Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Ingrid Hinojosa Alcalde
Xavier Carrión Pla 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B1_F Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i es trobi en un nivell que, si es recolza amb llibres de text avançats, inclou també algun aspecte que impliqui coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

 • B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

Competències específiques
 • E1_F Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social

   

 • E2_F Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els que es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioterapia

   

 • E4_F Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel.lectuals i destreses tècniques i manuals, que faciliti la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, de manera que, a l'acabar els estudis, els estudiants sàpiguen aplicar tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com actuacions en l'atenció primària i comunitària

   

 • E5_F Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E6_F Valorar el diagnòstic de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment

   

Competències transversals
 • T1_F Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

 • T2 Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • T7 Incorporar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional

 • T8 Actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional según el marco normativo

 • T9 Comunicarse en inglés fluidamente, tanto oralmente como por escrito, en contextos profesionales y académicos

Descripció


La matèria de Programació de l'ensenyament en l'Activitat Física i l'Esport pretén contribuir a desenvolupar competències necessàries per intervenir en l'àmbit de l'Educació Física i altres àmbits en què sigui necessari planificar i programar l'activitat física i l'esport de manera eficaç.

L'alumnat, des d'una perspectiva teòric-pràctica, aprendrà i aplicarà la consolidació de coneixements, habilitats, destreses, capacitats i actituds vinculades a aquestes competències.

Els continguts de l'assignatura estan relacionats amb altres assignatures del grau com Pedagogia i Psicologia de l'esport.

Resultats d'aprenentatge


1. Aplicar els factors que constitueixen el procés d'ensenyament aprenentatge de l'activitat física i l'esport.

2. Demostrar coneixement i saber aplicar els mètodes i estils d'ensenyament a l'educació física i esportiva, sent capaç de desenvolupar sessions didàctiques i controlar el procés en la pràctica.

3. Realitzar la planificació, programació i avaluació del procés d'ensenyament i aprenentatge a l'educació física i esportiva, des d'una visió crítica del sistema educatiu espanyol i català, i des de l'atenció a la diversitat (gènere, cultures, discapacitat, etc.)

4. Demostrar coneixement a planificar i programar activitats físiques i esportives en el mitjà natural (terrestre, aquàtic i aeri), garantint la seguretat, promovent la igualtat de drets i oportunitats, i la sostenibilitat del medi ambient i el codi deontològic.

 

 

Metodologia de treball


La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula

(exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants

2.4

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..). 

3.6

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

 

 

Continguts


1. Conceptes introductoris sobre l'ensenyament de l'Activitat Física i l'Esport.

1.1. Aproximació al concepte de planificació i programació

1.2. La importància de programar en l'àmbit de l'AF, l’esport i l’EF

1.3. Programació de l’ensenyament de l’activitat física i l'esport en el sistema educatiu

2. Del currículum a la programació docent

2.1. El procés de programació: les fases de la planificació

2.2. Anàlisi estructural del currículum de la ESO/Batxillerat (Educació Física)

2.3. Estructura d’una programació.

2.4. La unitat didàctica.

2.5. La sessió

3. Elements de la programació en l’Activitat Física i l'Esport.

3.1 El diagnòstic inicial

3.2 Els objectius didàctics

3.3 Els continguts com a mitjans per aconseguir els objectius

3.4 Les activitats d'ensenyament-aprenentatge

3.5.Estils d’ensenyament-aprenentatge

3.6 La temporalització

4. L'avaluació en Activitat Física i l'Esport.

4.1. Característiques de l'avaluació.

4.2. Instruments per avaluar.

4.3. Tipus d'avaluació.

5. Estratègies en les gestió i la planificació de l'Activitat Física i l'Esport.

5.1. Innovació i l'educació física

5.2. Atenció a la diversitat.

Activitats d'aprenentatge


llarg del trimestre el professorat planteja diverses activitats, que l'alumnat han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professorat dóna les indicacions per tal que l'alumnat les pugui elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les onze setmanes del trimestre.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

