Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Xavier Viñals Alvarez
Jordi Sarola Gassiot 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Competències


Competències bàsiques
 • B1_F Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i es trobi en un nivell que, si es recolza amb llibres de text avançats, inclou també algun aspecte que impliqui coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

 • B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3_F Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

   

Competències específiques
 • E5_F Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E19_F Saber comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals

   

 • E21_F Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

   

Competències transversals
 • T1_F Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


L’assignatura de farmacologia i nutrició, que englova dues àrees específiques de coneixement (la farmacologia i la nutrició) té com a finalitat iniciar als estudiants de segon curs de la Doble Titulació en Fisioteràpia i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) en el coneixement i l’ús de les estratègies farmacològiques i el coneixement dels principis fonamentals de la nutrició humana aplicats a les ciències de l’esport i la fisioteràpia.

 

Resultats d'aprenentatge


Identifica el principals fets històrics de l'anatomia, fisiologia, bioquímica i biomecànica, així com saber reconèixer els mètodes d'estudi i tècniques de registre més utilitzades en aquestes disciplines i interpretar les seves dades i gràfics.

Aplica, basant-se en el coneixement, els efectes de l'activitat física i de les intervencions físiques, provocats sobre les reaccions bioquímiques dels diferents òrgans i sistemes humans.

Aplica, basant-se en el coneixement, els canvis i adaptacions que es produeixen per la variació d'edat, gènere i estrès ambiental.

Metodologia de treball


Activitat

Hores

Metodologia

Competències

Classes magistrals

47

Sessions presencials amb material audiovisual.

B1, B2, B3, T2, E5, E19, E21

Treball grupal

12

Estudi de casos i resolució de problemes.

B1, B2, B3, T1, T2, T3, E5, E19, E21

Tutoria grupal

3

Sessions presencials

B1, B2, E19, T2

Seminaris

10

Treballs en grup a través d’activitats d’aprenentatge cooperatiu.

B1, B2, B3, T1, T2, T3, E5, E19, E21

Treball Individual

13

Qüestionaris i treballs individuals

B1, B2, B3, T1, T2, E5, E19, E21

Treball autònom

65

Estudi personal i recerca bibliogràfica.

B1, B2, B3, T1, T2, E5, E21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continguts


El primer dia es presentarà el programa i s’explicarà el funcionament de les activitats individuals i els seminaris.

Continguts de Farmacologia:

Tema 1. Farmacologia General

 1. Vies d’administració
 2. Farmacocinètica i Farmacodinàmica
 3. Plantejament de problemes

Tema 2. Farmacologia del sistema endocrí, sistema ossi i articulacions

Tema 3. Farmacologia del sistema respiratori

Tema 4. Farmacologia del sistema cardiovascular

Tema 5. Antiinflamatoris i Dolor 

Tema 6. Farmacologia sanguinia

Tema 7. Farmacologia de l’exercici. Dopatge

Tema 8. Farmacologia múscul-esquelètica

Tema 9. Farmacologia del sistema nerviós

 

Seminari 1, 2 i 3. 

Es treballarà el maneig de fàrmacs i la resolució de càlculs farmacèutics a partir de problemes numèrics plantejats relatius a la dosificació de medicaments per la preparació i administració dels mateixos. D’aquesta manera els alumnes aprendran a realitzar correctament càlculs de dosis de medicaments aplicant les fórmules necessàries. També s’aprofundirà en la resolució de casos pràctics en els que es treballaran els conceptes tractats a les classes teòriques.

 

Continguts de nutrició:

Tema 1. Introducció.

1.1. Antropobiologia i alimentació.

1.2. Paper de la nutrició en l’evolució humana.

1.3. Abordatge interdisciplinar.

1.4. Rols del fisioterapeuta en l’àmbit alimentari i nutricional.

 

Tema 2. Energia i nutrients.

2.1. Energia i valor energètic

2.2. Macronutrients: hidrats de carboni, proteïnes, lípids, fibra alimentària

2.3. Micronutrients: vitamines i minerals.

 

Tema 3. Grups alimentaris:

3.1.- Grup dels làctics.

3.2.- Grup de la carn, peix i ous.

3.3.- Grup dels cereals, tubercles i llegums.

3.4.- Grup de la fruita i verdura.

3.5.- Grup dels greixos.

3.6.- Grup altres aliments.

 

Tema 4. Alimentació equilibrada.

4.1. Patrons alimentaris.

4.2. Consell alimentari.

Tema 5. Alimentació en l’esport i l’activitat física.

5.1. Característiques.

5.2. Pautes nutricionals: pre, durant i post exercici.

5.3. Hidratació.

5.4. Ergonutrició.

 

Seminari 1, 2 i 3. 

A les sessions de seminaris s'explicaran diferents conceptes necessaris per utilitzar-los de manera pràctica i relacionats amb temes tractats durant l'assignatura.

Treballs individuals.

Són tres treballs de caràcter obligatori i s’implementaran a través de la plataforma Moodle. S’aniran obrint i tancant segons el període docent.

Els textos, articles o vídeos estaran penjants a la plataforma Moodle o caldrà cercar-los ser la web segons indicacions.

 

Activitats d'aprenentatge


Activitat

Hores

Classes magistrals

47

Treball grupal

12

Tutoria grupal

3

Seminaris

10

Treball individual

13

Treball autònom

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura és continuada, a través de diferents eines per valorar les diferents competències necessàries per a superar la matèria.

