Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Castizo Olier

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Sergi Nuell Turon
Bruno Fernandez-valdes Villa 

Competències


Competències bàsiques
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 • B9 Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Competències específiques
 • E1 Realitzar els processos d'ensenyament - aprenentatge relatiu a l'activitat física de l'esport, amb atenció a les caractarístiques individuals, col·lectives i contextuals de les persones

 • E6 Aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, als diferents camps de l'activitat física i l'esport

 • E7 Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives

Competències generals
 • G2 Adquirir la formació científica bàsica aplicada a l'activitat física i l'esport en les seves diferents manifestacions

 • G4 Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • G6 Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

 • G8 Entendre els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat humana

 • G9 Entendre els fonaments del condicionament físic per a la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • G11 Elaborar textos escritos y audiovisuales relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Competències transversals
 • T2 Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • T6 Generar recursos para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo y la creatividad

 • T7 Incorporar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional

 • T1 Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'activitat física i l'esport en llengua anglesa i en altres llengües de presència significativa en l'àmbit científic.

Descripció


La cinesiologia és la ciència que s'encarrega de l'estudi del moviment. Així doncs, aquesta assignatura se centrarà en l'estudi i anàlisi qualitativa del moviment del cos humà, associat a la pràctica d'exercici físic i esport. Per a això, serà necessari aplicar els coneixements i competències adquirits en matèria d'anatomia, fisiologia i biomecànica.

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir a l'alumne/a de CAFE en el camp de la cinesiologia aplicada, aportant-li el coneixement requerit per comprendre l'anatomia de les estructures articulars i la funció neuromuscular, i el seu comportament i implicació durant el moviment del cos humà. L'aprenentatge i la comprensió d'aquests coneixements s'obtindrà a través d'un procés d'ensenyament centrat en l'estudi dels fonaments bàsics en cinesiologia i fisiologia articular, així com en l'anàlisi qualitativa del moviment durant l'execució de gestos analítics (simples) i globals (complexos).
Per als professionals de les CAFE, resulta fonamental conèixer i descriure amb detall els moviments analítics que es produeixen a nivell articular durant la realització d'exercicis, tant de caràcter analític com de caràcter global, identificant i abordant aquelles qüestions implicades en l'execució del moviment, i que estan relacionades amb els diferents àmbits d'aplicació de les CAFE (ensenyament, recerca, salut, oci i rendiment esportiu).

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


Durant la realització del curs en Cinesiología de l'Exercici Físic, i després de finalitzar el mateix, l'estudiant de CAFE adquirirà el coneixement i habilitats necessàries per desenvolupar les següents tasques:

 • Analitzar els moviments i interpretar la participació de les articulacions i músculs implicats, així com dels altres factors que els determinen.
 • Adquirir criteris, habilitats i coneixements tecnològics per desenvolupar els processos d'ensenyament-aprenentatge relatius a la pràctica d'exercici físic i esport en qualsevol dels àmbits d'aplicació de les CAFE (educació, recerca, salut, oci i rendiment esportiu).

Metodologia de treball


La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant períodes presencials d’aula, amb períodes de treball autònom amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

  Activitats ECTS
Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades) Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants. 2.4
Treball autònom Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció  de models, càpsules de vídeo, solució de problemas. 3.6

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

 

 

Continguts


Tema 1. Estructura i funció dels sistemes corporals 

Tema 2. Principis bàsics de l'anàlisi cinesiológico

Tema 3. Complex articular de l'espatja

Tema 4. Complex articular del colze i el canell

Tema 5. Complex articular de la columna vertebral

Tema 6. Complex articular de la cintura escapular

Tema 7. Complex articular de la cintura pèlvica

Tema 8. Complex articular del maluc

Tema 9. Complex articular del genoll

Tema 10. Complex articular de turmell i de el peu

Tema 11. Introducció de la tecnologia en l'anàlisi cinesiológico

Tema 12. Cadenes miofascials

Tema 13. Anàlisi d'execucions globals

Tema 14. Anàlisi de la marxa

Tema 15. Anàlisi de la cursa. Mecànica i valoració

NOTA: els continguts corresponent a l'estudi de les diferents articulacions o extremitats, inclouen l'anàlisi artrocinematic i osteocinematic.

Activitats d'aprenentatge


Durant el desenvolupament del període lectiu comprès per aquesta assignatura s'impartiran sessions teòriques i sessions pràctiques, plantejant-se diferents activitats que hauran de ser resoltes i lliurades per els/as estudiants a través de l'aula virtual, realitzant així un sistema d'avaluació contínua.

