Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Jorge Castizo Olier

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Fèlix Obradò Carriedo
Silvia Ortega Cebrián 
Jordi Joan Gómez Tomás 
Pere Bacardit Pintó 

Competències


Competències bàsiques
 • B1_F Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i es trobi en un nivell que, si es recolza amb llibres de text avançats, inclou també algun aspecte que impliqui coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

Competències específiques
 • E1_F Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social

   

 • E20_F Identificar els factors estructurals, fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport

Competències transversals
 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

Descripció


L’ANATOMIA HUMANA I presenta las bases de la anatomia humana i la anatomia funcional a través de l’estudi conceptual, històric i terminològic de l’anatomia.

Per tant, l’objectiu principal de l’assignatura serà el de capacitar a l’alumne/a per que estigui en condicions d’entendre el mecanisme de funcionalitat del sistema múscul-esquelètic.

De la mateixa forma, es prepararà a l’alumne/a per rebre els aprenentatges que les següents disciplines aporten a l’alumne/a en el transcurs del seu trajecte curricular: la fisiologia de l’exercici, la biomecànica de l’activitat física i l’esport, prescripció de l’activitat física per la salut, la rehabilitació i la sistematizació o estructura del moviment i la teoria de l’entrenament.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


 • RA1. Identifica els principals fets històrics de l'anatomía, fisiología, bioquímica i biomecánica, així com saber reconèixer els mètodes d'estudi i tècniques de registre més utilitzades en aquestes disciplines, e interpretar les seves dades i gràfics.
 • RA2. Identifica els aspectes morfològics relacionats amb l'aparell locomotor, així como en els que se basa el moviment humà. Tractar i explicar amb precisió la terminología anatòmica.
 • RA3. Analitza els moviments e interpreta la participació de les articulacions i músculs implicats, així como d'altres factors que ho determinen.
 • RA6. Aplica, basant-se en el conèixement de la anatomía, i fisiología implicada en els sistemes corporals determinants pel moviment humà.

Metodologia de treball


Tipología activitat Hores (h)  Presencialitat (%)
AF1. Classes teòriques 32.42 100%
AF2. Seminaris / tallers 17.5 100%
AF5. Tutoríes 2.5 0-10%
AF6. Estudi i treball en grup 23.33 0-10%
AF7. Estudi i treball autónom, individual 74.25 0%
Total 150 --

Continguts


INTRODUCCIÓ

TEMA 0. Presentació de l’assignatura. Bibliografia. Avaluació.

TEMA 1. Introducció a l’anatomia. Concepte, evolució i mètode d’estudi de l’anatomia. Cos Humà. Nivells d’Organització en el cos humà. Introducció als sistemes del cos humà.

TEMA 2. Generalitats del sistema esquelètic. Introducció. Classificació dels óssos. Estructura ósea. Tipus de relleus ossis.

TEMA 3. Generalitats del sistema articular. Introducció. Classificació funcional. Classificació estructural.

TEMA 4. Terminologia anatòmica. Posicions. Regions del cos humà. Plans, talls, eixos i moviments. Termes de moviment. Termes direccionals. Cavitats corporals.

EXTREMITAT SUPERIOR

TEMA 5. Cintura escapular i braç: ossos i articulacions.

TEMA 6. Cintura escapular: músculs escàpulo-humerals.

TEMA 7. Cintura escapular: músculs escàpulo-toràcics.

TEMA 8. Cintura escapular: músculs escàpula-columna vertebral.

TEMA 9. Colze i avantbraç: ossos i articulacions.

TEMA 10. Colze: músculs flexors i extensors.

TEMA 11. Avantbraç: Músculs prono-supinadors.

TEMA 12. Canell i palmell de la mà: ossos i articulacions.

TEMA 13. Canell: principals músculs flexors i extensors.

TEMA 14. Dits: ossos i articulacions.

TEMA 15. Ma: Músculs extrínsecs.

TEMA 16. Braç i avantbraç: organització muscular.

TEMA 17. Mà i dits: Músculs intrínsecs.

TEMA 18. Mà i dits: Estructures capsulo lligamentoses.

SISTEMA MUSCUAR.

TEMA19. Introducció sistema muscular, teixit muscular, arquitectura muscular, la fibra muscular, i el sarcomer.

SISTEMA NERVIÓS:

TEMA 20: Organització Morfo-funcional de l'SN (sistema nerviós): Organització de l'SN: Anatòmica: SNC, SNP i SNE. Organització fisiològica: SN de la vida de relació i SNA

TEMA 21: Introducció: Estudi de l'Sistema Nerviós (SN).

TEMA 22: Cèl·lules neurals: neuroglia, Neurona i la sinapsis.

TEMA 23: Parts d'el SN: SNC: Telencéfalo i diencèfal; Cerebel i tija cerebral.

TEMA 24:  Medul·la espinal.

TEMA 25: SNP: Nervis cranials i nervis espinals.

PRÀCTIQUES:

 • Palpació anatòmica d'estructures relacionades amb el temari del trimestre. Amb una càrrega lectiva de 10h 30min.
 • Seminari: Activitats grupals per aprofundir en els coneixements anatòmics del temari del trimestre. Amb una càrrega lectiva de 7h

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

D'aquesta forma es facilitarà l'assoliment dels coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent. No obstant i això, en relació amb aquells continguts pràctics de l'assignatura en què resulti imprescindible l'adquisició de competències procedimentals i actitudinals per part dels alumnes, es pot considerar, si la situació sanitària ho requereix, la suspensió parcial i temporal d'aquesta amb el consegüent ajornament en la seva continuïtat fins que la situació de salut ho permeti.

