Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Fèlix Obradò Carriedo
Pere Bacardit Pintó 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B1_F Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i es trobi en un nivell que, si es recolza amb llibres de text avançats, inclou també algun aspecte que impliqui coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

 • B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3_F Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

   

Competències específiques
 • E1_F Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social

   

 • E20_F Identificar els factors estructurals, fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport

Competències transversals
 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


L’ANATOMIA HUMANA I presenta las bases de la anatomia humana i la anatomia funcional a través de l’estudi conceptual, històric i terminològic de l’anatomia. També es realitzarà un estudi de les formes, estructures i funcions del sistema muscular, cardiovascular i respiratori.

Per tant, l’objectiu principal de l’assignatura serà el de capacitar a l’alumne/a per que estigui en condicions d’entendre el mecanisme de funcionalitat del sistema múscul-esquelètic i conegui la morfologia dels òrgans més importants de l’anatomia sistemàtica dels sistemes anomenats.

De la mateixa forma, es prepararà a l’alumne/a per rebre els aprenentatges que les següents disciplines aporten a l’alumne/a en el transcurs del seu trajecte curricular: la fisiologia de l’exercici, la biomecànica de l’activitat física i l’esport, prescripció de l’activitat física per la salut, la rehabilitació i la sistematizació o estructura del moviment i la teoria de l’entrenament.

Resultats d'aprenentatge


Saber:

 • Identificar els  principals fets històrics de l’anatomia, així com saber conèixer els mètodes d’estudi i tècniques de registre més utilitzades i interpretar les seves dades.
 • Identificar els aspectes morfològics relacionats amb l’aparell locomotor així com, en els que es basa el moviment humà.
 • Utilitzar i explicar amb precisió la terminologia anatòmica.
 • Analitzar els moviments e interpretar la participació de les articulacions i músculs implicats.

Metodologia de treball


Activitat

Hores

Metodologia

Competències

Classe magistral

44.5

Sessió presencial a la que assisteixen tots els estudiantes matriculats en l’assignatura. En aquesta sessió, el professor presenta els continguts, normalment amb recolzament de les presentacions multimèdia.

CB1,CB2,CB3

E1, E20

Treball individual

13

Realització de treballs individuals.

CB1,CB2,CB3

T2,T3

E1, E20

Tutoria grupal

13

Tutoria presencial en el aula.

CB1,CB2,CB3

T2,T3

E1, E20

Pràctiques reglades

8

Pràctiques realitzades en aules específiques.

T2,T3, E20

Estudi personal

68.5

Solució de problemes, cerca bibliogràfica, i estudi personal.

CB1,CB2,CB3

T2,T3

E20

Total

150

   

Continguts


INTRODUCCIÓ

TEMA 0. Presentació de l’assignatura. Bibliografia. Avaluació.

TEMA 1. Introducció a l’anatomia. Concepte, evolució i mètode d’estudi de l’anatomia. Cos Humà. Nivells d’Organització en el cos humà. Introducció als sistemes del cos humà.

TEMA 2. Generalitats del sistema esquelètic. Introducció. Classificació dels óssos. Estructura ósea. Tipus de relleus ossis.

TEMA 3. Generalitats del sistema articular. Introducció. Classificació funcional. Classificació estructural.

TEMA 4. Terminologia anatòmica. Posicions. Regions del cos humà. Plans, talls, eixos i moviments. Termes de moviment. Termes direccionals. Cavitats corporals.

EXTREMITAT SUPERIOR

TEMA 5. Cintura escapular i braç: ossos i articulacions.

TEMA 6. Cintura escapular: músculs escàpulo-humerals.

TEMA 7. Cintura escapular: músculs escàpulo-toràcics.

TEMA 8. Cintura escapular: músculs escàpula-columna vertebral.

TEMA 9. Colze i avantbraç: ossos i articulacions.

TEMA 10. Colze: músculs flexors i extensors.

TEMA 11. Avantbraç: Músculs prono-supinadors.

TEMA 12. Canell i palmell de la mà: ossos i articulacions.

TEMA 13. Canell: principals músculs flexors i extensors.

TEMA 14. Dits: ossos i articulacions.

TEMA 15. Ma: Músculs extrínsecs.

TEMA 16. Braç i avantbraç: organització muscular.

TEMA 17. Mà i dits: Músculs intrínsecs.

TEMA 18. Mà i dits: Estructures capsulo lligamentoses.

EXTREMITAT INFERIOR

TEMA 19. Cintura pelviana: ossos y articulacions.

TEMA 20. Maluc: músculs rotadors curts.

TEMA 21. Maluc: músculs adductors i abductors.

TEMA 22. Maluc: músculs flexors i extensors.

TEMA 23. Pelvis i cuixa: organització muscular.

TEMA 24. Genoll i cama: ossos i articulacions.

TEMA 25. Genoll: músculs responsables dels seus moviments.

TEMA 26. Turmell: ossos i articulacions.

TEMA 27. Turmell i peu: músculs flexors dorsals i plantars.

TEMA 28. Turmell i peu: músculs inversors i eversors.

TEMA 29. Cama: organització muscular. 

TEMA 30. Peu: ossos i articulacions.   

TEMA 31. Peu: músculs extrínsecs.                    

TEMA 32. Peu: músculs intrínsecs i estructures.

SISTEMES

TEMA 33. Sistema muscular.

TEMA 34. Sistema cardiovascular.

TEMA 35. Sistema respiratori.
 

