Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Virginia Casado Ruiz
Maria Pilar Sanz Cartagena 

Competències


Competències bàsiques
 • B2. Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

 • B4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

Competències específiques
 • E5_F Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E6_F Valorar el diagnòstic de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment

   

 • E9_F Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats

   

 • E13_F Capacitat per treballar en equips professionals com a unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altra personal de les organitzacions assistencials

   

 • E16_F Capacitat per portar a terme intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

   

Competències transversals
 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


L’assignatura “Fonaments de la patologia neurológica” (Codi 22033), correspon a 4 crèdits ECTS. Es una assignatura obligatòria. S’impartirà al segon trimestre del tercer curs de la doble titulació de Fisioteràpia i Ciències de la l’Activitat Física i l’Esport a les aules del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM), el personal docent inclou dos professors amb una dedicació de 20 hores lectives cadascú.

 

Amb l’evolució recent del coneixement de la fisiopatologia, historia natural i resposta al tractament de moltes malalties neurològiques, s’ha establert la relació entre l’activitat física i aquests tres aspectes essencials de la patologia neurològica.

 

L’activitat física, tant dirigida a la milloria i recuperació de les habilitats limitades per la patologia com a la seva prevenció o fins i tot a la modificació de certs aspectes del curs d’algunes malalties o del seu risc de presentació, és actualment un aspecte de creixent interés a la investigació.

 

El coneixement dels aspectes fonamentals de la patologia neurològica ha de permetre als professionals implicats el desenvolupament i la implementació a la seva pràctica de noves tècniques al maneig del pacient neurològic dirigides a la millora de la seva funcionalitat i qualitat de vida.

Resultats d'aprenentatge


 • Analitzar les expectatives del pacient per cadascuna de les especialistas clíniques respecte a la seva evolució, demandes i necessitats.
 • Interactuar amb altres professionals de la salut i de l'activitat física per fomentar un pla d'intervenció basats en el diagnóstico clínic específic de cadascuna de les professions. 
 • Identifica les principals patologies respiratories, cardíaques i neurològiques. Apendre les intervencions mèdiques-quirúrgiques, efectes i resultats. Aportació de la fisioteràpia en el tractament i milloria de les intervenciones mediques i/o quirúrgiques.

Metodologia de treball


Activitats formatives i metodología

Activitat

Hores

Classe magistral

35

Treball en grup

10

Tutoria grupal

2

Treball individual

5

Tutoria individual

3

Estudi personal

45

Continguts


 1. Coneixement bàsic de l’anatomia del sistema nerviós central i perifèric.
 2. Fonaments de la fisiologia del sistema nerviós central.
 3. Fonaments de la fisiologia del sistema nerviós perifèric.
 4. Fonaments de la fisiologia muscular. Fisiopatologia de les malalties musculars i neuromusculars.
 5. Exploració neurològica básica. Síndromesclínics freqüents, signes i símptomes més rellevants(afectació cognitiva, del llenguatge, motores, sensitives, alteracions de la marxa, de l’equilibri, de la deglució, del control esfinterià).
 6. Mecanismes associats a la patologia neurològica ( Isquèmia, traumatisme, inflamació, neurodegeneració, envelliment).
 7. Mètodes de diagnòstic: història clínica i exploracions complementàries.
 8. Patologia vascular cerebral: Epidemiologia, fisiopatologia, conseqüències, tractament, resposta a l’activitat física.
 9. Malalties neurodegeneratives:
  1. Demències, tipus, fisiopatología básica, resposta al tractament, resposta a l’activitat física.
  2. Malaltia de Parkinson: fisiopatología básica, tractament, resposta a l’activitat física.
  3. Altres malalties neurodegeneratives.
 10. Malalties inflamatòries del sistema nerviós central.
 11. Malalties neuro-musculars: Fisiopatologia bàsica, tipus, tractament, resposta a l’activitat física.
 12. Traumatisme cranioencefàlic: Epidemiologia, fisiopatología, tractament, resposta a l’activitat física.
 13. Traumatismes de nervi perifèric. Epidemiologia, fisiopatologia, tractament, resposta a l’activitat física.
 14. Traumatismes de nervi perifèric. Epidemiologia, fisiopatologia, tractament, resposta a l’activitat física.
 15. Efectes de l’activitat física sobre el cervell sa i patològic.
 16. Retard mental i patologia perinatal.
 17. Telemedicina, wearables i activitat física en les malalties neurològiques.
 18. Investigació actual: entorn a l’efecte i/e l’activitat física sobre la patologia neurològica.

Activitats d'aprenentatge


Sessions plenàries: Classes magistrals amb l’ajuda de suport multimèdia i plataformes interactives, dirigides al debat i aclariment de continus al debat-discussió i a la presentació de casos clínics.

Treball en grup: treball i discussióde diferents temes en grups reduïts i posta en comú en classe.

Treball autònom: Lectures de textos recomanats, articles, resolució de problemes, etc. Autoaprenentatge (activitats a moodle). Estudi personal

 

Sistema d'avaluació


 

1. Prova escrita, examen final: 50%

2. Participació practica a clase: 20%

3. Presentació de treball en equip: 10%

4. Presentació de treball individual: amb ponderació del 20%

Per aprovar l’assignatura es necessari obtenir una qualificació de 5/10 a la prova escrita.

D’acord a la normativa vigent, només es podran presentar al examen de recuperació aquells alumnes que hagin obtingut una qualificació de suspens al examen teòric durant el període ordinari.

Bibliografia


Bàsic

Rohkamm, Color Atlas of Neurology (2004) Ed. Thieme

Cambier , Neurología, 7º Ed. 2000. Ed. Masson

Sociedad Española de Neurologíahttp://www.sen.es

Fundación del Cerebro http://www.fundaciondelcerebro.es

Academia Americana de Neurología http://www.aan.es

Complementary

Oliver Sack, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero (1985) Ed Gerald Duckworth

Adams and Victor, Principles of Neurology (2014). 10ª ed. Editorial McGraw Hill