Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Xavier Moyano Vijuesca
Ferran Regà Garcia 

Competències


Competències bàsiques
 • B5 Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E10 Realitzar programes per a les organitzacions i entitats esportives en l'àmbit de l'Oci, Turisme, el Lleure, i l'Espectacle Esportiu

 • E13 Desenvolupar recursos cognitius i tècnics per a l'emprenedoria en activitats marítimes, wellness i salut

Competències generals
 • G11 Elaborar textos escritos y audiovisuales relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • G12Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos

Competències transversals
 • T4 Aplicar los conocimientos a su trabajo de forma profesional con la elaboración y defensa de argumentos y de resolución de problemas dentro del área de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • T1 Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'activitat física i l'esport en llengua anglesa i en altres llengües de presència significativa en l'àmbit científic.

Descripció


Aquesta assignatura està estructurada en dos blocs ben diferenciats però íntimament relacionats entre si. El primer bloc es centra en la legislació en l’àmbit de l’esport, la seva estructura i el marc legal en la fisioteràpia i del treballador per compte propi. S’introduirà a l’alumne en el món de l’esport en el seu sentit més ampli.  En aquest bloc s’aborda l’estructura internacional i especialment, estatal de l’esport; en aquest sentit, s’estudien els principals organismes internacionals i nacionals, la seva organització i competències. També s’explicarà el paper dels clubs i associacions esportives i les formes de resolució dels conflictes esportius. Aquests continguts són indispensables perquè l’alumne tingui una visió de conjunt de com està regulat l’esport i com aquests s’apliquen. D’aquesta manera, l’estudiant podrà conèixer amb més detall i de forma interdisciplinària molts dels problemes i conflictes que apareixen després en els mitjans de comunicació.

En el segon bloc, el de bioètica, l’escenari de l’exercici de les professions assistencials i de serveis ha sofert en els últims anys ràpids i profunds canvis que han vingut a modificar la naturalesa i els objectius de les activitats professionals, una de les causes ha estat l’actual proliferació de normatives reguladores dels drets de l’usuari/a del sistema sanitari i dels consumidors de serveis en general, de les diverses activitats assistencials i de serveis, així com dels requisits i disponibilitat de mitjans entre d’altres, fet que implica un exercici professional cada vegada més complex i exigent el qual comporta un increment en l’àmbit competencial i en la responsabilitat professional.

Aquesta responsabilitat professional no implica tan sols el seguiment i compliment de la legislació vigent, sinó que genera tanmateix responsabilitat ètica i moral, donades les diverses situacions i/o conflictes ètico-legals que es produeixen en la pràctica clínica i esportiva; són aquests motius els que exigeixen una reflexió profunda i interdisciplinària de les professions assistencials i de serveis per tal de donar respostes en la cerca de l’excel·lència professional. La bioètica i legislació professionals com a disciplines ofereixen eines i recursos per facilitar la reflexió i gestió de possibles respostes als dilemes ètico-legals que se’n deriven de l’exercici professional. 

Resultats d'aprenentatge


 

1. Conèixer i actuar dins dels principis ètico-legals necessaris per al correcte exercici professional.

2. Aconseguir integrar adequadament els valors ètics, bioètics, legals, professionals i científics.¿

3. Adquirir la capacitat d’adaptació a les diverses situacions en la praxis fisioterapeuta i de l’activitat física i esportiva.¿

4. Posseir una visió global i integrada del procés de prestació del servei, comprenent els fonaments de la direcció, les normes i regulacions que afecten al sector esportiu, així com analitzar els factors de l’entorn que condicionen el sistema esportiu.

5. Identificar les funcions i processos bàsics (anàlisi, planificació, execució, seguiment/control i avaluació) per a la direcció i gestió d’entitats, instal·lacions i/o activitats esportives.

6. Demostrar coneixement en l’ordenació jurídica bàsica de l’activitat física i de l’esport, així com saber utilitzar els coneixements en matèria d’infraestructures i espais per l’activitat física i l’esport necessaris per a la seva gestió.

