Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Castizo Olier

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Gerard Carmona Dalmases
Marc Carmona Serra 

Competències


Competències bàsiques
  • B9 Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Competències específiques
  • E2 Promoure la formació d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport

  • E6 Aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, als diferents camps de l'activitat física i l'esport

  • E11 Seleccionar el material i equipament esportiu, adequat per a cada tipus d'activitat i població i en condicions de seguretat

Competències generals
  • G1 Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

  • G4 Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

  • G9 Entendre els fonaments del condicionament físic per a la pràctica de l'activitat física i l'esport

Competències transversals
  • T2 Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

  • T4 Aplicar los conocimientos a su trabajo de forma profesional con la elaboración y defensa de argumentos y de resolución de problemas dentro del área de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

  • T6 Generar recursos para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo y la creatividad

Descripció


L'assignatura tracta de definir i contextualitzar conceptualment els diferents nivells d'estructuració de la pràctica esportiva. S'analitzaran l'estructura i els components de l'exercici físic i, més concretament, de l'esport.

Es presentarà una sistemàtica d'anàlisi fonamentada en les taxonomies de les accions motrius existents, com a elements elementals de la tàctica esportiva i les seves relacions amb la tècnica i el concepte d'estratègia. Posteriorment, es proposarà a l'alumnat un model d'anàlisi de l'exercici físic i, més concretament, de l'esport que els servirà per comprendre la lògica interna de qualsevol manifestació motriu, sota el “paraigües” conceptual de l'esport.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


- Programar l'exercici atesa la seva naturalesa i els seus aspectes didàctics per obtenir els efectes perseguits amb eficàcia i seguretat.

- Executar procediments de manera efectiva en el camp de l'avaluació de la condició física, com a pas previ a la identificació de perfils per a l'administració personalitzada d'exercicis en tots els àmbits d'educació professional, considerant les característiques individuals i contextuals (gènere, edat, discapacitat).

Metodologia de treball


La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

Activitat

Metodologia

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants.

2,4

Treball autònom

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia,webgrafia), treballs guiats (qüestionaris,wikis, debats, fòrums...) reproducció de models, càpsules de vídeo, solució de problemes.

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com el temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

Continguts


Tema 1. Introducció.

1.1.- Presentació de l'assignatura i contextualització en el Pla d'estudi de Grau.

1.2.- Contextualització, conceptualització d’exercici físic i esport.

 

Tema 2. Classificació dels esports.

2.1.- Classificació estructural.

2.2.- Classificació funcional.

 

Tema 3. Tècnica.

3.1.- Contextualització i definició.

3.2.- Classificació.

3.3.- Casos pràctics i models de referència.

3.4.- Anàlisi qualitatiu i criteris d’eficàcia

 

Tema 4. Tàctica.

4.1.- Contextualització i definició.

4.2.- Classificació.

4.3.- Casos pràctics. Edició de vídeo.

4.4.- Anàlisi funcional de la tàctica esportiva.  

 

Tema 5. Estratègia.

5.1.- Contextualització i definició.

5.2.- Reglament esportiu i estratègia.

5.3.- Classificació.

5.4.- Casos pràctics: accions estratègiques en competició.

5.5.- Planificació estratègica.

 

Tema 6. Requeriments condicionals de l’esport.

6.1.- Contextualització.

6.2.- Anàlisi dels requeriments condicionals dels elements tècnic-tàctics esportius:

      6.2.1.- Resistència

      6.2.2.- Força

      6.2.3.- Velocitat

      6.2.4.- Amplitud de moviment

 

Tema 7. Esport: ètica i valors

7.1.- Contextualització i definició.

7.2.- Valors a l’esport

7.3.- Fair Play

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa de l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

Sistema d'avaluació


El sistema de qualificació (Real decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel que s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal):

0 – 4,9: Suspens (SS)

5,0 – 6,9: Aprovat (AP)

7,0 – 8,9: Notable (NT)

9,0 – 10,0: Excel·lent (SB)

 

L'assignatura s'aprova si s’obté una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10) segons la següent taula de ponderació:

Avaluació

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Contínua

Treballs en grup i/o individuals + Informe de pràctiques

35% + 15% = 50%

G9, E6, E11, G4, G1, T2, T4, T6, E2, B4.

Final

Examen final

50%

G9, E6, E11, G4, G1, T4, T6, B4.

 

 

 

 

 

 

Criteris per poder fer mitjana entre les qualificacions de les activitats avaluadores:

Avaluació

Activitat avaluadora

Criteri

Contínua

Treballs en grup i/o individuals + Informe de pràctiques

Qualsevol nota

Final

Examen

5/10

 

 

 

 

 

 

Recuperació

Dintre del mateix curs acadèmic, les competències no assolides es poden recuperar. D’acord amb la normativa vigent, només és possible realitzar les proves de recuperació si s’ha suspès l'examen. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació. La nota obtinguda durant l’avaluació continuada es mantindrà.

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

Treballs en grup i/o individuals + Informe de pràctiques (continua)

No recuperable

G9, E6, E11, G4, G1, T2, T4, T6, E2, B4

 Examen

50%

G9, E6, E11, G4, G1, T4, T6, B4

 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

Knudson, DV. (2013). Qualitative diagnosis of human movement. Improving performance in sport and exercise.  Champaing, IL (USA): Human Kinetics.

Izquierdo, M. (2008). Biomecánica y bases neuromusculares de la actividad física y el deporte. Madrid: Panamericana.

Sampedro, J. (1999). Análisis de la estrategia en los Deportes de Equipo. Madrid: Gymnos.

Riera, J. (2005). Fundamentos del aprendizaje de técnica y táctica deportivas (4a ed.). Barcelona: INDE.

Riera, J. (2005). Habilidades en el Deporte. Barcelona: INDE.

Complementary

Parlebas, P. (2001). Juegos, deporte y sociedad. Léxico comentado en acción motriz. Barcelona: Paidotribo.

Solà, J. (2010). Inteligencia táctica deportiva: Entenderla y entrenarla. Barcelona: INDE.

Hernández, J. (2001). Análisis de las estructuras del juego deportivo. Barcelona: INDE.

Seirul·lo, F. (2017). El entrenamiento en los deportes de equipo. Barcelona: Mastercede

Lagardera, F. i Lavega, P. (2004). La ciencia de la acción motriz. Col·lecció Motriu. Lleida: Universitat de Lleida - INEFC.

Lasierra, G. i Lavega, P. (2004). 1015 juegos y formas jugadas de iniciación deportes equipo (4a ed.). Barcelona: Paidotribo.

Legaz, A. (2012). Manual de entrenamiento deportivo. Barcelona: Paidotribo.

Dixit, A.K. (1992). Pensar estratégicamente: Un arma decisiva en los negocios, la política y la vida diaria. Barcelona: Antoni Bosch.