Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 8

Professorat: 

Fèlix Obradò Carriedo
Pere Bacardit Pintó 
Xavier Viñals Alvarez 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B1_F Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i es trobi en un nivell que, si es recolza amb llibres de text avançats, inclou també algun aspecte que impliqui coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

 • B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3_F Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

   

Competències específiques
 • E1_F Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social

   

 • E20_F Identificar els factors estructurals, fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport

Competències transversals
 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


L'assignatura ANATOMIA HUMANA II completa la assignatura ANATOMIA HUMANA I amb els següents continguts: l'ensenyament del sistema músculesquelètic

de cap, coll i tronc. I de la morfologia i funcionament dels sistemes nerviós, digestiu, renal, reproductor i limfàtic.

L’estudi dels sistemes DIGESTIU, URINARI, REPRODUCTOR i LIMFÀTIC és necessari per abordar el pacient de forma holística, dons l'incorrecte

funcionament dels diferents sistemes pot influenciar i/o relacionar-se amb desordres múscul-esquelètics.

L'estudi detallat del SISTEMA NERVIÓS es imprescindible per a la pràctica clínica de la fisioteràpia, no únicament en l’especialitat de neurofisioteràpia sino

també en un abordatge múscul-esquelètic. Cal tenir present que existeix una influencia recíproca entre els sistemes múscul-esquelètic, nerviós i visceral.

Resultats d'aprenentatge


 • Identifica els principals fets històrics de l’anatomia, fisiologia, bioquímica y biomecànica, així com saber reconèixer els mètodes d’estudi i les tècniques de registre mes utilitzades en aquestes disciplines, e interpretar les seves dades i gràfics.
 • Identifica els aspectes morfològics relacionats amb l’aparell locomotor així com, en les que es basa el moviment humà. Utilitzar i explicar amb precisió la terminologia anatòmica.

Metodologia de treball


Activitat

Hores

Metodologia

Competències

Classe magistral

60

Sessió presencial a la que assisteixen tots els estudiantes matriculats en l’assignatura. En aquesta sessió, el professor presenta els continguts.

B1,B2,B3

E1, E20

Treball individual i grupal

34

Realització de treballs individuals.

B1,B2,B3

T2,T3

E1, E20

Tutoria grupal

4

Tutoria presencial a l'aula.

B1,B2,B3

T2,T3

E1, E20

Pràctiques reglades

10

Pràctiques realitzades en aules específiques.

T2,T3, E20

Estudi personal

92

Estudi personal del material, elaborat a classe, linlkat o entregat
per moodle.

B1,B2,B3

T2,T3

E20

Total

200

   

Continguts


Tema 0. PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA.

       Bibliografia.

       Sistema d’avaluació.

 

Tema 1 SISTEMA DIGESTIU

Organització general. Divisions topogràfiques i peritoneu.

Tub digestiu.

Òrgans accessoris

.

Tema 2: SISTEMA RENAL

Organització morfo-funcional del ronyó i del pedicle renal.

Organització morfo-funcional del conducte excretor. Pelvis renals, Urèter, Bufeta Urinària, Pròstata, Uretra.

 

Tema 3: SISTEMA REPRODUCTOR

Aparell genital femení.

Aparell genital masculí.

 

Tema 4: SISTEMA LIMFÀTIC

Organització morfo-funcional del sistema limfàtic.

Xarxa de vasos limfàtics.

Òrgans limfàtics Primaris.

Òrgans limfàtics Secundaris.

 

Tema 5: SISTEMA NERVIÓS

Organització morfo-funcional del sistema nerviós.

Cèl·lules neurals.

Embriologia del sistema nerviós.

Nervis perifèrics i plexes.

Medul·la espinal i Vies de conducció nerviosa.

Tronc encefàlic.

Diencèfal.

Cervellet.

Telencèfal.

Sistema vascular i licuoral.

Parells cranials.

Sistema vegetatiu.

Dermatomes, esclerotomes, miotomes i viscerotomes.

 

Tema 6: SISTEMA MÚSCUL-ESQUELÈTIC

Crani: Neurocrani, viscero-crani i articulació temporo-mandibular.

Columna Vertebral i articulacions.

Costelles.

Estern.

Músculs facials: de la mímica i masticadors.

Músculs del coll.

Músculs de la paret toràcica.

Músculs del dors.

Diafragma toràcic.

Músculs de la paret abdominal.

