Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 10

Professorat: 

Luciana Moizé Arcone
Aleix Borràs Cima 
Arnau Gustems Morral 
Miguel ángel Martínez Nogales 
Raquel Muñoz Castro 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B3_F Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

   

Competències específiques
 • E2_F Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els que es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioterapia

   

 • E3_F Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminades tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar en la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut

   

 • E5_F Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E7_F Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

Competències transversals
 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

Descripció


La assignatura de  Fisioteràpia Múscul esquelètica es de formació obligatòria del Grau de Fisioteràpia.

En ella es desenvoluparan les principals teràpies físiques pel tractament i intervenció de les afeccions múscul esquelètiques.

Aquesta assignatura està constituïda per 5 blocs teòric-pràctics, específics dels diferents procediments d’intervenció en Fisioteràpia:

 • Electroteràpia
 • Propiocepció
 • Exercici Terapèutic / Cinesiteràpia activa
 • Estiraments
 • Teràpia manual

Resultats d'aprenentatge


- Identifica els principals agents físics utilitzats en les intervencions de fisioteràpia. Classificar-los segons el seu efecte i importància i establint l'ordre de prioritats segons la seva aplicació terapèutica.

- Establir un protocol d'intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.

- Analitza les expectatives del pacient respecte la seva evolució, demanda i necessitats.

 

Metodologia de treball


Metodologies Hores
Treball en grup 20
Tutoria grupal 3
Treball individual 15
Pràctiques reglades/Seminaris teòrics pràctics 87,5
Estudi personal 124,5
Total 250

 

Continguts


Electroteràpia:

 • Tema 1: Introducció a l'electroteràpia. Formes d'aplicació. Tipus d'electrodes. 
 • Tema 2: Corrents contínuas. Galvanisme. Iontoforèsi.
 • Tema 3: Corrents de baixa frequència. Electroanalgèsia.
 • Tema 4: Corrents de baixa frequència. Correntes excitomotores
 • Tema 5: Correntes de mitja frequència.
 • Tema 6: Corrientes d'alta frequència.
 • Tema 7: Ultrasonoteràpia.

Exercici Terapèutic / Cinesiteràpia activa:

 • Tema 1: Què és l'exercici terapèutic / cinesiteràpia activa? Classificació, efectes fisiològics, indicacions i contraindicacions.
 • Tema 2: Tipus de contracció muscular. Cadenes cinètiques. Força i resistència.
 • Tema 3: Bases del control motor. Zona neutra articular. Rigidesa / Flexibilitat relativa. Influència del dolor en el control motor.
 • Tema 4: Cinesiteràpia activa de la EEII (Regió lumbopèlvica / Maluc / Genoll / Peu)
 • Tema 5: Cinesiteràpia activa de la EESS (Cintura escapular / Espatlla / Colze / Canell-mà)
 • Tema 6: Cinesiteràpia activa del Raquis (columna cervical / Toràcica / Lumbar

 

Propiocepció:

 • Tema 1: Propiocepció aplicada a l'extremitat superior
 • Tema 2: Propiocepció aplicada a l'extremitat inferior
 • Tema 3: Propiocepció aplicada al raquis 

 

Estiraments:

 • Tema 1: Bases teòriques dels estiraments musculotendinosos (definició, classificació)
 • Tema 2: Aplicació pràctica dels Autoestiramientos musculotendinosos
 • Tema 3: Aplicació pràctica dels Estiraments musculotendinosos assistits

Teràpia Manual:

 • Tema 1: Principis d'aplicació, indicacions i contraindicacions de la Teràpia Manual
 • Tema 2: Aplicació de les mobilitzacions passives específiques en l'extremitat inferior
 • Tema 3: Aplicació de les mobilitzacions passives específiques en l'extremitat superior

Activitats d'aprenentatge


 

Activitat

Metodologia

Treball en grup

Realització de treballs en grup. Activitats d'aprenentatge cooperatiu, anàlisi de lectures, estimulació de la discussió i estudi de casos.

Tutoria grupal

Tutoria presencial a l'aula.

Treball individual

Realització de treballs individuals.

Seminaris Teòric Pràctics

Sessions expositives basades en l'explicació del professor seguides de pràctiques realitzades en aules específiques.

Estudi personal

Solució de problemes, recerca bibliogràfica i estudi personal.

Sistema d'avaluació


NOTA FINAL:

Actividad evaluadora 

Ponderación 

Examen final  

60%

Trabajo grupal

20%

Trabajos individuales

20%

 

 

 

 

 

 

 

El examen final será un examen práctico que se realizará durante las clases teórico prácticas de los seminarios. Será imprescindible sacar una nota de 5 en cada uno de los bloques para que la nota pueda hacer media.

El trabajo grupal consistirá en resolver un caso clínico utilizando las herramientas aprendidas en los diferentes bloques que componen la asignatura. El trabajo se entregará durante el periodo de exámenes establecidos. Será imprescindible sacar una nota de 5 para que la nota pueda hacer media.

Dentro de cada seminario teórico-práctico se plantearán diferentes trabajos individuales que configurarán la evaluación continua. Este apartado no se podrá recuperar.

Es requisito indispensable asistir al 80% de cada uno de los bloques prácticos. El hecho de no cumplir este requisito no permitirá la realización del examen final y como consecuencia la asignatura quedará suspendida en todos sus bloques y deberá volver a cursar el próximo curso.

