Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Castizo Olier

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Lluís Albesa Albiol
Manuel Gomis Bataller 

Competències


Competències bàsiques
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

Competències específiques
 • E5 Programar el procés d'entrenament d'habilitats motrius en els seus diferents nivells i entorns de pràctica

 • E6 Aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, als diferents camps de l'activitat física i l'esport

Competències generals
 • G1 Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • G4 Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • G8 Entendre els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat humana

Competències transversals
 • T3 Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • T4 Aplicar los conocimientos a su trabajo de forma profesional con la elaboración y defensa de argumentos y de resolución de problemas dentro del área de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Descripció


Les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport tenen el seu focus d'estudi en el moviment humà. L'ésser humà pot manifestar aquest moviment mitjançant un increïble rang d'habilitats. No obstant, hi ha un conjunt d'aquestes habilitats que són comunes a tots els humans i que es desenvolupen de forma similar. L'assignatura "Manifestacions bàsiques de la motricitat" analitza les habilitats bàsiques (la postura, la marxa, els salts, els llançaments, etc.) a partir de l'estudi del desenvolupament motriu. A la vegada, aquesta assignatura dóna eines de valoració i de construcció de tasques per al correcte desenvolupament de les habilitats bàsiques. És important senyalar que s'observen les habilitats bàsiques i el seu desenvolupament al llarg de tota la vida (infància - adults - gent gran).

L'assignatura es pot dividir en dues parts. La primera estableix les bases conceptuals per al posterior estudi de les habilitats motrius i el seu desenvolupament. Es fa especial èmfasi en els factors de l'organisme, de la tasca i de l'entorn que condicionen el sorgiment de la tasca i l'ús que el docent/entrenador pot fer per ajudar a l'alumne a tenir un correcte desenvolupament motriu. També s'incideix en la importància de fer una bona valoració de les habilitats bàsiques per establir l'estadi de desenvolupament de l'alumne i programar l'entrenament correctament.  La segona part es caracteritza per l'estudi concret i aplicació pràctica del que s'han considerat les habilitats motrius bàsiques. En cadascuna de les habilitats motrius bàsiques, després de la seva descripció fonamental i estudi de canvis al llarg de la vida, es presenten eines de valoració i de construcció de tasques que faciliten la programació adequada dels entrenaments i classes d'educació física. A més, donada la importància que tenen en el desenvolupament de totes les habilitats, s'ha inclòs en aquesta segona part l'estudi de l'esquema corporal i la lateralitat.

La semipresencialitat de l’assignatura implica treball autònom fora de l’aula. Les classes presencials estan marcades al cronograma.

“Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.”

Resultats d'aprenentatge


 • Descriure les bases de la intervenció en la iniciació i ensenyament de les habilitats motrius bàsiques, per al disseny i aplicació de tasques.
 • Realitzar activitats per a la iniciació esportiva en l'educació física, l'esport i la recreació.
 • Demostrar tenir coneixement dels fonaments neurofisiològics i neuropsicològics subjacents al control del moviment humà i el seu desenvolupament.

Metodologia de treball


Aquesta és una assignatura semipresencial. Això vol dir que hi ha una part % de l’assignatura que es fa de forma presencial, a l’aula, amb diferents activitats individual o en grups d’estudiants i un % de l’assignatura que es treballa de forma autònoma, fóra de l’aula.

La metodologia en assignatures semipresencials requereix de la responsabilitat de l’estudiant, i de la seva bona gestió del temps.

La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants, simulacions

1.2

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció  de models, càpsules de vídeo, solució de problemes

4.8

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

 

Continguts


 1. Les habilitats motrius

1.1 Concepte i classificació de les habilitats motrius.
1.2 Evolució històrica de les habilitats motrius.
1.3 Condicionants de les habilitats motrius.
1.4 Avaluació de les habilitats motrius.

 

2. Anàlisi de les habilitats motrius bàsiques.

2.1 La postura.
2.2 La marxa.
2.3 La carrera.
2.4 Els salts.
2.5 La manipulació dels objectes.
2.6 Els llançaments.

 

3. L'esquema corporal

3.1 Descripció.
3.2 Desenvolupament.
3.2 Valoració
3.4 Construcció de tasques

 

4. La lateralitat

4.1 Descripció.
4.2 Desenvolupament.
4.3 Valoració.
4.4 Construcció de tasques
 

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

Les activitats d'aprenentatge són:

1) Els seminaris seran desenvolupats en grups (de 4 persones màxim) durant les sessions pràctiques, tallers o seminaris. Cadascun dels seminaris se centrarà en una de les habilitats bàsiques estudiades. Així, hi haurà diferents fitxes de treball relacionades amb:

 • postura
 • marxa
 • cursa
 • salts
 • manipulació d’objectes
 • llançaments
 • esquema corporal
 • lateralitat

2) Treball en grup (màxim de 5 persones) Consisteix en passar la bateria de tests "Gross Motor Function Measure" a un nen i realitzar un treball escrit a partir dels resultats del test. Realitzant un anàlisi de l'estat de desenvolupament motor del subjecte i propostes d'intervenció per la millora d'aquest. Aquest treball s’entregarà en suport digital i sense presentar-lo oralment. Per tant, només s'avaluaria el treball escrit.

