Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Raquel Muñoz Castro
Arnau Gustems Morral 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B4_F Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

   

 • B2. Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

 • B4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

Competències específiques
 • E5_F Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E6_F Valorar el diagnòstic de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment

   

 • E7_F Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

 • E8_F Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques propies i atenent a la individualitat de l'usuari

   

 • E9_F Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats

   

 • E16_F Capacitat per portar a terme intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

   

Competències transversals
 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


Per a poder cursar aquesta assignatura serà necessari haver superat les assignatures de Fisioteràpia múscul-esquelètica i Patologia múscul-esquelètica.

Les àlgies de la columna vertebral constitueixen una de les principals causes de baixa laboral i discapacitat a la nostra societat. Per aquesta raó es fa necessari la formació específica dirigida a l’adquisició de competències que permetin fer una correcta avaluació i aplicació dels procediments terapèutics dirigits a la prevenció i el tractament de les patologies i disfuncions raquídies.
Aquesta assignatura presenta dues parts diferenciades que donen un enfocament analític i global sobre l’abordatge terapèutic de la fisioteràpia en les patologies i lesions raquídies. L’objectiu general de l’assignatura és que els alumnes desenvolupin les habilitats procedimentals necessàries per a poder fer una aplicació correcta de les tècniques analítiques de mobilització en els diferents segments del raquis. Així mateix,
també integraran la visió holística o global, relacionada amb el tractament i avaluació de les principals alteracions posturals.

 

Resultats d'aprenentatge


- Aplica, les tècniques manuals i instrumentals avançades per al tractament de les disfuncions múscul-esquelètiques. Avaluació de resultats i d'efectes adversos.

 

- Analitza els efectes produïts per les intervencions. Avalua beneficis i riscos i estableix un criteri d'intervenció en funció de les prioritats i efectes perseguits.

 

- Estableix el protocol d'intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.

 

- Aplica tecnologies per a l'avaluació del pacient. Incorpora nous instruments de mesurament que facilitin l'objectivació de les intervencions. Participa en la validació d'eines d'avaluació per a la seva incorporació en la     pràctica clínica.

 

- Realitza el diagnòstic de fisioteràpia específic per a cadascuna de les especialitats clíniques amb la finalitat de determinar les disfuncions i minusvalideses que requeriran d'una intervenció específica de fisioteràpia.

Metodologia de treball


Sessions de classes expositives basades en l'explicació del professor.

Pràctiques en les aules específiques realitzades entre els alumnes per tal de desenvolupar les habilitats pràctiques relacionades amb els continguts de l'assignatura.

Avaluació continuada dels continguts de l´assignatura.

Realització de treballs grupals.

 

 

 

Continguts


 

Teràpia manual del raquis:


1. Cintura pelviana:
1.1. Biomecànica de les articulacions sacroilíaques
1.2. Patomecànica sacroilíaca
1.3. Avaluació funcional de la mobilitat sacroilíaca 
1.4. Tècniques manuals de mobilització passiva sacroilíaca


2. Columna lumbar:
2.1. Biomecànica de la columna lumbar
2.2. Patomecànica lumbar
2.3. Avaluació funcional de la mobilitat lumbar
2.4. Tècniques manuals de tractament dels teixits tous
2.5. Tècniques manuals de mobilització passiva lumbar

 

3. Columna toràcica:
3.1. Biomecànica columna dorsal
3.2. Patomecànica dorsal
3.3. Avaluació funcional de la mobilitat toràcica
3.4. Tècniques manuals de tractament en els teixits tous

3.5. Tècniques manuals de mobilització passiva toràcica


4. Columna cervical
4.1. Biomecànica columna cervical
4.2. Patomecànica cervical
4.3. Avaluació funcional de la mobilitat cervical 
4.4. Tècniques manuals de tractament dels teixits tous
4.5. Tècniques manuals de mobilització passiva cervical

 

Teràpia activa del raquis:

1. Conciència corporal:
1.1. Respiració
1.2. Moviment
1.3. Relaxació

2. Estiraments globals:
2.1. Cadenes miofascials
2.2. Alliberament miofascial Foam Roller

3. Treball muscular:
3.1. Fitball
3.2. Theraband

3.3. Pilota medicinal

Activitats d'aprenentatge


 

Activitat

Hores

Competències

 Treball en grup

 10

 B2, T2,T3,

  Tutoria grupal

 2

 B2, T3, E16

  Treball individual

 5

 B2, B4, E6,

  Tutoria individual

 3

 E5, E6, E7

  Pràctiques reglades

 35

 E5, E6, E7, E8, E9, E16

  Estudi personal

 45

 B2, T2, E5, E7

  Total

 100

 