Sistema d'avaluació


La qualificació final del alumne és el resultat d’una avaluació continua i una avaluació final. L’aprovat de l’assignatura s’obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d’acord amb la següent taula de ponderació:

Avaluació

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Portafoli electrónic. Avaluació Continua (SE1)

Activitats individuals (qüestionaris).

10%

CB1, CB2, CB3, CB5

CT2

CE2, CE14, CE17, CE19

Portafoli electrónic. Avaluació Continua (SE1)

 Examen Parcial (teòric)

15%

CB1, CB2, CB3, CB5

CT2

CE2, CE14, CE17, CE19

Portafoli electrónic. Avaluació Continua (SE1)

 

 Examen Pràctic (palpació)

15%

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5

CT2, CT3

CE2, CE4, CE13, CE14, CE17, CE19

Avaluació Final (SE3) Examen Final de Palpació. 20%

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5

CT2, CT3

CE2, CE4, CE13, CE14, CE17, CE19

Avaluació Final (SE3)

 Examen Final Teóric

40%

CB1, CB2, CB3, CB5

CT2

CE2, CE14, CE17, CE19

Sistema de qualificació (Real decret 1125/2003, de 5 de setembre, por el que se estableix el sistema europeu de crèdits y el sistema de qualificacions en las titulacions universitàries de caràcter oficial y valides en tot el territori estatal):

0 - 4,9: Suspens (SS)

5,0 - 6,9: Aprovat (AP)

7,0 - 8,9: Notable (NT)

9,0 - 10: Excel·lent (SB)

Criteris para fer mitja entre las activitats avaluadores: ES NECESARI APROVAR l'EXAMEN FINAL amb UN 5 o SUPERIOR per PROMEDIAR LA NOTA amb les altres AVALUACIONS.

Criteris per fer mitja entre les activitats avaluadores:

Avaluació

Activitat avaluadora

Criteri para promediar

Continua i Final pràctic.

Activitats individuals, exàmens pràctics i examen parcial i final pràctic.

Qualsevol nota

Final teóric.

Examen

 5/10

 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

1a Convocatòria

si l 'alumna/e supera l'examen parcial eliminatori amb una nota igual o superior a 6, l'examen de 1a convocatòria comprendrà únicament la part del temari posterior a la celebració del parcial i és realitzarà al finalitzar l’assignatura, durant el període avaluador del trimestre en el que s’imparteix. Si l'alumna/e treu a l'examen parcial eliminatori una nota menor que 6 l'examen de 1a convocatòria comprendrà la totalitat dels continguts i es realitzarà al finalitzar l’assignatura, durant el període avaluador del trimestre en el que s’imparteix.

 

Recuperació

Dins del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar competències no assolides durant la assignatura. D’acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s’ha suspès l’assignatura. Si la qualificació es de No presentat/ada, no es podrà optar a la recuperació. Les qualificacions obtingudes en l’avaluació continua seran conservades como part de la nota final de l’assignatura, tant les superades como les no superades, per preservar els criteris de l’avaluació continua, mantenint la mateixa ponderació que en la primera convocatòria. La nota final de l'assignatura es resultat de la suma de percentatges de totes les qualificacions obtingudes durant el trimestre (segons taula de ponderació). Si la mitja de les mateixes no surt aprovada, l'assignatura serà suspesa encara que s'hagi aprovat l'examen de 1a convocatòria o de recuperació.

Cronograma y Guia d’activitats.

Totes les activitats avaluadores tindran unes dates concretes de realització i entrega, que es comunicaran a l’alumne a l’inici de l’assignatura mitjançant el Cronograma i la Guia d'activitats.

Activitats individuals, grupals i participació en activitats en classe

Els treballs individuals formen part de l’avaluació continuada. Es publicarà en el “moodle” de l’assignatura i aniran relacionats amb el temari. Es valoraran les participacions dels alumnes en les activitats proposades en les classes presencials i en els “foros” del aula.

Possibilitat d’obtenció de Matrícula de Honor

Quan la qualificació final de l’assignatura sigui d’Excel·lent (de 9 a 10 punts), el professor podrà atorgar a criteri personal la qualificació de Matricula d'Honor. Segons la normativa acadèmica de la UPF, el nombre màxim de MH possibles en una assignatura es del 5% en relació al total d’alumnes matriculats en la mateixa.

Bibliografia


Bàsic

Schünke, M (2014).  Prometheus: Texto y Atlas de Anatomía. Colección Prometheus. 3 Tomos.       Panamericana. Madrid.

Complementary

Kapit, W; Elson, L (2003). Anatomía. Libro de trabajo. Barcelona: Ariel Ciencias Médicas.

Lorente, M; Miguel, M; Perez, A; Escalona, C. (2007). Manual de Miología. Barcelona: Elseiver Masson.

Netter, F.H. (2015) Atlas de Anatomia Humana (6a ed). Barcelona: Elseiver Masson.

Paulsen, F; Waschke, J. (2012). Sobotta. Atlas de anatomía.humana Barcelona: Elseiver Masson.

Kapandji, A (2002). Fisiología Articular. Miembro Superior. Madrid: Panamericana.

Calais-Germain, B. (1994). Anatomía para el Movimiento. Barcelona: La Liebre de Marzo.

Kapandji, A (2002). Fisiología Articular. Miembro Inferior. Madrid: Panamericana.

Latarjet, M, et al (2019). Anatomía Humana. Colección Latarjet. Panamericana. Barcelona.