3) Treball individual Realitzar una presentació oral a classe (5 minuts de durada + respondre 1 pregunta) a partir d'un article científic assignat de forma aleatòria pel professor. S'avaluarà únicament la presentació de l'article a classe i la capacitat de resolució de les preguntes.

4) Qüestionaris Es realitzaran una sèrie de qüestionaris al llarg de l'assignatura per veure quin és el grau d'assoliment del aprenentatges virtuals


5) Visualització de vídeos i tutorials Mitjançant aquestes eines s'introduiran nous conceptes per posteriorment consolidar-los a la pràctica.
 

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

 

La qualificació final de l'alumne/a és el resultat de l'avaluació contínua a través de les diferents activitats avaluadores. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10) d'acord amb la següent taula de ponderació:

Activitat avaluadora

Ponderació Competències avaluades

Examen teòric

50%  G1, G4, G8, E5, E6

Seminaris

30% B3, G4, T4, E5, E6

Treball en grup

10% B3, G4, T4

Treball individual

10% B3, T3, T4, E6

 

Criteris necessaris pe fer mitjana entre les activitats avaluadores:

Activitat avaluadora Criteris per fer mitjana
Examen teòric ≥ 5/10
Seminaris Només es permet un màxim de tres seminaris puntuats amb una nota inferior al 3,5. Més de tres notes inferiors al 3,5 implica suspendre l'assignatura
Treball en grup Pondera la nota
Treball individual Pondera la nota

 

Requisits per a superar la avaluació contínua.

Realització mínima obligatòria com a mínim 6 seminaris amb nota superioa a 3,5 punts. Si no es pot realitzar la pràctica per malaltia o lesió, s'ha de portar un justificant mèdic..

IMPORTANT: Si no es supera l'avaluació contínua per l'incompliment d'algun del requisits necessaris descrits anteriorment, l'alumne/a suspendrà l'assignatura.

“La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.”

Recuperació.

Dins del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar les competències no assolides durant l'assignatura.

D'acord amb la normativa vigent, en l'activitat avaluadora de l'examen, només es podrà optar a la recuperació de l'assignatura, si s'ha suspès. En cas de No Presentat/da, no es podrà optar a recuperació.

Activitat avaluadora en període de recuperació Ponderació Competències avaluades
Examen teòric 50%

G1, G4, G8, E5, E6

 

Bibliografia


Bàsic

Haywood, K.M. i Getchell, N. (2008). Life span motor development (5ª ed.). Champaign, Illinois: Human Kinetics.

Piek, J. (2005). Infant motor development. Champaign, Illinois: Human Kinetics.

Shumway-Cook, A. i Woollacott, M.H. (2007). Motor Control: Translating Research into Clinical Practice (3ª ed.).  Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins

Ruiz, L. M., Gutiérrez, M., Graupera, J. L., Linaza, J. L., i Navarro, F. (2001) Desarrollo, comportamiento motor y deporte. Madrid, Espanya: Editorial Síntesis.

Complementary

Johnson, J. (2011). Postural assessment. Champaign, Illinois: Human Kinetics.

Trew, M. i Everett, T. (2006) Fundamentos del movimiento humano (5ª ed.). Barcelona, Espanya: Masson-Elsevier.

Malina, R. M., i Bouchard, C. (1991). Growth, maturation, and physical activity. Champaign, Illinois: Human Kinetics.

Oña, A., Martínez, M., Moreno, F., i Ruiz, L. M. (1999). Control y aprendizaje motor. Madrid, Espanya: Editorial Síntesis.

Contreras, O. R., Torre, E. de la, i Velázquez, R.  (2001). Iniciación deportiva. Madrid, Espanya: Editorial Sintesis.

Famose, J-P. (1992). Aprendizaje motor y dificultad de la tarea. Barcelona, Espanya: Editorial Paidotribo.

Schinca, M. (2008). Técnica y expresión del movimiento. Reforma integral de la educación básica secundaria. Madrid, Espanya: Cisspraxis.

Haywood, K.M., Roberton, M. i Getchell, N. (2011). Advanced analysis of motor development. Champaign, Illinois: Human Kinetics.