Sistema d'avaluació


Aquesta assignatura s’avaluarà seguint els indicadors detallats en el seguen quadre:

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

 Presentació de treballs grupals

 20%

 B2, B4, T2, T3, E16

 Evaluació continua   individual

 20%

 B2, B4, E6, E7

 Exàmen teòric  30%  B2, B4, E7, E8, E9, T2

 Exàmen pràctic

 30%

 B4,T2, E5, E6,E7,E8, E9

 

La nota final d'aquesta assignatura es calcularà per la suma de la nota final de tots dos blocs que la constitueixen, cadascun dels blocs representarà el 50% de la nota final de l'assignatura, havent d´estar tots dos aprovats.

Per poder fer mitja en les notes, s´han de presentar totes les activitats. Serà requisit indispensable aprovar l´exàmen final pràctic de la part de teràpia manual i l´exàment teòric de la part activa.

S'ha de tenir en compte que cada bloc tindrà un procés concret d'avaluació que a continuació es detalla:

Teràpia manual del raquis:

Avaluació continua  individual que suposarà el 20% de la nota final d’aquest bloc.

Avaluació pràctica final que representarà el 80% de la nota final d´aquest bloc.

Teràpia activa del raquis:

Presentació d'un treball grupal que suposarà el 40% de la nota final d'aquest bloc.

Avaluació pràctica final que representarà el 60% de la nota final d´aquest  bloc.

Nota: D’acord a la normativa vigent, només es podran presentar a l’examen de recuperació aquells alumnes que hagin obtingut una qualificació de suspens a qualsevol dels dos blocs que formen l’assignatura. Les qualificacions obtingudes la convocatòria ordinària, relacionades amb la presentació de treballs grupals i evaluació continua es conservaran com a part de la nota final de l’assignatura que mantindrà els criteris de ponderació ja indicats i establerts a l’avaluació inicial de l’assignatura, per tant, no es podràn recuperar.

És indispensable assistir al 80% de cada bloc, en cas contrari no podrà realitzar-se l´exàmen final i com a conseqüència l´assignatura quedarà suspesa en tots els seus blocs. S´haurà de tornar a cursar el pròxim curs.

 

 

Bibliografia


Bàsic

Souchard P. Reeducaión Postural Global. El método RPG. Barcelona: Elsevier-Masson; 2012.

Myers,TW. Vías anatómicas. 2ª edición. Barcelona: Elsevier Masson; 2010.

Tixa, S. Atlas de anatomía palpatoria de cuello, tronco y extremidad Superior. Investigación manual de superficie. Barcelona: Ed. Masson;2000.

Pilat, A. Terapias miofasciales: Inducción Miofascial. 1ª edición. Madrid: McGraw-Hill- interamericana de España; 2003.

Calais-Germain B. La respiración. Anatomía del movimiento. Tomo IV. 1ª edición. Barcelona: Los Libros de la Liebre de Marzo.

Maitland GD, Hengeveld E, Banks K, Englisg K. Maitland´s vertebral manipulation. 7th.: Ed Elsevier; 2005.

Complementary

Bienfait, M. La Reeducación Postural por medio de las terapias manuales. 3ª edición. Barcelona: Paidotribo; 2005.

Denys-Struyf, G. El Manual del Mezierista. 3ª edición. Barcelona: Paidotribo; 2004.

Rodrigo, C. Miralles, M. Biomecánica clínica del aparato Locomotor. Barcelona: ed. Masson;1998.

Kaltenborn, F.M. Fisioterapia manual extremidades. Madrid: Mc Graw-Hill Interamericana;1999.

Igual, C.; Muñoz, E.; Aramburu, C.; Fisioterapiageneral: cinesiterapia. Madrid: Ed. Síntesis;1999.

Kapandji, I. A. Cuadernos de fisiología articular III. 6ª edición. Barcelona: Ed.Panamericana;2006.

Busquet, L. Las cadenas musculares.Tomo I. 6ª edición. Barcelona: Paidotribo; 2002.

Genot, Neiger, Pierron, Péninou. Kinesioterapia.Tomos I, II, III, IV. Madrid: Ed. Panamericana;1988.

Cook, C. Hegedus, E. Orthopedic physical examination tests: an evidence-based approach. England: Ed.Pearson; 2014.

Gomariz, JR. Estiramientosde cadenas musculares. Barcelona: Ed. La liebre de marzo; 2005.