Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 3

Professorat: 

Mary Louise Walsh ------------
Raquel Sebio García 

Idiomes d'impartició


Atès el nombre de ciutadans de l’àrea metropolitana de Barcelona - Maresme que fan servir l’anglès com a llengua de comunicació i les possibilitats de mobilitat dels professionals de la salut dins de la Unió Europea, tenir una base sòlida de coneixements de llengua anglesa es considera un element important de la formació d’un estudiant de fisioteràpia i de ciències de l’activitat física i de l’esport. Aquest curs altament comunicatiu treballa les destreses necessàries perquè un professional de la salut pugui comunicar-se de manera eficaç en un entorn relacionat amb la salut. A més a més, atesa la quantitat d’articles acadèmics publicats en llengua anglesa dins de l’àrea de les ciències de la salut, la capacitat dels estudiants de grau de poder llegir en anglès de manera efectiva ha esdevingut imprescindible.

Competències


Competències bàsiques
 • B3_F Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

   

 • B1 Demostrar posseir coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda de el seu camp d'estudi.

 • B3 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

 • B5 Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E14_F Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional, així com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions

   

 • E15_F Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia

   

 • E17_F Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats i destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta

   

 • E19_F Saber comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals

   

 • E12 Gestionar instal·lacions esportives

Competències transversals
 • T1_F Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

 • T1 Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'activitat física i l'esport en llengua anglesa i en altres llengües de presència significativa en l'àmbit científic.

Descripció


Aquest curs altament comunicatiu treballa les destreses necessàries perquè un professional de la salut pugui comunicar-se de manera eficaç en un entorn relacionat amb la salut. A més a més, atesa la quantitat d’articles acadèmics publicats en llengua anglesa dins de l’àrea de les ciències de la salut, la capacitat dels estudiants de grau de poder llegir en anglès de manera efectiva ha esdevingut imprescindible.

Resultats d'aprenentatge


L’objectiu principal d’aquest curs és: · Millorar la capacitat de l’estudiant de comunicar-se en anglès i entendre textos acadèmics en un context de la salut. L’assignatura se centra en la realització d’activitats professionals en anglès en els àmbits de la infermeria i de les ciències de l’activitat física i de l’esport, amb una atenció paral·lela al vocabulari pertinent i a la gramàtica. D’aquesta manera, els resultats de l’aprenentatge són els següents: Adquereix i domina l’idioma anglès aplicat a les ciències de la salut i de l’activitat física. Incorpora l’anglès com a idioma d’aprenentatge i difusió de coneixements científics. Utilització en la comunicació interprofessional.

Metodologia de treball


La metodologia del curs serà de naturalesa molt pràctica. Cada sessió inclourà una varietat d'activitats dissenyades per desenvolupar les principals estratègies lingüístiques. El principal objectiu d’aquesta assignatura serà l’ús actiu de l’anglès en un ambient dinàmic.

Continguts


Sinopsi:

Els continguts són altament funcionals i es vinculen a situacions reals mitjançant task-based learning. Entendre i expressar-se de forma oral en anglès.

CONTINGUTS GENERALS

 • Adquirir llenguatge funcional relacionat amb els àmbits de la fisioteràpia i de les ciències de l’activitat física i de l’esport
 • Treballar de manera eficaç en situacions vinculades a la feina diària d’un professional de la salut
 • Millorar les tècniques de comprensió
 • Adquirir vocabulari especialitzat
 • Dissenyar estratègies per a la millora de la comprensió i comunicació en anglès amb persones i grups de diverses nacionalitats

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS

Situation

Contents, Skills and Functions

Content-Based Listening (talks, conferences..)

Orientation listening

Listening for gist

Listening for specific meaning

Content-Based Reading (academic  articles, reports, case studies, documentaries...)

Meaning from context

Understanding main ideas

Understanding details

The Human Body

Skeleton

Muscles

Organs

Functions of the body

Posture and movement

Pain and Symptoms

Describing pain

Describing symptoms

Making a diagnosis

Injuries

Muscular injuries

Bone injuries

Discussing treatment

Monitoring

Health, Exercise & Nutrition

Diet

Training

Sports Injuries

Muscular injuries

Treatment

Physiotherapy

Sports Psychology

Performance

Attitudes

Sports Management

Legal Aspects

Rules and Regulations

 

Activitats d'aprenentatge


Clase magistral 25
Treball en grup 8
Tutoria grupal 1.5
Treball autònom 3
Estudi personal 37.5

 

Sistema d'avaluació


Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

 

Avaluació contínua

 

Presentació oral en grup:

Els estudiants hauran d’escollir un tema consensuat amb el professor basat en el contingut , els materials audiovisual i els articles.

 

20%

 B1, B3, B5, T1, E12, E14, E15, E17, E19

Participació positiu en les activitats

 

Els estudiants hauran de participar en les activitats de parlar, escoltar i interactiu.

 

10%

B1, B3, B5, T1, E12, E14, E15, E17, E19

 

Avaluació contínua

 

Treball escrit individual:

Els estudiants hauran d’escollir un tema consensuat amb el professor:

 

 30%

 B1, B3, B5, T1, E12, E14, E15, E17, E19

 Avaluació final

 

Examen final de dues parts:

Part A: Comprensió auditiva

Consisteix en una audició d’una situació real contextualitzada. S’ha de prendre apunts i contestar unes preguntes.

Part B: Comprensió lectora

Es llegeix un text de l’àmbit sanitari. S’ha de contestar unes preguntes.

 40%

 B1, B3, B5, T1, E12, E14, E15, E17, E19