Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Raquel Sebio García

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B4_F Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

   

Competències específiques
 • E5_F Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E6_F Valorar el diagnòstic de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment

   

 • E7_F Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

 • E8_F Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques propies i atenent a la individualitat de l'usuari

   

 • E9_F Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats

   

 • E13_F Capacitat per treballar en equips professionals com a unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altra personal de les organitzacions assistencials

   

 • E16_F Capacitat per portar a terme intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

   

Competències transversals
 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


La fisioteràpia cardiorespiratòria es una de las branques dins de la fisioteràpia que, a traves de la aplicació de diferents agents terapèutiques, s'encarrega de la prevenció, estabilització i tractament de les afeccions que afecten al sistema respiratori i cardíac. Actualment ens trobem a un moment de efervescència i expansió de la fisioteràpia cardiorespiratòria a causa de l'augment en la incidència de moltes malalties respiratòries i cardiovasculars i també graciàs al reconeixement i acceptació d'aquesta teràpia per part d'altres especialitats sanitàries.

En aquesta assignatura, l'alumne haurà d'aprofundir en el seu coneixement de la fisiologia respiratòria com a base per a comprendre el funcionament de les tècniques de tractament utilitzats en fisioteràpia cardiorespiratòria així com per a poder conèixer els mecanismes implicats en la fisiopatologia de les diferents malalties respiratòries i cardiovasculars. Es tracta d'una assignatura con un alt contingut pràctic (4 ECTS) on l'alumne tindrà l'oportunitat de aprendre les habilitats bàsiques para valorar, diagnosticar i tractar a un pacient con patologia respiratòria d'acord a les tendències actuals basats en la evidencia científica.       

Resultats d'aprenentatge


 • Avalua l'estat físic i mental del pacient. Determina el nivell de severitat, disfuncions, minusvalideses i limitacions tant a escala individual com social.
 • Aplica tecnologies per a l'avaluació del pacient. Incorpora nous instruments de mesura que faciliten l'objectivació de les intervencions. Participa en la validació d'eines d'avaluació per a la seva incorporació en la pràctica clínica.
 • Realitza el diagnòstic de fisioteràpia específic per cadascuna de les especialitats clíniques amb el fi de determinar les disfuncions i minusvalideses que requeriran una intervenció de fisioteràpia.
 • Estableix el protocol de intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.
 • Analitza les expectatives del pacient per cadascuna de les especialitats clíniques respecte a la seva evolució, demandes i necessitats.
 • Identifica els principals patologies respiratòries, cardíacs i neurològiques. Aprendre les intervencions mèdic-quirúrgiques, efectes i resultats. Aportació de la fisioteràpia en el tractament i millora de les intervencions mèdiques i/o quirúrgiques. 
 • Identifica els principals tractaments utilitzats en les intervencions de fisioteràpia per cadascuna de les especialitzats clíniques. Classificar-los segons el seu efecte i importància i establir l'ordre de prioritats en la seva aplicació terapèutica.
 • Analitza els efectes produïts per les intervencions. Avalua els beneficis i riscos i establir un criteri d'intervenció en funció de les prioritats i els efectes perseguits.

Metodologia de treball


Activitat formativa

Hores

Classe magistral

20

Treball grupal

10

Tutoria grupal

2

Treball individual

10

Pràctiques reglades

35

Estudi personal

70

Total

150

Continguts


L'assignatura de fisioteràpia cardiorrespiratòria esta dividida en un bloc teòric i dos blocs pràctics.

En el bloc teòric abordarem els següents continguts:

Tema 1.Estructura i funció del sistema cardiorespiratori

 1. Record anatòmic 
 2. Conceptes clau de fisiologia cardiorespiratòria

Tema 2. Valoració funcional i clínica

 1. Valoració dels principals signes i sìmptomes del pacient cardiorespiratori.
 2. Valoració del estat funcional. Tolerància al esforç. Qualitat de vida

Tema 3. Tècniques de fisioteràpia respiratòria

 1. Classificació de les tècniques
 2. Tècniques de reeducació del patró ventilatori
 3. Tècniques de drenatge de secrecions
 4. Tècniques adjuvants

Tema 4. Rehabilitació cardiopulmonar

 1. Bases de la rehabilitació cardiopulmonar
 2. Components d'un programa de rehabilitació cardiopulmonar

Tema 5. Fisioteràpia cardiorrespiratòria aplicat a diferents poblacions.

 1. Pacient restrictiu
 2. Pacient obstructiu
 3. Pacient cardíac

En el bloc teóric-pràctic, abordarem amb profunditat els continguts impartits en el bloc teòric segons el cronograma de l'assignatura.

Activitats d'aprenentatge


Sessions plenàries. Classes magistrals amb suport multimèdia i plataformes interactives, dirigides a la presentació dels continguts, aclariment de dubtes i aprenentatge basat en la resolució de problemes.  

Pràctiques reglades al laboratori. Sessions teòric-pràctiques als laboratoris on es explicaran i practicaran las diferents tècniques de valoració i tractament en fisioteràpia respiratòria

Simulació. Sessions al laboratori de simulació on es treballaràn diferents competències relacionades amb la resolució de casos clínics 

Treball autònom. Lectura de textos recomanats, revisió d'articles, elaboració de treballs individuals, qüestionaris, activitats d'autoaprenentatge a moodle. Estudi personal

 

Sistema d'avaluació


Aquesta assignatura s’avaluarà de la següent forma:

Activitat avaluadora

Ponderació

 Examen teòric final

35%

 Examen pràctic

45%

Avaluació continuada (Kahoots)

10%

Treball grupal

10%

És obligatori assistir al menys al 80% de les classes pràctiques (les faltes justificades estan incloses el 20% d'absències).

Per aprovar l’assignatura és necessari obtenir una qualificació de 5/10 a l'examen teòric i a l'examen pràctic

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Examen teòric

35%

Examen pràctic

45%

D’acord a la normativa vigent, només es podran presentar al examen de recuperació aquells alumnes que hagin obtingut una qualificació de suspens durant el període ordinari.

Bibliografia


Bàsic

Seco Calvo, J (2018). Sistema Respiratorio: Métodos, fisioterapia clínica y afecciones para fisioterapeutas. Editorial Panamericana.

Bohadana, A; Izbicki, G; and Kraman, S. Fundamentals of Lung Auscultation. N Engl J Med 2014; 370:744-751

Antonello M, Delplanque D (2002). Fisioterapia respiratoria: del diagnóstico al proyecto terapéutico (1ª edición). Barcelona, España. Editorial: Masson

Martí Romeu JD, Vendrell Relat M (2013). Manual SEPAR de procedimientos. Técnicas manuales e instrumentales para el drenaje de secreciones bronquiales en el paciente adulto. Barcelona, España. Editorial: Respira. Disponible en: http://www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/pdf/Manual_SEPAR.pdf

John B. West, Andrew M Luks (2016). Fisiologia respiratoria: fundamentos (10ª edición). Editorial Lippincot Williams and Wilkins. Wolters Kluwer Health

Complementary

Lopez Chicharro J, Lopez Morales LM (2008). Fisiologia clínica del ejercicio. Editorial Panamericana

Main E, Denehy D (2016). Cardiorespiratory physiotherapy: adults and paediatrics (5ª edición). Editorial Elsevier

Postiaux G (2000). Fisioterapia respiratoria en el niño: las técnicas de tratamiento guiadas por la auscultación pulmonar. Madrid, España. Editorial McGraw-Hill Panamericana

Hodgking Celli, Connors (2009), Pulmonary rehabilitation guideliness to succes (4ª edición). Pensilvania. Editorial: Lippicont Williams