 

Activitats d'aprenentatge


 

Activitat

Hores

Classe magistral

60

Treball individual i grupal

34

Tutoria grupal

4

Pràctiques reglades

10

Estudi personal

92

Total

200

 

 

 

 

Sistema d'avaluació


La qualificació final de l'alumne és el resultat d'una avaluació continua i una avaluació final. S'aproba l'assignatura amb una cualificació igual o superior a 5 punts sobre 10 punts) d'acord amb la següent taula de ponderació:

Avaluació

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Continua

Activitats individuals (cuestionaris) i participació a clase

10%

CB1,CB2,CB3

T2,T3

E1, E20

Continua

 Examen Parcial (teòric)

20%

CB1,CB2,CB3

T2

E1, E20

Continua

 Examen Pràctic (palpació)

20%

CB1,CB2,CB3

T2

E1, E20

Final

 Examen (teòric)

50%

CB1,CB2,CB3

T2

E1, E20

Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de setembre, pel que s'estableix el sistema europeu de crédits i el sistema de qualicacions en les titulacions universitaries de caràcter oficial i validesa en tot el territorio estatal):

0 - 4,9: Suspens (SS)

5,0 - 6,9: Aprobat (AP)

7,0 - 8,9: Notable (NT)

9,0 - 10: Excel·lent (SB)

Criteris per promediar entre las activitats evaluadores: ES NECESSARI APROBAR L'EXAMEN FINAL AMB UN 5 O SUPERIOR PER PROMEDIAR LA NOTA AMB LES ALTRES AVALUACIONS.

Avaluació

Activitat Avaluadora

Criteri per promediar

Continua

Activitats individuals i en grup.

 (Participació a l'aula, Participació en la discussió, Pruoba Pràctica)

Qualsevol  Nota

Continua

Examen Parcial Eliminatori

Qualsevol  Nota

Final

 Convocatoria Ordinària

o

Recuperació

Igual o superior 5

(sobre 10)

Convocatoria Ordinaria

 • Si l'estudiant supera l'Exàmen Parcial Eliminatori amb una nota igual o superior a 6 sobre 10, l'exàmen de Convocatoria Ordinària comprenderá únicament la part del temari posterior a la celebració del parcial i es realizarà al final de l'assignatura, durant el periode avaluador del trimestre en que s'imparteix.
 • Si l'estudiant obté en l'Exàmen Parcial Eliminatori una nota menor a 6, l'exàmen de Convocatoria Ordinaria comprenderà la totalitat dels continguts, i es realitzarà al final de l'assignatura durant el periode avaluador del trimestre en que s'imparteix.

Recuperació

 • Dins del mateix curs, existeix la posibilitat de recuperar competències no assolides durant l'assignatura. D'acuerd amb la normativa vigent, només es pot optar a la Recuperació, si s'ha suspé l'assignatura. Si la calificació és de No presentat/ada, no es podrà optar a la Recuperació.
 • Totes les qualificacions obtingudes en l'avaluación continua seràn conservades com part de la nota final de l'assignatura, tant les superades como les no superades, per preservar els criteris d'avaluació continuada, mantenint la mateixa ponderació que en la Convocatoria Ordinaria.
 • La nota final de l'assignatura és el resultat de la suma de porcentatges de totes les qualificacions obtingudes durant el trimestre (segons la taula de ponderació). Si la mitjana de les mateixes no es aprobada, l'assignatura serà suspesa tot i que s'hagi aprobat l'exàmen de Convocatoria Ordinaria o Recuperació.
 • Les activitas proposades durant el curso de l'assignatura al igual que l'examen parcial eliminatori no són obligatoris tot i que la no realització de les matexies suposarà una nota de zero per el promig de l'assignatura.

Cronograma

 • Totes le activitats avaluadores tindràn unes dates concretes de realització i entrega, que es comunicaràn l'alumne mitjançant el Cronograma i el Moodle.

Activitats individuals, grupals i la participació en activitats a classe

 • Els treballs individuals i grupals forman part de l'avaluació continuada.
 • Es publicarà en el Moodle de l'assignatura i estaran relacionades amb el temari.
 • Es valoraran les participacions des alumnes en les activitats proposades en les classes presencials i en els "foros" de l'aula.

Posibilitat d'obtenció de Matrícula d'Honor

 • Quan la qualificació final de l'assignatura sigui d'Excel·lent (de 9 a 10 puntos), el professor podrà otorgar a criteri personal la qualificació de matrícula d'honor (MH).
 • Segons la normativa acadèmica de la UPF, el número màximo de MH possibles en una assignatura és del 5% en relación al total d'alumnes matriculats en la mateixa.

Bibliografia


Bàsic

Kahle, W, et al (2003): Atlas de Anatomía III. Sistema Nervioso. Ed. Omega. Barcelona.

Fritsch, H. et al (2003). Atlas de Anatomía II. Órganos Internos. Ed.Omega. Barcelona.

Complementary

Diamond, M, et al. (2006) El Cerebro Humano. Libro de Trabajo. Barcelona. Editorial Ariel Neurociencia.

Kapit, W, et al. (2004) Anatomia Libro de Trabajo. Barcelona Editorial Ariel Ciencias Médicas.