El contingut presentat mitjançant la realització d'aquestes activitats permetrà valorar la progressió de els/as estudiants respecte a la integració del contingut lectiu de l'assignatura, així com supervisar el seguiment que realitza cada alumne/a sobre l'assignatura. Aquestes tasques es veuran complementades mitjançant les correccions oportunes sobre les activitats desenvolupades per els/as estudiants

Les activitats que seran proposades durant l'avaluació contínua, suposaran la realització de treball, tant individual com cooperatiu. El professor/a aportarà les indicacions i/o instruccions necessàries perquè els/as estudiants puguin comprendre, dissenyar, elaborar i realitzar el lliurament dels seus treballs de manera autònoma.

Les activitats d'aprenentatge que es desenvoluparan al llarg del trimestre seran: a) qüestionaris de caràcter individual; b) lliuraments de pràctiques realitzades en grups reduïts, sent aquestes de caràcter cooperatiu; c) lliurament de treball cooperatiu final; d) examen final de l'assignatura. Les activitats es basaran en casos pràctics que permetran l'aplicació dels continguts teòrics impartits en format de classe magistral.

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assignatura constarà d'un període d'avaluació contínua (assistència a les pràctiques, realització de qüestionari i activitats col·lectives), un examen parcial (opcional) i un examen final.

Avaluació contínua: aportarà el 60% de la nota final de l'assignatura. Aquest apartat consta de dues parts:

 • Contínua individual: aquesta avaluació comprendrà els qüestionaris setmanals, els que suposaran un 10% de la qualificació final de l'assignatura.
 • Contínua col·lectiva: suposarà un 50% de la qualificació final. Aquesta part de l'avaluació se subdividirà en dues parts:
  • Lliurament pràctiques realitzades a l'aula: 20% qualificació final de l'assignatura.
  • Lliura treball final col·lectiu: 30% de la qualificació final de l'assignatura.

L'avaluació contínua haurà de ser superada amb una nota igual o superior a 5/10 punts. En cas que la mitjana de les qualificacions obtingudes en cadascun d'aquests apartats resultés en una qualificació inferior a 5 punts l'assignatura constarà com a suspesa, sense possibilitat de recuperació d'aquestes activitats.

 • Examen final: aportarà el 40% de la qualificació final de l'assignatura L'examen serà presencial i estarà compost per dos tipus de preguntes:
  • Un apartat tipus test que inclourà preguntes amb 4 respostes possibles, sent només una l'única correcta.
  • Un apartat de preguntes obertes per a la resolució de problemes i/o preguntes plantejades. En aquestes s'hauran d'integrar els continguts corresponents a les classes teòriques en aula i les pràctiques, així com el contingut publicat a l'aula virtual al llarg del trimestre.


L'examen final haurà de ser superat amb una nota igual o superior a 5/10 per a poder superar l'assignatura (una nota inferior suposarà una nota final de l'assignatura per sota de 5/10, i per tant, aquesta constarà com a suspesa).

Tabla 1. Resumen de la evaluación, tipos de actividades y criterios para su superación de cada apartado

Avaluación Activitat avaluadora Criterios per la superació Ponderació Competencies

Continua individual

Cuestionarios semanales

>5/10

10%

B4, G6, G8, G9, T1, T6, E7

Continua col·lectiva

Pràctica semanal

>5/10

20%

Treball col·lectiu

>5/10

30%

Final

Examen final

>5/10

40%

 

Requisits per superar l'avaluació continuada:

Per a la superació de l'avaluació contínua s'hauran de complir els següents requisits:

 • En relació a l'avaluació contínua de caràcter individual s'hauran de realitzar com a mínim el 70% dels qüestionaris individuals de l'assignatura.
 • En relació a l'avaluació contínua de caràcter col·lectiu: s'hauran de lliurar com a mínim el 70% de les pràctiques realitzades al llarg de l'assignatura.
 • Assistència i realització mínima obligatòria de les pràctiques i seminaris del 70% dels plantejats en l'assignatura. Si es produís una falta a una pràctica o seminari, aquesta haurà de ser justificada presentant el corresponent document oficial que atorgui validesa a la justificació de l'incident en qüestió. Donat el cas, en el seminari o pràctica que fos objecte de falta, justificada o injustificada, aquest/a comptarà com no presentat en la qualificació final de l'assignatura, ja que l'estudiant no ha participat del procés d'ensenyament-aprenentatge a l'aula, fins i tot sent tasques col·lectives.
 • Cadascuna de les parts de les quals està composta l'avaluació contínua haurà de ser superada amb una nota igual o superior a 5/10, segons s'estableix en l'apartat "Criteri de superació d'aptituds". En el cas de no superar una de les parts de l'avaluació contínua, aquesta constarà com a suspesa donant lloc a la impossibilitat de superar l'assignatura.
 • La qualificació dels seminaris i/o pràctiques serà la nota corresponent a la correcció de la presentació de la tasca d'aquest seminari i/o pràctica en el temps i forma establerta (ja sigui treball individual o col·lectiu).

