Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Maria Del Carmen De La Torre Terrón

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellà
 • Català

En els materials de l'alumne pot haver documentació en anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

Competències específiques
 • E16_F Capacitat per portar a terme intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

   

 • E5 Programar el procés d'entrenament d'habilitats motrius en els seus diferents nivells i entorns de pràctica

 • E9 Realitzar programes d'activitats físiques i esportives

Competències transversals
 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


L’assignatura de Patologia cardiorespiratòria està ubicada dins la matèria de Fisioteràpia en especialitats clíniques. És una assignatura de formació obligatòria del doble Grau de Fisioteràpia-CAFE.

L’assignatura comprèn l’estudi de diferents patologies cardíaques i respiratòries, així com aquells aspectes clínics, diagnòstics i terapèutics que interessen tant a fisioterapeutes com a professionals de l’activitat física i l’esport.

S’expliquen els processos patològics, que han de donar fonament lògic per al desenvolupament de la seva activitat profesional.

L’assignatura requereix que l’alumne tingui coneixements bàsics de fisiologia i anatomia cardiovascular i respiratòria.

 

Resultats d'aprenentatge


Interactuar amb els altres professionals de la salut i de l'activitat física per fundamentar un pla d'intervenció basat en els diagnòstics clínics específics de cada una de les professions.

Identificar les principals patologies respiratories i cardíaques. Aprendre les intervencions mèdico-quirúrgiques, efectes i resultats. Aportació de la fisioteràpia en el tractament i milloria de les intervencions mediques i/o quirúrgiques.

Interactuar amb els professionals mèdics per la ganància d'eficàcia terapeútica. Establir objectius conjunts d'intervenció.

Metodologia de treball


La metodologia a seguir durant l'assignatura és la de classes teòriques, amb suport audiovisual, d'una durada de 1h i 45minuts; durant aquestes clases pot haver una part més pràctica de preguntes o exercicis que l'alumnat farà (de forma no avaluable) per assegurar la comprensió teórica.
Durant el curs hi hauran tres classes on es realitzaran un exercici tipus test avaluable.
Al final de l'assignatura es presentarà, de forma oral i amb suport audiovisual, un cas clínic. Aquest exercici será un treball de grup.

Continguts


Tema 1. Generalitats, Nomenclatura i conceptes bàsics de patologia mèdica cardíaca i respiratòria.
Tema 2. Repàs de Fisiologia de l’aparell respiratori. Anatomia i funcions dels diferents components del sistema respiratori.
Tema 3. Interpretació de les principals exploracions complementàries en patologia cardiorespiratòria. Pulsioximetria, GSA, Espirometria.
Seminari 1. Auscultació pulmonar / Radiologia simple.
Tema 4. MPOC. Aerosolteràpia. Concepte de MPOC (Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica) Epidemiologia. Etiologia i factors de risc per a la malaltia. Patogènia. Clínica. Diagnòstic. Tractament farmacològic i No farmacològic. Prevenció.
Tema 5. SAHS. Oxigenoteràpia. VMNI. Concepte de SAHS (Síndrome d’Apnea i Hipoapnea de la Son). Epidemiologia. Etiologia i factors de risc per a la malaltia. Patogènia. Clínica. Diagnòstic. Tractament farmacològic i No farmacològic. Evolució. Prevenció.
Tema 6. Asma. Concepte de ASMA. Epidemiologia. Etiologia i factors de risc per a la malaltia. Patogènia. Clínica. Diagnòstic. Tractament farmacològic i No farmacològic. Prevenció.
Tema 7. Patologia Infecciosa aguda. Patologia pleural. Coneixement i nocions bàsiques en patologia infecciosa respiratòria per tal de distingir-la d’altres processos respiratoris crònics.
Tema 8. Patologia pulmonar restrictiva. Patró intersticial. Cirurgia toràcica-pulmonar. Seqüeles la TBC.
Tema 9. Patologia respiratòria extratoràcica.
Tema 10. Bronquiectasies. Fibrosi quística. Conceptes. Epidemiologia. Etiologia i factors de risc per a la malaltia. Patogènia. Clínica. Diagnòstic. Tractament farmacològic i No farmacològic. Evolució. Maneig de complicacions.
Tema 11. Patologia respiratòria pediàtrica.
Tema 12. Fisiologia cardiovascular. Anatomia cardíaca i funcions dels diferents components del sistema cardiocirculatori.
Tema 13. HTA i altres factors de risc cardiovascular. Concepte de HTA (Hipertensió Arterial), Dislipèmia i altres factors de risc cardiovascular.Epidemiologia. Repercussió en la salut cardiovascular dels pacients. Evolució. Prevenció.
Seminari 2. Lectura d’ECG /Maniobres de risc Vital. RCP bàsic-PLS -Hemlich
Tema 14. Cardiopatia Isquèmica. Concepte de Cardiopatia Isquèmica. Epidemiologia. Etiologia i factors de risc per a la malaltia. Patogènia. Clínica.Diagnòstic. Tractament. Evolució. Prevenció.
Tema 15. Insuficiència cardíaca. Edema agut de pulmó. Concepte de Insuficiència Cardíaca. Epidemiologia. Etiologia i factors de risc per a la malaltia. Patogènia. Clínica. Diagnòstic. Tractament farmacològic i No farmacològic. Evolució. Prevenció.
Tema 16. Pacient crític. Nocions bàsiques en el pacient crític i importància de la fisioteràpia en aquests pacients.

