Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Maria Josep Rico Hernández
Mireia Pardas Peraferrer 

Idiomes d'impartició


L’assignatura serà impartida en català i castellà indistintament. Alguns continguts de l’assignatura seran en anglès com: contingut audiovisual, material de suport i articles científics.

L’alumne ha de ser capaç d’utilitzar aquest material per assolir els objectius de l’assignatura. 

 

Competències


Competències bàsiques
 • B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B4_F Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

   

Competències específiques
 • E5_F Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E6_F Valorar el diagnòstic de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment

   

 • E7_F Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

 • E8_F Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques propies i atenent a la individualitat de l'usuari

   

 • E9_F Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats

   

 • E10_F Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats

   

 • E13_F Capacitat per treballar en equips professionals com a unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altra personal de les organitzacions assistencials

   

 • E16_F Capacitat per portar a terme intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

   

Competències transversals
 • T1_F Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


En aquesta assignatura s’ofereix la possibilitat que l’estudiant obtingui uns coneixements bàsics sobre el desenvolupament del infant sa i les diferents afeccions que com a professionals sanitaris podem tractar. El/la futur/a professional de Fisioteràpia, necessita comptar amb aquests coneixements per comprendre millor la complexitat de la relació assistencial i poder utilitzar estratègies i habilitats que li permetin realitzar intervencions efectives i humanes. 

                                 

L’objectiu fonamental de l’assignatura es ajudar a l’estudiant a adquirir els coneixements bàsics de la infància, de manera que sigui capaç de reconèixer les funcions i estructures, nivell d’activitat i participació. Així com assolir una major comprensió de les variants en els desenvolupament de l’infant en la seva totalitat. 

 

Requisits previs

 

No hi ha cap prerequisit per cursar aquesta assignatura. 

Resultats d'aprenentatge


 • Identifica els principals tractaments utilitzats en les intervencions para cada una de las especialitats clíniques. Classificar-los segons el seu efecte i importància i establir ordre de prioritats en la seva aplicació terapèutica.
 • Analitza els efectes produïts per les intervencions. Avaluar beneficis i riscos i establir un criteri d’intervenció en funció de les prioritats i efectes desitjats.
 • Analitza les expectatives del pacient per a l’especialitat clínica de cada una de las especialitats clíniques pel que fa a la seva evolució, demandes i necessitats.
 • Estableix el protocol d’intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.
 • Avalua l’estat físic i mental del pacient. Determinar el nivell de gravetat, disfuncions, minusvalies limitacions en l’activitat i restriccions en la participació, tant a nivell individual com social.
 • Aplica tecnologies per l’evolució del pacient. Incorporar nous instruments de mesura que facilitin la objectivació de les intervencions. Participar en la validació d’eines d’avaluació per la seva incorporació en la practica clínica.
 • Realitza el diagnòstic fisioterapèutic específic per a l’especialitat clínica de pediatria amb l’objectiu per determinar les disfuncions, limitacions y restriccions  que requeriran d’una intervenció especifica de fisioteràpia.
 • Interactua amb altres professional de la salut i de l’activitat física per a fonamentar un pla d’intervenció basat en els diagnòstics clínics específics de cada de les professions.
 • Apren els fonaments de la fisioteràpia en les diferents especialitats clíniques. Avaluació especifica de les disfuncions múscul-esquelètiques. Principals tècniques d’intervenció. Classificació en funció de els seus principis físics i efectes sobre el organisme. 
 • Aplica les tècniques manuals i instrumentals avançades per al tractament de les disfuncions músculo-esquelètiques. Avaluació de resultats i efectes adversos. 
 • Identificar les principals patologies respiratòries, cardíaques i neurològiques. Aportació de la fisioteràpia en el tractament i millora de les intervencions mediques i o quirúrgiques.
 • Interactúa en els professionals mèdics per al guany d’eficàcia terapèutica. Establir objectius conjunts d'intervenció. 

Metodologia de treball


Magistral

17.5    

Treball en grup

10   

Tutoria grupal

2

Treball individual

5

Tutoria individual

3

Pràctiques reglades              

17.5

Estudi personal

45

Total

100

Continguts


Bloc teòric 

 1. Adaptacions al desenvolupament funcional del nen.
 2. Etapes de creixement i desenvolupament funcional.
 3. Elements essencials de la intervenció fisioterapèutica.
 4. Principis físics terapèutics, aplicació, beneficis i efectes adversos.
 5. Duració i freqüència de les intervencions especifiques de fisioteràpia.
 6. Intervencions manuals e instrumentals.
 7. Aplicació en funció del desenvolupament psicomotor i autonomia del infant.

