temàtica: 30%                                                             

Bibliografia


Bàsic

ESPINOSA DURÓ, Virginia, Apunts de les sessions de teoria en pdf. Edició 2017.

FREEMAN, Michael., El Ojo del Fotógrafo. Blume Fotografía, 2009.

PRÄKEL, David. Composición. Blume Fotografía, 2014.

Complementary

FREEMAN, Michael. Fotografía Digital de Personas. Taschen Benedikt, 2005.

MELLADO, José MarÍa, Fotografía de Alta Calidad. Técnica y Método. CS5. Ediciones Artual S.L. 2013.