Activitats d'aprenentatge


 

Activitat

Hores

Metodologia

Competències

Classe magistral

35

Sessions de classe expositives basades en l’explicació del professor.

CB2, CB4, E16

 Treball en grup

10

Realització de treballs en grup. Activitats d’aprenentatge cooperatiu, anàlisi de lectures, estimulació de la discussió i estudi de casos.

T3, E16

Tutoria grupal

2

 

CB2, CB4.

Treball individual

5

Realització de treballs individuals.

CB2, CB4, E5

Tutoria individual

3

 

CB2, CB4

Estudi personal

45

Solució de problemes, cerca bibliogràfica i estudi personal.

CB2, CB4, T3, E5 E16

Total

100

 

 

Sistema d'avaluació


NOTA FINAL:

Activitat evaluadora

Ponderació

Competències evaluades

Presentació Treball individual

30%

CB2, CB4, E5

Presentació Treball  grupal

20%

T3, E16

Examen final

50%

CB2, CB4, T3, E5, E16

 

 

 

 

 

 

 

Es considera OBLIGATÒRIA tant la presentació del treball individual com grupal per a aprovar l’assignatura. El Treball individual computa un 30% i el grupal un 20% de la nota final.

 • Respecte el treball individual (que és de presentació obligatòria) es faran exàmens avaluables indicats al cronograma de l’assignatura que suposen un 30% de la nota final de la matèria (10% per cada mòdul avaluat). Tot i que s’aprovin aquests exàmens no s’eliminarà matèria de cara a l’examen final.
 • Respecte al treball grupal, es farà una presentació en grup sobre el tema o cas clínic que s’adjudiqui; el professorat farà preguntes a l’alumnat, i l’avaluació serà individual. Es presentarà un treball escrit que prèviament a l’exposició s’entregarà a les professores. S’avisa a l’alumnat que es controlarà el plagi del document, i si es detecta es penalitzarà amb el suspens del treball.
 • L’examen final computa un 50% de la nota final de l’assignatura i s’aprova amb una puntuació de 5 sobre 10. Serà un examen de resposta múltiple (30preguntes, amb resta de les respostes errònies), 5 preguntes curtes (2 punts per pregunta) i un cas clínic (10 punts).

Període de recuperació
Els estudiants tindran l’opció de realitzar la recuperació de l’assignatura quan s'hagin presentat a l’examen final i hagin suspès.

Els alumnes han d’haver-se presentat tant als treballs individuals com al treball de grup.

Bibliografia


Bàsic

Farreras Rozman.2016.Tractat de Medicina Interna. Volum I i II. 18º edició. Ed. Elsevier
Harrison. 2016 Principis de Medicina Interna. 19º edició. Ed. MacGraw Hill
Guyton i Hall. 2016. Tractat de Fiologia Mèdica. 13º edició. Ed.Elsevier.
West. Fisiopatología pulmonar. Ed wolters Kluwer. 2017