 

EXAMEN EN CONVOCTÒRIA EXTRAORDINÀRIA:
D'acord amb la normativa vigent, solament es podrà optar a l'examen en convocatòria extraordinària en cas d'haver suspès l'activitat avaluadora "Examen Final". En el cas que l'alumne sigui qualificat com No Presentat a l'examen final, no es podrà optar a la recuperació.

Activitat avaluadora Criteri de superació d'aptituds Ponderació  Competéncies avaluades 
Examen en 2ª convocatòria Igual o superior a 5/10 40% B4, G6, G8, G9, T1, E7

 

L'examen en convocatoria extraordinària comprèn la totalitat dels continguts impartits (teoria a l'aula, pràctiques i seminaris) i es realitzarà durant el període de recuperació.

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ:
El sistema de qualificació utilitzat serà el recollit pel Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal, amb el barem de puntuació que segueix:

0 - 4,9:       Suspens   (SS)
5,0 - 6,9:    Aprovat    (AP)
7,0 - 8,9:    Notable     (NT)
9,0 - 10,0:  Excel·lent (SB)

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

Delavier, F. (2012). Guía de los movimientos de musculación: descripción anatómica (6a ed.).
Barcelona: Paidotribo.

Floyd, R.T. (2008). Manual de cinesiologia estructural (bicolor). Barcelona: Paidotribo.

Kapandji, I. A. (2007). Fisiología articular: Esquemas comentados de mecánica humana (6a
ed.). Barcelona: Médica Panamericana.

Lippert, L. S. (2013). Anatomía y cinesiología clínicas. Barcelona: Paidotribo.

Izquierdo Redín, M., (2008). Biomecánica y bases neuromusculares de la activididad física y el deporte. Madrid: Médica Panamericana.

Complementary

Blanco Nespereira A (2002). 1000 ejercicios de musculación (5ª ed). Barcelona: Paidotribo

Vella M (2007). Anatomía y musculación para el entrenamiento de la fuerza y la condición
física. Barcelona: Paidotribo

Calais-Germain B. (1999) Anatomía para el movimiento I (1a ed). Barcelona: La liebre de
Marzo

Cos, F. y Irurtia, A. (2011).Terminologia dels exercicis de força amb sobrecàrregues (II).
Apunts: Educació Física i Esports, 104, 127-137. doi: 10.5672/apunts.2014-
0983.cat.(2011/2).104.13

Cos, F., Marina, M. y Porta, J. (2011).Terminologia dels exercicis de força amb sobrecàrregues
(III). Apunts: Educació Física i Esports, 105, 73-84. doi: 10.5672/apunts.2014-
0983.cat.(2011/3).105.09

Llucià, J. (2001). Musculación. Barcelona: Martinez Roca.

Ruiz Caballero JA (2012). Análisis del movimiento en el deporte. Sevilla: Wanceulen

Trew M., Everett T. Fundamentos del movimiento humano (5ª ed). Madrid: Masson

Hamill J., Knutzen KM. (2003). Biomechanical basis of human movement (2ª ed). Filadelfia:
Lippincott Williams & Wilkins

Waxman SG (2009). Neuroanatomia clínica (26ª ed). McGraw Hill

Cos Morera, F., Carreras Villanova, D., Cos i Morera, M. À., y Medina Leal, D. (2011).
Terminologia dels exercicis de força amb sobrecàrregues (i IV). Apunts Educació Física I
Esports, 105, 71–83. doi:10.5672/apunts.2014-0983.cat.(2011/4).106.09

Lloret, M. (2000). Anatomía aplicada a la actividad física y el deporte (2a ed.). Barcelona:
Paidotribo.

Weineck J (2013). La anatomia Deportiva (5ª ed). Barcelona: Paidotribo

Neumann D.A (2007). Fundamentos de rehabilitación física. Cinesiología del sistema
musculoesquelético. Barcelona: Paidotribo

Calais-Germain B. (2009) Anatomía para el movimiento. Tomo II Bases para ejercicios (2a ed).
Barcelona: La liebre de Marzo

Cos, F., Porta, J. y Carreras, D. (2011).Terminologia dels exercicis de força amb
sobrecàrregues (I). Apunts: Educació Física i Esports, 103, 101-111. Recuperat de
http://www.revista-apunts.com/apunts/articulos//103/ca/101-111.pdf

Guyard JC (2008). Manual practico de cinesiología. Barcelona: Paidotribo

Kendall FP (2007). Kendall’s Músculos. Pruebas funcionales, postura y dolor. (5ª ed). Filadelfia:
Marbán