7. Intervenir professionalment en la gestió esportiva garantint la qualitat, seguretat i la salut dels usuaris, així com els resultats esportius, socials i econòmics i la satisfacció dels col·lectius interessats.

8. Desenvolupar la capacitat d’anàlisis i síntesis.¿

9. Descobrir la necessitat de treballar en equip multidisciplinari.¿

10. Reconèixer, analitzar els problemes ètico-legals i elaborar respostes possibles.¿

11. Ser capaç d’aplicar els coneixements ètics i legals en l’exercici professional.¿

12. Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, prestant especial importància a l’aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques, així com la motivació per la qualitat.

13. Desenvolupar hàbits d’excel·lència i qualitat en l’exercici professional.

14. Adquirir criteris bioètics per al tractament de les persones amb problemes de salut.    

15. Adquirir capacitat de raonament crític, interacció amb professionals i

comunicació.   

16. Garantir la correcta tributació del treballador/a per compte propi.

 

Metodologia de treball


La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitat

Metodologia

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades, treballs grupals)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants.

2,4

Treball autònom

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia,webgrafia), treballs guiats (qüestionaris,wikis, debats, fòrums...) reproducció de models, càpsules de vídeo, solució de problemes.

3,6

 

 

 

 

 

 

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com el temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

Continguts


Tema LDG1.- Gestió i Direcció Esportiva:

 1. Esport i organització esportiva: concepte, tipus i abast.
  1. La Legislació esportiva: General i específica de l’esport.
  2. L’esport com a sector d’activitat econòmica.
  3. Turisme i esport.
  4. Descripció funcional de la infraestructura i espais esportius i la seva gestió.
  5. Polítiques esportives.

Tema LDG2.- Gestió i Estructura Esportiva:

 1. Teoria i fonaments de la direcció i gestió de serveis esportius.
 2. Funcions i habilitats directives en entitats esportives.
 3. Planificació i direcció de projectes esportius.
 4. Federacions, clubs i associacions esportives.
 5. Societats anònimes esportives.
 6. Principals agents nacionals i internacionals del sistema esportiu.
 7.  La responsabilitat en l’esport: esportiva, civil i penal.

Tema LDG3.- Marc legal del treballador per compte propi:

 1. Tràmits a realitzar pel treballador per compte propi. ¿
 2. L’afiliació a la Seguretat Social. Règim especial dels treballadors autònoms.  
 3. Impostos i requisits fiscals de l’activitat econòmica per compte propi.
 4. El treball sense remuneració.

Tema LDG4.- La legislació a Fisioteràpia:

 1. Fonaments de la legislació sobre la que es basen les intervencions sanitàries públiques i privades.
 2. Lleis i normatives que regeixen les intervencions de fisioteràpia.
 3. Aspectes legals i jurídics.
 4. Rol dels col·legis professionals.
 5.  

BLOC DE CONTINGUTS -2-: RESPONSABILITAT PROFESSIONAL

Tema RP1.- Responsabilitat ètico-professional i àmbit competencial:

1.1 Concepte.

1.2 Delegació.

1.3 Tipus d’obligacions.

1.4 Àmbit competencial: concepte, funcions i límits.

Tema RP2.- Drets de l’usuari/a:

 1.  La Declaració Universal dels Drets Humans: la protecció de la salut.
 2. Drets de l’usuari/a del sistema sanitari espanyol i català.
 3. La informació. Confidencialitat i secret professional en la gestió de la informació clínica. Vulneració de la confidencialitat.
 4. L’autonomia i el consentiment informat. Vulneració de la llibertat.
 5. Les voluntats anticipades. Documentació clínica.