Bloc pràctic

 1. Fonaments de l’exploració específica fisioterapeutica del nen en diferents etapes del desenvolupament.
 2. Avaluació general i especifica de fisioteràpia.
 3. Interpretació de resultats, evolució de la malaltia i control dels efectes adversos.
 4. Diagnòstic fisioterapèutic. 
 5. Principals patologies infantils i juvenils.
 6. Interacció entre fisioteràpia i família.

Activitats d'aprenentatge


 • Sessions de classe expositiva basada en l’explicació del professor.
 • Pràctiques realitzades al gimnàs o classe adaptada per profunditzar en els conceptes explicats.
 • Tutories presencials o online en grup o individuals.
 • Realització d’activitats individuals 
 • Presentació per temes per part dels alumnes.

Sistema d'avaluació


El sistema d'avaluació d'adquisició de les competències serà el següent:

 • 40% Prova escrita. S'avaluaran els coneixements teòrics i pràctics.
 • 40% avaluació continuada desglossada en: 
  • 30% Qüestionaris i activitats online 
  • 10 % Activitats a classe
 • 20% projecte grupal 

L'estudiant ha d'aprovar amb un 5 la prova escrita per tal de poder fer la mitjana i obtenir la nota final.

Les classes pràctiques son d’assistència obligatòria (almenys el 80%), és requisit per aprovar l'assignatura. En cas de no complir amb aquest 80%, l'assignatura quedarà suspesa per al curs següent.

La no assistència o presentació dels treballs en el termini establert serà valorat en 0 i no serà recuperable.

Les activitats d’avaluació proposades son obligatòries. 

Activitat avaluadora                                                                       Ponderació     

Treball en grup                                                                           20%

Activitats d’avaluació continuada: activitats i qüestionaris online                                                                                            40%

Examen escrit                                                                              40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperació:

Dins del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar nomès la prova escrita. D’acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació si s’ha suspès l’assignatura. Si la qualificació es de No presentat/ada, no es podrà optar a la Recuperació. 

Si el alumne no acudeix al 80 % de les classes pràctiques no te dret a la recuperació de l’examen.

La única part que no es pot recuperar es el treball en grup. Si es supen l'avaluació continuada i la mitjana amb la prova escrita i el treball en grup surt supès tindrá de presentarse a la recuperació. 

Bibliografia


Bàsic

J. Palisano, R., Orlin, M., & Schreiber, J. . Campbell's Physical Therapy for Children (5th ed.). Missouri: Elservier. 2017

Macias L, Fagoaga J.Fisioterapia en pediatria.Madrid: McGraw-Hill Interamericana; 2018

Shumway-Cook, A., & Woollacott, M. Motor control: Translating Research into Clinical Practice (4th ed.) Baltimore: Ed. LWW.  2010. 

 

Organización Mundial de la Salud. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud: versión para la infancia y adolescencia: CIF-IA.  Geneve, Switzerland 2011. 

ISBN 978-84-7670-711-1 (edición española)

J. Sarwark, C. LaBella. Pediatric Orthopaedics and Sport Injuries: A Quick Reference Guide 2nd Edition 2014.

M. Hadders-Algra He neurolological examination of th child with minor neurological dysfunction. Mac Keith Press, 2010 

M. Hadders-Algra, E. Brogren Carlberg.  Postural Control: A key Issue in developmental disorders. Clinics in Developmental Medicine. Paperback 1718. 2008

Complementary

Thelen and colleagues. The developmental origins of locomotion. In Woollacoo MH, Shumway-Cook A, editors : Development of posture and gait acroos the life spam, Columbia, SC, 1989, Unversitiy of South Carolina Press, pp 23-47.

Cano de la-Cuerda R, Molero-Sánchez A, Carratalá-Tejada M, Alguacil-Diego IM, Molina-Rueda F, Miangolarra-Page JC, Torricelli D. Theories and control models and motor learning: clinical applications in neuro-rehabilitation. Neurologia. 2015 

Cano de la Cuerda R., Collado Vázquez S.. Neurorrehabilitación. Métodos específicos de valoración y tratamiento. Ed. Panamericana. 2012

Forestier, Michèle. De la naissance aux premier spas. Acompagner l’enfant dans ses découvertes motrices: Toulouse: Ed. Erès. 2éme Edition 2018

S. Levitt. Tratamiento de la paràlisis cerebral y el retraso motor (5a edición). Panamericana: 2013 

Espinosa Jorge J., Arroyo Riaño MO., Martín Maroto P., Ruiz Molina D., Moreno Palacios JA. Guía Esencial de Rehabilitación Infantil. Madrid: Panamericana; 2010 

Amiel-Tissón C, Grenier A.Vigilancia neurológica durante el primer año de vida. Barcelona: Masson; 1998