La qualificació final de l'alumne és el resultat d'una avaluació contínua a través de diferents activitats avaluatives. L’aprovat de l’assignatura s’obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) en totes les activitats d’avaluació d’acord amb la següent taula de ponderació:

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències

Activitats de participació i activitats teòriques

20%

E1, E2, E6, T5

Activitats d’aplicació (UD + sessió)

50%

CB1, T1, E1, E4, E5, E6

Examen final

30%

CB1, CB2, E1, T3

Total

100%

 


Criteris NECESSARIS per promediar entre les activitats avaluadores:

Activitat avaluadora Criteri per promediar
Activitats de participació i activitats teòriques

 = o > 5/10

Activitats d’aplicació (UD + sessió)

 = o > 5/10

Examen final

 = o > 5/10

REQUISITS PER SUPERAR L'AVALUACIÓ CONTÍNUA:

 • Tenir assistència mínima presencial de 80% .
 • Presentar totes les activitats dins de la data indicada.
 • Haver aprovat cadascuna de les parts (examen final, treball sobre programació i activitats al Moodle i a l'aula) amb ≥ 5

IMPORTANT:

Si no es supera l'avaluació contínua per l'incompliment d'algun dels requisits necessaris descrits anteriorment, l'alumne suspendrà l'assignatura.

RECUPERACIÓ:

Dintre del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar competències no assolides durant l’assignatura. D'acord amb la normativa vigent, en l’activitat avaluadora de l’examen, només es podrà optar a la recuperació de l’assignatura, si s’ha suspès. En cas de No Presentat/da, no es podrà optar a la recuperació.

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

Activitats de participació i activitats teòriques No recuperable  
Activitats d’aplicació (UD + sessió) No recuperable  
Examen final 30% CB1, CB2, E1, E2, E4, E5, E6,T1, T3, T5

 

Bibliografia


Bàsic

Del Valle, S. & García, M.J. (2007). Cómo programar en Educación Física paso a paso. Barcelona: INDE

González, C. (2005). El proceso de programación en la enseñanza de la actividad física y el deporte. Revista Apunts 80 .20-28. Disponible en: http://www.revista-apunts.com/es/hemeroteca?article=172

Generalitat de Catalunya/Departament d’Educació (2008). Currículum Batxillerat. Disponible en: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/ (accés en 17/09/2018).

Generalitat de Catalunya/Departament d’Educació (2015). Currículum educació secundària obligatòria. Disponible en: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/ (accés en 17/09/2018).

Complementary

Sanmartí,N.(2010). Avaluar per aprendre. Disponible en:xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/materials/ (accés en 17/09/2018)

Sicilia, A. (2001). La investigación de los estilos de enseñanza en la educación física. Sevilla: Wanceulen Editorial deportiva, S.L.

Blázquez, D., & Amador, F. (1995). La Iniciación Deportiva y el Deporte Escolar. Inde

Flores, A., Prat, M., Soler, S. (2015). La intervención pedagógica del profesorado de educación física en un contexto multicultural: prácticas, reflexiones y orientaciones. Retos 28, 248-255.

Ureña Villanueva, F. (2010). La educación física en secundaria basada en competencias : programación de 4o curso. Barcelona : Inde.

Ureña Villanueva, F. (2010). La Educación física en secundaria basada en competencias : proyecto curricular y programación. Barcelona : Inde.

Perrenoud, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. Barcelona: Graó.

Puigdellívol, I. (1992). Programació d’aula i adequació curricular. Barcelona: Graó.

Vázquez, B. (coord) (2001). Bases educativas de la Actividad Física y el Deporte. Madrid: Síntesis.

Blández, J. (1995). La utilización del material y del espacio en educación física. Barcelona: INDE.

Blázquez, D. (2014). Evaluar en educación física. Barcelona: INDE.

Giné, N., Parcerisa, A. (coord.) (2003). Planificación y análisis de la práctica educativa. Barcelona: Graó.