Tema RP3.- Imprudència professional:

3.1 El Codi Penal i els delictes relacionats amb l’exercici professional:

 • Homicidi
 • Suïcidi
 • Avortament
 • Delictes contra la llibertat
 • Omissió del deure de socors
 • Lesions i lesions al fetus
 • Manipulació genètica
 • Confidencialitat
 • Propietat intel·lectual
 • Falsedat documental i de certificats
 • Intrusisme professional
 • Salut Pública
 • Dopatge

Tema RP4.- Ètica i Bioètica professional:

4.1 Conceptes d’Ètica i Bioètica.

4.2 Actes humans i morals: etapes de l’acte moral.

4.3 Principis i valors ètics. Principis bioètics.

4.4 Deontologia: Codis d’ètica i deontològics de fisioteràpia i de l’activitat física i esportiva.

4.5 Ètica de la investigació. Comités d’Ètica CEA i CEIC.

4.6 Conductes ètico-professionals no desitjades. Dopatge, intrusisme professional i omissió del deure de socors.

4.7 Normopraxi assistencial: paràmetres quantitatius i qualitatius.

4.8 La documentació clínica: instruments de suport. Falsedat documental i de certificats.

4.9 Conflictes bioètics en l’assistència i la recerca clínica.

4.10 Procediments de decisió en ètica clínica.

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

 

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

Avaluació contínua:

L’avaluació de l’assignatura es basarà en una avaluació continuada que consistirà en un examen tipus test de múltiple opció del bloc de continguts de Legislació, amb un valor del 30%  de la nota final. El bloc temàtic de Bioètica s’avaluarà amb un examen de preguntes obertes i/o tipus test de múltiple opció i la resolució d’un cas pràctic que equivaldrà a un 20% de la nota final dels coneixements teòrics. L’altre 50% de la nota final de l’assignatura correspondrà a la part de coneixements pràctics desenvolupats en les sessions de seminaris i tutories grupals amb el lliurament final de l’anàlisi i resolució dels casos pràctics treballats al llarg d’aquestes (30% Legislació i 20% Bioètica).

Caldrà superar cadascuna de les activitats avaluadores amb una qualificació quantitativa igual o superior a 5 punts per tal de superar l’assignatura de Bioètica i Legislació.

Específicament les competències i el seu pes en la nota final de l’assignatura es resumeix en la següent taula:

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Treballs en grup

30%

G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7

 

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E13, E14, E15

Treballs individuals

20%

G1, G2, G3, G4, G5, G7

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E13, E14

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15

Examen final

50%

G1, G2, G3, G4, G7

T3, T4, T5, T6, T9, T10, T11

E1, E2, E3, E7, E8, E9, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E19

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 Examen

50%

G1, G2, G3, G4, G7

T3, T4, T5, T6, T9, T10, T11

E1, E2, E3, E7, E8, E9, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E19

 

 • D’acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s’ha suspès l’assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s’hi podrà optar a la recuperació.
 • En la prova de recuperació la nota màxima i mínima per aprovar l’examen és de 5 punts.

 

Bibliografia


Bàsic

(Palomar Olmeda, A. dir.), Derecho del deporte, Aranzadi-Thomson Reuters, Navarra, 2013

(Palomar Olmeda, A. dir.), Terol Gómez, R. El deporte en la jurisprudencia, Aranzadi-Thomson Reuters, Navarra, 2013

Campos, A, Dirección de Recursos Humanos en las organizaciones de la actividad física y de deporte, Sintesis, Madrid, 2010

Porret, M, Gestión de personas, ESIC, Barcelona, 2014

Complementary

Acosta, J.M., Dirigir, ESIC, Barcelona, 2014

Font, A. – Pérez Triviño, J.L., El derecho para no juristas, editorial Deusto, Barcelona, 2009

Nardi, M. – Gambau, V. – Ferrand, A.C. Marketing en el Fitness, Paidotribo, Barcelona, 2012

Puchol, L. , El libro de las habilidades directivas, Diaz de Santos, Barcelona, 2010

Rosner S., Shropshire K., The Business of Sports, Jones & Bartlett Learning, Burlington, 2010

Schwarz E.- Hunter, J.  – Lafleur A. Advanced theory and practice in Sport Marketing, Roudledge, New York, 2013