 

Periodo de recuperación

Los estudiantes tendrán la opción de realizar la recuperación de la asignatura cuando se hayan presentado las actividades evaluadoras correspondiente recuperables.

La evaluación continua no se podrá recuperar. Las calificaciones obtenidas en la evaluación continua serán conservadas como parte de la nota final de la asignatura.

 

Bibliografia


Bàsic

Esnault, M. Viel, E. Stretching (estiramientos miotendionosos) Automantenimiento muscular y articular. Barcelona: Masson, 1999.

Esnault,, M. Estiramientos analíticos en fisioterapia activa. Barcelona: Masson, 1994.

Fernández de las Peñas, C.; Melián Ortiz, A. Cinesiterapia. Bases fisiológicas y aplicación práctica. Elsevier.

Floyd RT.Manual de cinesiología estructural. Ed. Paidotribo;2008.

Genot, Neiger, Pierron, Péninou. Kinesioterapia. Tomos I, II, III, IV. Madrid: Ed. Panamericana. 1988

Mottram S, Comrford MJ. Uncotrolled Movement. In: Kinetic Control The Management of Uncontrolled movement. Australia: Elsevier;2012.

Mottram S, Comrford MJ. Uncotrolled Movement. In: Kinetic Control The Management of Uncontrolled movement. Australia: Elsevier;2012.

Neiger, H. Estiramientos analíticos manuales. Técnicas Pasivas. Madrid: Panamericana, 1998

Rueda M. Podología. Los desequilibrios del pie. Ed. Paidotribo;2012.

Watson T. Electroterapia. Pràctica basada en la evidencia. Ed. Elsevier;2009

Igual, C.; Muñoz, E.; Aramburu, C.; Fisioterapia  general: cinesiterapia. Madrid: Ed. Síntesis

Neiger H. Leroy A. Dufour M. Péninou G. Pierron G. Génot C. Kinesioterapia. Principios. Miembros Inferiores. Evaluaciones. Técnicas pasivas y activas del aparato locomotor. Editorial Médica Panamericana; 2010.

Rodriguez Martín JM. Electroterapia en Fisioterapia. Ed. Panamericana;2014

Kisner C. Allen L. Ejercicio Terapéutico: Fundamentos y técnicas. Ed. Panamericana; 2010.

Esnault, M. Columna vertebral y Stretching: Barcelona: Paidotribo; 2009.

H. Cameron M. Agentes físicos en rehabilitación. Ed. Elsevier;2013

Sharmann SA. Diagnóstico y Tratamiento de las alteraciones del movimiento. Ed. Paidotribo;2006.

Complementary

Balius R. Pedret C. Lesiones musculares en el deporte. Ed. Panamericana; 2013.

Butler D. Mosley G. Explicando el Dolor. Ed Noigroup; 2010

Cameron, M. Agentes Físicos en Rehabilitación: de la investigación a la práctica. Elsevier,  2013 (4ª edición)

Dvorak, J.; Dvorak, V. Medicina manual: Diagnóstico (vol. 1) Tratamiento (vol. 2). Ed. Scriba, 2º Edición.1993

Geoffroy, C. Guide des etirements sportifs. Paris: Ed.Vigot; 2000.

Geoffroy C. Guía práctica de los estiramientos. Barcelona: Paidotribo; 2012.

Jull G. Moore A. Falla D. Lewis j. McCarthy C. Sterling M. Grieve´s Modern Musculoskeletal Physiotherapy. 4ª ed. Elsevier;2015. Medina I. Jurado A. Manual de pruebas diagnósticas. Traumatología y ortopedia. Ed. Paidotribo;2015

Medina I. Jurado A. Manual de pruebas diagnósticas. Traumatología y ortopedia. Ed. Paidotribo;2015.

López Cubas C. Cuentos analgésicos. Herramientas para una saludable percepción del dolor. Zerapi; 2011

Alter, M. Los estiramientos. Desarrollo de ejercicios. Barcelona: Paidotribo, 1992.

Hainaut, K. Introducción a la biomecánica. Editorial Jims,  Barcelona, 1976

Kaltenborn, F.M. Fisioterapia manual extremidades. Madrid: Mc Graw-Hill interamericana.1999

Montané R. Valoración Estático-dinámica global. 2ª ed. Bellaterra:Universidat autónoma de Barcelona, Servei de publicacions; 2008.

Plaja J. Analgesia por medios Físicos. Ed McGraw_hill. Interamericana; 2002

Rodrigo, C. Miralles, M. Biomecánica clínica del aparato locomotor. Barcelona: ed. Masson, 1998

Kapandji, I. A. Cuadernos de fisiología articular I. Barcelona: Ed. Masson, 6º edición. 2006

Kapandji, I. A. Cuadernos de fisiología articular II. Barcelona: Ed. Masson, 6º edición. 2006

Romero D. Tous J. Prevención de lesiones en el deporte. Claves para un rendimiento deportivo óptimo. Ed Panamericana; 2011.

Ylinen, JJ. Estiramientos terapéuticos en el deporte y en las terapias manuales. Barcelona: Masson; 2009.

Viel E. La marcha humana, la carrera y el salto. Biomecánica, exploraciones, normas y alteraciones. Ed. Masson; 2002.