Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Castizo Olier

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Julie Ann Graham
Mary Louise Walsh ------------ 

Competències


Competències bàsiques
 • B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3_F Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

   

 • B5_F Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E11_F Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, oferint una assistència integral als pacients

   

 • E17_F Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats i destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta

   

 • E19_F Saber comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals

   

 • E23_F Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre els aspectes psicològics i socials de l'ésser humà

   

Competències transversals
 • T1_F Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Atès el nombre de ciutadans de l’àrea metropolitana de Barcelona - Maresme que fan servir l’anglès com a llengua de comunicació i les possibilitats de mobilitat dels professionals de la salut dins de la Unió Europea, tenir una base sòlida de coneixements de llengua anglesa es considera un element important de la formació d’un estudiant de fisioteràpia i de ciències de l’activitat física i de l’esport.

Aquest curs altament comunicatiu treballa les destreses necessàries perquè un professional de la salut pugui comunicar-se de manera eficaç en un entorn relacionat amb la salut.

A més a més, atesa la quantitat d’articles acadèmics publicats en llengua anglesa dins de l’àrea de les ciències de la salut, la capacitat dels estudiants de grau de poder llegir en anglès de manera efectiva ha esdevingut imprescindible.

Resultats d'aprenentatge


RA 44: Adquereix i domina l’idioma anglès aplicat a les ciències de la salut i de l’activitat física.

RA 49: Incorpora l’anglès com a idioma d’aprenentatge i difusió de coneixements científics. Utilització en la comunicació interprofessional.

Metodologia de treball


La metodologia del curs serà de naturalesa molt pràctica. Cada sessió inclourà una varietat d'activitats dissenyades per desenvolupar les principals estratègies lingüístiques. El principal objectiu d’aquesta assignatura serà l’ús actiu de l’anglès en un ambient dinàmic.

Metodologia

Hores

AF1  Classe Teòrica

57

AF6 Estudi i Treball en grup

18

AF5 Tutoria 

2

AF7 Estudi i Treball Individual

73

Total

150

Continguts


Sinopsi:

Els continguts són altament funcionals i es vinculen a situacions reals mitjançant task-based learning. Entendre i expressar-se de forma oral en anglès.

 

 

CONTINGUTS GENERALS

 • Adquirir llenguatge funcional relacionat amb els àmbits de la fisioteràpia i de les ciències de l’activitat física i de l’esport
 • Treballar de manera eficaç en situacions vinculades a la feina diària d’un professional de la salut
 • Millorar les tècniques de comprensió
 • Adquirir vocabulari especialitzat
 • Dissenyar estratègies per a la millora de la comprensió i comunicació en anglès amb persones i grups de diverses nacionalitats

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS

Situation

Contents, Skills and Functions

Content-Based Listening (talks, conferences..)

Orientation listening

Listening for gist

Listening for specific meaning

Content-Based Reading (academic  articles, reports, case studies..)

Meaning from context

Understanding main ideas

Understanding details

The Human Body

Skeleton

Muscles

Organs

Functions of the body

Posture and movement

Pain and Symptoms

Describing pain

Describing symptoms

Making a diagnosis

Injuries

Muscular injuries

Bone injuries

Discussing treatment

Monitoring

Health, Exercise & Nutrition

Diet

Training

 

Activitats d'aprenentatge


Activitats

Comunicar-se amb pacients, clients i altres professionals mèdics i sanitaris en anglès. Interaccions simulades amb pacients i clients, activitats amb dinàmica de grups, casos, material multimèdia i altre material autèntic i especialitzat.

 

 Preparació de material per a sessions plenàries i seminaris. Activitats de seguiment de temes treballats en els seminaris

 • MD1. Mètode expositiu o lliçó magistral: transmetre coneixements i activar els processos cognitius de l'estudiant mitjançant un aprenentatge unidireccional
 • MD2. Estudi de casos: adquirir aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos reals o simulats
 • MD3. Resolució d'exercicis i problemes: exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements previs
 • MD4. Aprenentatge basat en problemes (ABP): desenvolupar coneixements actius a través de la resolució de problemes
 • MD5. Aprenentatge orientat a projectes: realització d'un projecte per a la resolució d'un problema, aplicant habilitats i coneixements adquirits
 • MD6. Aprenentatge cooperatiu: fomentar coneixements actius i significatius de manera cooperativa

Sistema d'avaluació


La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Codi

Activitat avaluadora

Ponderació

Competencies avaluades
SE1.Portafoli electrònic

Avaluació continua

Activitats a l'aula i virtual 10%

2 treballs escrit individual  cada una amb ponderació de 10%

30%  CB1, CB5, CT1, CT3, 
SE2. Exposició oral

 

Avaluació contínua

 

2 Presentaciós oral en grup:

1.Com portar un historial de pacients

2. Un tema a consensuar amb el professor

Cada una  amb ponderació de 10%

20%. 

CB1, CB5, CT1, CT2. CT3. RA7
SE3. Examen   40%  
SE4. Auto-avaluació   5%  
SE5.Avaluació entre iguals (2P2) o co-avaluació   5%  

 

 

 

Codi

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competencies avaluades
SE3. Examen

 Avaluació final

 

Examen de dues parts:

Part A: Comprensió auditiva

Consisteix en una audició d’una situació real contextualitzada. S’ha de prendre apunts i contestar unes preguntes.

Part B: Comprensió lectora

Es llegeix un text de l’àmbit sanitari. S’ha de contestar unes preguntes.

 

 40%

CB1, CB5, T1, T3 CE15, CE17, E19

Les qualificacions obtingudes en l’avaluació contínua seran conservades com a part de la nota final de l’assignatura, tant les superades com les no superades, per tal de preservar els criteris de l’avaluació continuada.

Bibliografia


Bàsic

 

Bibliografia obligatòria

Dossier de material docent elaborat pel professorat