Sicilia, A., Delgado, M. A. (2002). Educación Física y Estilos de enseñanza. Barcelona: INDE.

Lleixà Arribas, T., Sebastiani i Obrador, E. M., & Blázquez Sánchez, D. (2016). Competencias clave y educación física : cómo y para qué tenerlas en cuenta en la programación? Barcelona : INDE.

Delgado Noguera, M.A. (1991). Los estilos de enseñanza en la Educación Física. Propuesta para la reforma. Granada. Universidad de Granada.

Díaz Lucea, J. (1999). La enseñanza y aprendizaje de las habilidades motrices y destrezas básicas. Barcelona. INDE.

Sebastiani, E. Mª (2003). Reptes de l’educació física del segle XXI. En Revista ALOMA, 12, 122-129.

Siedentop, D. (1998). Aprender a enseñar la educación física. Barcelona: INDE.

Carranza, M.; Mora, J. Mª (2003). Educación física y valores: educando en un mundo complejo. Barcelona: Graó.

Devís, J. (2001). La educación Física. El deporte y la salud en el siglo XXI. Alcoy-alicante. Marfil.

Mestre, J.A. (2004). Planificación deportiva. Barcelona: Inde.

Monereo, C., (coord.) (2008). Ser estratégico y autónomo aprendiendo. Barcelona: Graó.

Mosston, M., & Ashworth, S. (1993). La Enseñanza de la educación física: la reforma de los estilos de enseñanza. Barcelona: Hispano europea

Antúnez, S., & Imbernon, F. (1991). Del Projecte Educatiu a la programació d'aula: El què, el quan i el com dels instruments de la planificació didàctica. Graó.

Fraile, A. (2004). El deporte escolar en el siglo XXI: anàlisis y debate desde una perspectiva europea. Barcelona: Graó.

Mendoza Pérez, A., & Gallardo Vázquez, P. (2010). Didáctica de la actividad física y del deportiva : metodología, estilos de enseñanza, programación y evaluación. Sevilla : Wanceulen

Blázquez, D. (coord.) (2017). Métodos de enseñanza en Educación Física: enfoques innovadores para la enseñanza de competencias. Barcelona: INDE

Flores, G., Prat, M.&Soler, S. (2014). La voz del profesorado de educación física sobre su formación académica ante la realidad multicultural: análisis de la situación y propuestas de mejora. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 17 (2),183-199.DOI:http://dx.doi.org/10.6018/reifop.17.2.197501

Ureña Villanueva, F. (2010). La Educación física en secundaria basada en competencias : programación de 1er curso. Barcelona : Inde.

Mendoza, A. & Gallardo, P. (2010). Didáctica de la Actividad Física y Deportiva. Metodología, estilos de enseñanza, programación y evaluación. Sevilla: Wanceulen Editorial Deportiva

Capllonch, M; Godall, T, LLeixà T. (2007) El professorat d’Educació Física a l’escola multicultural. Percepcions del context i necessitats de formació. Temps d’Educació, 33, 61-74.

González, M.D. & Campos, A. (2014). Intervención docente en Educación Física en Secundaria y en el Deporte Escolar. Madrid: Síntesis.

Lleixà, T.; Flecha, R.; Puigvert, L.; Contreras, O.; Torralba, M.A. I Bantulà, J. (2002). Multiculturalismo y educación física . Edit. Paidotribo, Barcelona.

Ureña Villanueva, F. (2010). La Educación física en secundaria basada en competencias : programación de 2o curso. Barcelona : Inde.

Ureña Villanueva, F. (2010). La educación física en secundaria basada en competencias : programación de 3o curso. Barcelona : Inde.

Blázquez, D. (2014).  Como evaluar bien en educación física. Barcelona: INDE

Rich, Emma (2004). Exploring teacher' biographies and perceptions of girls' participation in physical education. European Physical Education Review, 10(2), 215 - 240.

Soler, S. (2010). Más allá del fútbol: ¿la educación física en femenino? Aula de Innovación Educativa, pp. 12-16, nº 191.