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

Sistema d'avaluació


La qualificació final del alumne es el resultat d’una avaluació continua i una avaluació final. L’aprovat de l’assignatura s’obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d’acord amb la següent taula de ponderació:

 

 

Avaluació

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Continua

Activitats individuals (qüestionaris).

10%

CB1,CB2,CB3

T2,T3

E1, E20

Continua

 Examen Parcial (teòric)

20%

CB1,CB2,CB3

T2

E1, E20

Continua

 

 Examen Pràctic (palpació)

20%

CB1,CB2,CB3

T2

E1, E20

Final

 Examen (teòric)

50%

CB1,CB2,CB3

T2

E1, E20

Sistema de qualificació (Real decret 1125/2003, de 5 de setembre, por el que se estableix el sistema europeu de crèdits y el sistema de qualificacions en las titulacions universitàries de caràcter oficial y valides en tot el territori estatal):

0 - 4,9: Suspens (SS)

5,0 - 6,9: Aprovat (AP)

7,0 - 8,9: Notable (NT)

9,0 - 10: Excel·lent (SB)

Criteris para fer mitja entre las activitats avaluadores: ES NECESARI APROvAR l'EXAMEN FINAL amb UN 5 O SUPERIOR per PROMEDIAR LA NOTA amb les altres AVALUACIONS.

Criteris per fer mitja entre les activitats avaluadores:

Avaluació

Activitat avaluadora

Criteri para promediar

Continua

Activitats individuals, exàmens pràctics i examen parcial.

Qualsevol nota

Final

Examen

 5/10

 

 

1a Convocatòria

si l 'alumna/e supera l'examen parcial eliminatori amb una nota igual o superior a 6, l'examen de 1a convocatòria comprendrà únicament la part del temari posterior a la celebració del parcial i és realitzarà al finalitzar l’assignatura, durant el període avaluador del trimestre en el que s’imparteix. Si l'alumna/e treu a l'examen parcial eliminatori una nota menor que 6 l'examen de 1a convocatòria comprendrà la totalitat dels continguts i es realitzarà al finalitzar l’assignatura, durant el període avaluador del trimestre en el que s’imparteix.

 

Recuperació

Dins del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar competències no assolides durant la assignatura. D’acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s’ha suspès l’assignatura. Si la qualificació es de No presentat/ada, no es podrà optar a la recuperació. Les qualificacions obtingudes en l’avaluació continua seran conservades como part de la nota final de l’assignatura, tant les superades como les no superades, per preservar els criteris de l’avaluació continua, mantenint la mateixa ponderació que en la primera convocatòria. La nota final de l'assignatura es resultat de la suma de percentatges de totes les qualificacions obtingudes durant el trimestre (segons taula de ponderació). Si la mitja de les mateixes no surt aprovada, l'assignatura serà suspesa encara que s'hagi aprovat l'examen de 1a convocatòria o de recuperació.

 

Cronograma y Guia d’activitats.

 

Totes les activitats avaluadores tindran unes dates concretes de realització i entrega, que es comunicaran a l’alumne a l’inici de l’assignatura mitjançant el Cronograma i la Guia de activitats.

 

 

Activitats individuals, grupals i participació en activitats en classe

 

Els treballs individuals formen part de l’avaluació continuada. Es publicarà en el “moodle” de l’assignatura i aniran relacionats amb el temari. Es valoraran les participacions dels alumnes en les activitats proposades en les classes presencials i en els “foros” del aula.

 

 

Possibilitat d’obtenció de Matrícula de Honor

 

Quan la qualificació final de l’assignatura sigui d’Excel·lent (de 9 a 10 punts), el professor podrà atorgar a criteri personal la qualificació de Matricula d'Honor. Segons la normativa acadèmica de la UPF, el nombre màxim de MH possibles en una assignatura es del 5% en relació al total d’alumnes matriculats en la mateixa.

Bibliografia


Bàsic

Schünke, M (2014).  Prometheus: Texto y Atlas de Anatomía. Colección Prometheus. 3 Tomos. Panamericana. Madrid.

Complementary

Kapit, W; Elson, L (2003). Anatomía. Libro de trabajo. Barcelona, Ariel Ciencias Médicas. .

Lorente, M; Miguel, M; Perez, A; Escalona, C. (2007) Manual de Miología,  Barcelona, Elseiver Masson.

Fritsch, H et al (2002): Atlas de Anatomía. Órganos internos. 7ª Edición. Barcelona: Ed. Omega.

Paulsen, F, y Waschke, J. (2012). Atlas de Anatomía Humana Sobotta (23a ed.). Barcelona: Elsevier.

Schünke, M, et al. (2014). Prometheus. Texto y Atlas de Anatomía. Órganos Internos. Madrid: Panamericana.

Gilroy, A.M, MacPherson, B.R., Ross, L.M., Schünke, M., y Schumacher, U. (2011). Prometheus: Atlas de Anatomía. Barcelona: Panamericana.

Netter, F, H (2015).  Atlas de Anatomia Humana (6º ed.) Barcelona: Elseiver Masson.

Kapandji, A (2002). Fisiología Articular. Miembro Superior. Madrid: Panamericana.

Calais-Germain, B. (1994). Anatomía para el Movimiento. Barcelona: La Liebre de Marzo.

Kapandji, A (2002). Fisiología Articular. Miembro Inferior. Madrid: Panamericana.

Latarjet, M, et al (2019). Anatomía Humana. Colección Latarjet. Panamericana. Barcelona.