Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Castizo Olier

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 10

Professorat: 

Juan José García Tirado
Jordi Calvo Sanz 
Luciana Moizé Arcone 

Competències


Competències bàsiques
 • B3_F Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

   

Competències específiques
 • E2_F Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els que es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioterapia

   

 • E3_F Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminades tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar en la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut

   

 • E5_F Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E7_F Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

Competències transversals
 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

Descripció


La assignatura de  Fisioteràpia Múscul esquelètica es de formació obligatòria del Grau de Fisioteràpia.

En ella es desenvoluparan les principals teràpies físiques pel tractament i intervenció de les afeccions múscul esquelètiques.

Aquesta assignatura està constituïda per 5 blocs teòric-pràctics, específics dels diferents procediments d’intervenció en Fisioteràpia:

 • Electroteràpia
 • Propiocepció
 • Exercici Terapèutic / Cinesiteràpia activa
 • Estiraments
 • Teràpia manual

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma es facilitarà l'assoliment dels coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent. No obstant i això, en relació amb aquells continguts pràctics de l'assignatura en què resulti imprescindible l'adquisició de competències procedimentals i actitudinals per part dels alumnes, es pot considerar, si la situació sanitària ho requereix, la suspensió parcial i temporal d'aquesta amb el consegüent ajornament en la seva continuïtat fins que la situació de salut ho permeti.

Resultats d'aprenentatge


- Identifica els principals agents físics utilitzats en les intervencions de fisioteràpia. Classificar-los segons el seu efecte i importància i establint l'ordre de prioritats segons la seva aplicació terapèutica.

- Establir un protocol d'intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.

- Analitza les expectatives del pacient respecte la seva evolució, demanda i necessitats.

Metodologia de treball


Metodologia

Hores

Treball en grup

20

Tutoria grupal

3

Treball individual

15

Pràctiques reglades

87.5

Estudi personal

124.5

Total

250

Continguts


Electroteràpia:

 • Tema 1: Introducció a l'electroteràpia. Formes d'aplicació. Tipus d'electrodes. 
 • Tema 2: Corrents contínuas. Galvanisme. Iontoforèsi.
 • Tema 3: Corrents de baixa frequència. Electroanalgèsia.
 • Tema 4: Corrents de baixa frequència. Correntes excitomotores
 • Tema 5: Correntes de mitja frequència.
 • Tema 6: Corrientes d'alta frequència.
 • Tema 7: Ultrasonoteràpia.

Exercici Terapèutic / Cinesiteràpia activa:

 • Tema 1: Què és l'exercici terapèutic / cinesiteràpia activa? Classificació, efectes fisiològics, indicacions i contraindicacions.
 • Tema 2: Tipus de contracció muscular. Cadenes cinètiques. Força i resistència.
 • Tema 3: Bases del control motor. Zona neutra articular. Rigidesa / Flexibilitat relativa. Influència del dolor en el control motor.
 • Tema 4: Cinesiteràpia activa de la EEII (Regió lumbopèlvica / Maluc / Genoll / Peu)
 • Tema 5: Cinesiteràpia activa de la EESS (Cintura escapular / Espatlla / Colze / Canell-mà)
 • Tema 6: Cinesiteràpia activa del Raquis (columna cervical / Toràcica / Lumbar)

Propiocepció:

 • Tema 1: Propiocepció aplicada a l'extremitat superior
 • Tema 2: Propiocepció aplicada a l'extremitat inferior
 • Tema 3: Propiocepció aplicada al raquis 

Estiraments:

 • Tema 1: Bases teòriques dels estiraments musculotendinosos (definició, classificació)
 • Tema 2: Aplicació pràctica dels Autoestiramentss muscul tendinosos
 • Tema 3: Aplicació pràctica dels Estiraments muscul tendinosos assistits

Teràpia Manual:

 • Tema 1: Principis d'aplicació, indicacions i contraindicacions de la Teràpia Manual
 • Tema 2: Aplicació de les mobilitzacions passives específiques en l'extremitat inferior
 • Tema 3: Aplicació de les mobilitzacions passives específiques en l'extremitat superior

Activitats d'aprenentatge


Activitat

Metodologia

Treball en grup

Realització de treballs en grup. Activitats d'aprenentatge cooperatiu, anàlisi de lectures, estimulació de la discussió i estudi de casos.

Tutoria grupal

Tutoria presencial a l'aula.

Treball individual

Realització de treballs individuals.

Seminaris Teòric Pràctics

Sessions expositives basades en l'explicació del professor seguides de pràctiques realitzades en aules específiques.

Estudi personal

Solució de problemes, recerca bibliogràfica i estudi personal.

Sistema d'avaluació


 

Activitat avaluativa  Ponderació
Treball Grupal 30%
Treball Individual 30%
Pràctica Reglada 40%

 

Serà imprescindible obtenir una nota igual o superior a 5 en la mitja de les activitats d'avaluació proposades en cadascun dels blocs (T.grupal, T.individual i Pràctica reglada). Tenint en compte aquest requisit l'assignatura quedarà superada quan la mitja final sigui igual o superior a 5.