L’avaluació de les competències es farà mitjançant les següents activitats:

 • Un examen final, que consistirà en una prova d’elecció múltiple i una prova escrita de preguntes curtes.
 • Lliurament dels problemes plantejats als seminaris.
 • Lliurament del treballs individuals i qüestionaris on-line.

En l’avaluació de les competències es tindrà en compte la presència i la implicació durant els seminaris i les resolucions de problemes així com les intervencions individuals en els diferents exercicis a la plataforma Moodle.

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Treballs en grup

20%

B1, B2, B3, T1, T2, T3, E5, E19, E21

Treballs individuals

30%

B1, B2, B3, T1, T2, E5, E21

Examen final individual (50% de farmacologia i 50% de  nutrició)

50%

B1, B2, B3, T1, T2, T3, E5, E19, E21

Perquè la nota de l’examen faci mitja amb la resta de notes obtingudes durant el transcurs de l’assignatura serà necessari obtenir una nota superior a 5 punts. A l’examen serà necessari aprovar tant la part corresponent als continguts de Nutrició com la corresponent als continguts de Farmacologia.

Les notes resultants dels treballs individuals i en grup realitzats durant el transcurs de l'assignatura no seran recuperables.

Segons estableix l’article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per a l’alumne es qualificaran en funció de l’escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent qualificació qualitativa: suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d’honor.

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

Examen individual

50%

B1, B2, B3, T1, T2, T3, E5, E19, E21

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

 

Bibliografia


Bàsic

Contreras J, Gracia M. (2005). Alimentación y cultura: perspectives antropológicas. Barcelona: Ariel.

Betés M, Duran M, Mestres C, Nogues MR. Farmacología para Fisioterapeutas. Panamericana 2008.

Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G. Farmacología. 7ª edición. Elsevier 2012.

Castells Molina S, Hernández Pérez M. Farmacología en Enfermería. 3ª edición. Elsevier, 2012.

Mendoza Patiño, N. Farmacología Médica. Panamericana, 2008.

Salas-Salvadó et al. Nutrición y Dietética Clínica. 2a ed. Barcelona: Elsevier, 2008.

Rodríguez VM, Urdampilleta A. (2013). Nutrición y dietètica para la actividad física y el deporte. La Coruña: Netbiblo.

Lorenzo P, Moreno A, Lizasoain I, Leza JC, Moro MA, Portolés A. Velázquez: Farmacología básica y clínica. 18ª edición. Panamericana, 2008.

Del Rio J. Farmacología básica. 3ª edición. Sintesis, 2003.

Mosquera JM, Galdos P. Farmacología Clínica para Enfermería 4ª edición. McGraw-Hill, 2005.

Zabalegui Yárnoz A. Administración de fármacos y cálculos de dosis. 1ª edición. Masson, 2005.

Burke L (2006). Clinical Sports Nutrition. McGraw-Hill

Complementary

Heymsfield SB, Lohman TG, Wang Z, Going SB. (2005). Composición corporal. México: McGraw-Hill.

http://www.sennutricion.org/es/inicio

Ryan M. (2007). Sports Nutrition for Endurance Athletes. Velopress.

Burke L. (2007). Practical Sports Nutrition. Human Kinetics.

El libro blanco de la hidratación. Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, 2006.

http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/

http://www.nutricioncomunitaria.org/es/

http://www.acdiabetis.org/

http://diabetesalacarta.org/

Serra Ll, Aranceta J. Nutrición y Salud Pública: Métodos, bases científicas y aplicacions. 2a ed. Barcelona: Masson, 2006.

https://www.assal.gov.ar/assa/documentacion/libro_blanco_hidratacion.pdf

http://www.efad.org/everyone

http://www.alicia.cat/ca/

Edwards LD, Fox AW, Stonier PD. Principles and practice of pharmaceutical medicine. 3ª edición, Wiley-Blackwell, 2010.

Bernabeu Mestre, J, Bengoa Lecanda, JM. Tras la ruta del hambre: nutrición y salud

Mahan LK, Escott-Stump S. Nutrición y dietoteràpia de Krause. 10a ed. Mèxic: McGraw-Hill Interamericana, 2001.

Ortega RM, Requejo AM, López A, Andrés P. La Composición de los Alimentos. Madrid: Commplutense; 2004.

http://www.sedyn.es/es/

Nagle H. Introducción a la farmacologia. 5ª edición, Mc Graw Hill, 2007.

Armijo JA, Mediavilla A. Farmacología humana. 6ª edición, Elsevier Masson, 2014.

http://www.seedo.es/images/site/documentacionConsenso/Libro_Blanco_Nutricion_Esp-2013.pdf

http://www.seen.es/inicio.aspx

Flórez J, Armijo JA, Mediavilla A. Farmacología Humana. 6ª edición. Masson,2010.

Campillo Álvarez JE. El mono obeso. Crítica: Barcelona, 2010.

Contento I. Nutrition, education: linking research, theory, and practics. Jones and Barlett.  Publishers, 2007.

http://www.fao.org/nutrition/en/

De Luís R, Bellido D. Dietoterapia, Nutrición Clínica y Metabolismo. Madrid: Díaz de Santos; 2010.

Libro Blanco de la Nutrición en España. Fundación Española de la Nutrición (FEN), 2013.