Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Esther Mur Gimeno
Laura García Vila 

Competències


Competències bàsiques
 • B3 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

 • B5 Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E1 Realitzar els processos d'ensenyament - aprenentatge relatiu a l'activitat física de l'esport, amb atenció a les caractarístiques individuals, col·lectives i contextuals de les persones

 • E5 Programar el procés d'entrenament d'habilitats motrius en els seus diferents nivells i entorns de pràctica

 • E7 Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives

 • E11 Seleccionar el material i equipament esportiu, adequat per a cada tipus d'activitat i població i en condicions de seguretat

Competències generals
 • G9 Entendre els fonaments del condicionament físic per a la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • G10 Entendre els fonaments del joc i de l'esport

Competències transversals
 • T2 Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • T3 Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • T4 Aplicar los conocimientos a su trabajo de forma profesional con la elaboración y defensa de argumentos y de resolución de problemas dentro del área de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Descripció


La finalitat de l'assignatura és conèixer les característiques i les diferents possibilitats que ens ofereix el medi aquàtic, així com les eines per dissenyar i planificar programes aquàtics amb un objectiu educatiu, de salut o recreatiu.

Resultats d'aprenentatge


 • Identificar, els requisits psico i sociomotors de les habilitats de diversos esports i activitats esportives, coneixent els elements tècnic-tàctics que els estructuren i executar-los bàsicament.
 • Programar processos bàsics d'ensenyament-aprenentatge de diversos esports i activitats esportives, amb atenció a les seves peculiaritats didàctiques, tenint en consideració la diversitat: gènere, edat, discapacitat.

Metodologia de treball


La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants

2.4

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, fòrums..), solució de problemes

 3.6

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

Continguts


1. Característiques del medi aquàtic i de l’equipament.

 • Flotació - Principi d'Arquímedes - pes aparent
 • Pressió hidrostàtica - cohesió - tensió superficial
 • Temperatura de l’aigua
 • Propietats químiques i tèrmiques
 • Concepte de profunditat
 • Descripció i classificació del material aquàtic

  2. Coneixement dels diferents programes aquàtics

 • Model educatiu: conixement dels estils d’ensenyament en el medi aquàtic. Disseny i proposta de diferents tipus de tasques educatives que possibilitin la millora i l’aprenentatge de les diferents habilitats motrius bàsiques.
 • Model competitiu: coneixement dels diferents esports aquàtics.
 • Model recreatius: iniciació esportiva mitjançant el joc en diferents grups d’edat.
 • Model salut i higiene: condicionament físic mitjançant programes aquàtics de salut.
 • Programes aquàtics per poblacions especials: coneixement i aplicació d’exercicis terapèutics, exercicis aquàtics en gent gran i embarassades.
  • Natació teràpeutica pel treball del component dorsal, lumbar y cervical.
  • Natació teràpeutica per escoliosis.
  • Exercicis aquàtics amb embarassades.
  • Sessions aquàtiques en gent gran.

          3. Disseny i execució de sessions aquàtiques en diferents grups de població.

 • Disseny de sessions amb l’objectiu de millorar una habilitat motriu bàsica dirigit a una població amb i sense domini aquàtic.
 • Disseny de sessions de Fitness i wellness.
 • Disseny de sessions en població especial.

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

 

 

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

 

 

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

 Treball individual i grupal: Tasques

 60%

E1, E5, E7, E11, T6, T7.

 Treball grupal- Examen pràctic: Desenvolupament d’una sessió

 40%

B3, B5, G9, G10, E1, E5, E7, E11 i T5.

 

La participació a les activitats a l’aula i en les discussions, s'avaluaran sempre i quan l'assistència a classe sigui com a mínim del 80%. Si no s'assoleix aquest mínim, la qualificació de l'assignatura serà "No presentat/da" i no es tindrà dret a recuperació. La nota de tasques és el promig entre totes les tasques realitzades durant el curs i el total ha de ser un 5 (sobre 10). La nota grupal s’ha d’aprovar amb un 5 (sobre 10).

Si se suspèn el treball individual i/o el grupal, existeix la possibilitat de recuperar-los durant el període de recuperació realitzant un examen de recuperació.

 

Nota: Els alumnes repetidors hauran d'assistir al primer dia de classe, per tal de planificar amb les professores les exigències previstes de participació (a l'aula i a la discussió). No es guarda cap nota del curs anterior.

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 Examen

 100%

B3, B5, G9, G10, E1, E5, E7, E11, T5, T6 i T7

 

L’activitat avaluadora consistirà en un examen teòric tipus test (60%) en el cas de suspendre la part de treball individual o amb un examen amb preguntes a desenvolupar (40%) en el cas de suspendre la part de treball grupal. Si es suspenen les dues parts es recupera el 100% realitzant un examen teòric tipus test i un examen teòric amb preguntes a desenvolupar. 

Per fer mitja  s’haurà d’aprovar amb un 5 (sobre 10) per poder promitjar amb la resta de activitats avaluadores que ja estiguin aprovades .

Bibliografia


Bàsic

Colado Sánchez, J.C. (2004). Acondicionamento Físico en medio acuático. Barcelona: Paidotribo.

Cole, AJ i Becker, B. (2004). Comprehensive Aquatic Therapy. Philadelphia: Butterworth Heinemann.

De Laniza Arús, F i Torres Beltrán, A. (2006). 1060 ejercicios y juegos de natatción (4ª ed.). Barcelona: Paidotribo.

Lloret, M., Conde, C., Fagoaga, J., León, C. i Tricas, C. (2004). Natación Terapéutica (5a ed.).  Barcelona: Paidotribo.

Complementary

Lawrence, D. (2005) Guia completa de ejercicios en el agua. Madrid: Ediciones TUTOR, SA.

Jimenez, J. (1998). Columna vertebral y medio acuático, ejercicios preventivos y terapéuticos. Madrid: Gymnos Editorial.

Huey, L & Forster, R. (2003). Manual completo de ejercicios hidrodinámicos. Barcelona: Paidotribo.

Perez Fernandez, Mª. (2005). Principios de Hidroterapia y Balneoterapia. Madrid: McGraw-Hill•Interamericana.