És requisit indispensable assistir al 80% de cadascun dels blocs pràctics. L'incompliment d'aquest requisit tindrà com a conseqüència que l'assignatura quedarà suspesa i s'haurà de tornar a cursar el proper curs.

 

Període de recuperació

Els estudiants tindran l'opció de realitzar la recuperació de l'assignatura quan s'hagin presentat les activitats avaluadores. En cadascun dels blocs, els professors determinaran el tipus d'avaluació que es realitzarà en aquest període. 

 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu

Bibliografia


Bàsic

Genot, Neiger. Pierron, Péniou. Kinesioterapia. Tomos I, II, III, IV. Madrid. Ed. Panamericana. 1988

Neiger H. Leroy A, Dufour M, Péniou G, Pierro G, Génot C. Kinesioterapia. Principios. Miembros inferiores. Evaluaciones. Técnicas pasivas y activas del aparato locomotor. Editorial Médica Panamericana; 2010. 

Neiger, H. Estiramientos analíticos manuales. Técnicas pasivas. Madrid; Panamericana, 1998

Watson T. Electroterapia. Práctica basada en la evidencia. Ed. Elsevier; 2009

Esnault, M. Columna vertebral y Stretching; Barcelona: Paidotribo; 2009

Fernández de las Peñas, C; Meilán Ortiz, A. Cinesiterapia. Bases fisiológicas y aplicación práctica. Elsevier

H. Cameron M. Agentes físicos en rehabilitación. Ed. Elsevier; 2013

Igual, C.; Muñoz, E.; Aramburu, C; Fisioterapia general: cinesiterapia. Madrid. Ed. Síntesis

Kisner C. Allen L. Ejercicio Terapéutico: Fundamentos y técnicas. Ed. Panamericana; 2010

Mottram S, Comrford MJ, Uncontrolled Movement. In: Kinetic Control the Management of uncontrolled movement. Australia. Elsevier, 2012

Rueda M. Podología. Los desequilibrios del pie. Ed. Paidotribo: 2012

Sharmann SA, Diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del movimiento. Ed. Paidotribo; 2006

Floyd RT. Manual de cinesiología estructural. Ed. Paidotribo; 2008.

Esnault, M. Viel, E. Stretching 8estiramientos miotendinosos). Automantenimiento muscular y articular. Barcelona; Masson, 1999

Complementary

Ylinen, JJ. Estiramientos terapéuticos en el deporte y en las terapias manuales. Barcelona: Masson; 2009.

Alter, M. Los estiramientos. Desarrollo de ejercicios. Barcelona, Ed. Paidotribo, 1992

Balius R. Pedret C. Lesiones musculares en el deporte. Ed. Panamericana; 2013

Butler D. Mosley G. Explicando el Dolor. Ed Noigroup; 2010

Geoffroy C. Guía práctica de los estiramientos. Barcelona: Paidotribo; 2012.

Geoffroy, C. Guide des etirements sportifs. Paris: Ed.Vigot; 2000.

Hainaut, K. Introducción a la biomecánica. Editorial Jims,  Barcelona, 1976

Jull G. Moore A. Falla D. Lewis j. McCarthy C. Sterling M. Grieve´s Modern Musculoskeletal Physiotherapy. 4ª ed. Elsevier;2015. Medina I. Jurado A. Manual de pruebas diagnósticas. Traumatología y ortopedia. Ed. Paidotribo;2015

Kapandji, I. A. Cuadernos de fisiología articular II. Barcelona: Ed. Masson, 6º edición. 2006

López Cubas C. Cuentos analgésicos. Herramientas para una saludable percepción del dolor. Zerapi; 2011

Medina I. Jurado A. Manual de pruebas diagnósticas. Traumatología y ortopedia. Ed. Paidotribo;2015.

Plaja J. Analgesia por medios Físicos. Ed McGraw_hill. Interamericana; 2002

Rodrigo, C. Miralles, M. Biomecánica clínica del aparato locomotor. Barcelona: ed. Masson, 1998

Romero D. Tous J. Prevención de lesiones en el deporte. Claves para un rendimiento deportivo óptimo. Ed Panamericana; 2011.

Viel E. La marcha humana, la carrera y el salto. Biomecánica, exploraciones, normas y alteraciones. Ed. Masson; 2002.

Cameron, M. Agentes Físicos en Rehabilitación: de la investigación a la práctica. Elsevier,  2013 (4ª edición)

Dvorak, J.; Dvorak, V. Medicina manual: Diagnóstico (vol. 1) Tratamiento (vol. 2). Ed. Scriba, 2º Edición.1993

Kapandji, I. A. Cuadernos de fisiología articular I. Barcelona: Ed. Masson, 6º edición. 2006

Montané R. Valoración Estático-dinámica global. 2ª ed. Bellaterra:Universidat autónoma de Barcelona, Servei de publicacions; 2008.