Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Manel Gómez Sánchez
Josep Oriol Alargé Martí 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

 • B4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

Competències específiques
 • E16_F Capacitat per portar a terme intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

   

 • E5 Programar el procés d'entrenament d'habilitats motrius en els seus diferents nivells i entorns de pràctica

 • E6 Aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, als diferents camps de l'activitat física i l'esport

 • E7 Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives

 • E8 Avaluar la condició física, prescriure i desenvolupar exercicis físics orientats a la salut i en condicions de seguretat per a aquests practicants

 • E9 Realitzar programes d'activitats físiques i esportives

 • E10 Realitzar programes per a les organitzacions i entitats esportives en l'àmbit de l'Oci, Turisme, el Lleure, i l'Espectacle Esportiu

 • E13 Desenvolupar recursos cognitius i tècnics per a l'emprenedoria en activitats marítimes, wellness i salut

Competències transversals
 • T1_F Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


L’assignatura de Fisioteràpia en Neurologia pretén donar al estudiant les eines necessàries perquè puguin entendre i avaluar les principals lesions i malalties neurològiques que poden afectar a les persones adultes i planificar els tractaments de fisioteràpia, identificant els diferents tractaments de fisioteràpia, integrant els fonaments teòrics i pràctics de fisioteràpia que permetran elaborar pautes de tractament personalitzades segons els tipus de dèficits secundaris a malalties d’origen neurològic que permetin promoure intervencions de fisioteràpia adequades per augmentar, completar o reforçar la funcionalitat, habilitats, coneixements i/o motivació de les persones afectades per malalties d’origen neurològic per millorar la seva independència funcional i qualitat de vida.

Resultats d'aprenentatge


 • Identifica els principals tractaments utilitzats en les intervencions de fisioteràpia per cada una de les especialitats clíniques. Classificar-los segons el seu efecte i importància i establir un ordre de prioritats en la seva aplicació terapèutica.
 • Analitza les efectes produïts per les intervencions. Avalua beneficis i riscos, i estableix un criteri d'intervenció en funció de les prioritats i efectes perseguits.
 • Analitza les expectatives del pacient per cada una de les especialitats clíniques respecte a la seva evolució, demandes i necessitats. Estableix el protocol d'intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.
 • Avalua l'estat físic i mental del pacient. Determina el nivell de severitat, disfuncions, minusvalues i limitacions tant a nivell individual como social. Aplica tecnologies per  l'avaluació   del pacient. Incorpora nous instruments de mesura que faciliten l'objetivació   de les intervencions. Participa en   la validació d'eines d'avaluació per la seva incorporació en la pràctica clínica.
 • Realitza el diagnòstic fisioterapèutic específic para cada una de les  especialitats  clíniques  amb  el  fi  de  determinar  les  disfuncions  i  minusvalíes que requeriran d'una intervenció específica de fisioteràpia.
 • Interactua amb els altres professionals de la salut i de l'activitat física para fonamentar un pla d'intervenció basat  en els  diagnòstics clínics  específics de cada una de las professions.
 • Apren els fonaments de la fisioteràpia en les diferents especialitats clíniques. Avaluació específica de les disfuncions músculo-esquelétiques. Principals tècniques d'intervenció. Classificació en funció dels principis físics i efectes sobre l'organisme.
 • Identifica les principals patologies respiratories, cardíaques i neurològiques. Aprendre les intervencions mèdico-quirúrgiques, efectes i resultats. Aportació de la fisioteràpia en el tractament i milloria de les intervencions mèdiques y/o quirúrgiques.
 • Interactua amb els professionals mèdics per afavorir l'eficàcia terapèutica. Establir objectius conjunts d'intervenció.

Metodologia de treball


Magistral 17.5

Treball en grup 10

Tutoria grupal 2

Treball individual 10

Tutoria individual 3

Pràctiques reglades 35

Estudi personal 72.5

 

Total 150

Continguts


1. Avaluació i exploració del malalt neurològic adult.

 • Avaluació del To muscular
 • Avaluació de la Sensibilitat i Motricitat
 • Avaluació del equilibri, coordinació i marxa

2. Introducció anatomofisiològica del SNC: To muscular

 • Tècniques i mètodes per modelar el to muscular
 • Mobilitzacions passives
 • Tècniques inhibitòries
 • Mètodes complementaris

3. Valoració i tractament de fisioteràpia de les patologies més freqüents del sistema nerviós central en adults: 

 • Lesions medul·lars:
  • Mecanismes lesionals
  • Síndromes medul·lars
  • Tractament de fisioteràpia en fase aguda
  • Tractament de fisioteràpia en fase sub-aguda
  • Tractament de fisioteràpia en crònica 
 • Accidents Vasculars Cerebrals:
  • Tipus de AVC
  • Tractament de fisioteràpia en fase coma
  • Tractament de fisioteràpia en fase flàccida-espàstica
  • Tractament de seqüeles 
 • Traumatismes cranio-encefàlics:
  • Simptomatologia
  • Fases de TCE
  • Tractament de fisioteràpia del TCE moderat
  • Tractament de fisioteràpia del TCE greu
 • Malaltia de Parkinson
  • Fases de la malaltia
  • Simptomatologia
  • Escales de valoració
  • Tractament de fisioteràpia en les diferents fases del malalt parkinsonià

Activitats d'aprenentatge


 • Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor
 • Pràctiques realitzades en laboratoris per aprofundir en els conceptes explicats en les classes Tutories presencials en grup o individuals
 • Realització de treballs individuals
 • Activitats no presencials dedicades a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor
 • Presentacions de temes per part dels alumnes

 

Sistema d'avaluació


Avaluació:

S'avaluarà de manera continuada i hi haurà una única convocatòria.

El primer període d'aquesta única convocatòria contempla:

 

 

Mètode Avaluació                                                   Ponderació

Examen Final                                                            50 %

Presentació Treballs Grup                                       12,5%

Presentació Treballs Individual                                12,5%

Pràctica reglada                                                        25 %

 

L'estudiant que no hagi assistit al 80% de les classes pràctiques reglades, no podrà ser avaluat pel sistema d'avaluació de la pràctica reglada.

S’han de aprovar l’examen final i la pràctica reglada amb una nota mínima de 5 per aprovar l’assignatura. 

El segon període contempla:

En cas de suspendre una part de l'avaluació de l'assignatura, es podrà recuperar en el període de recuperació, excepte els treballs en grup i els individuals que no es poden recuperar. Els treballs en grup i individuals no entregats o presentats, no son recuperables.

Bibliografia


Bàsic

Bisbe Gutiérrez, Marta; Santoyo Medina, Carmen; Segarra Vidal, Vicenç; Fisioterapia en Neurología. Procedimientos para restablecer la capacidad funcional. 1a ed. Barcelona, Ed. Panamericana, 2009

Cano de la Cuerda, Roberto; Collado Vázquez, Susana; et al. Neurorrehabilitación. Métodos específicos de valoración y tratamiento. 1a ed. Barcelona, Ed Panamericana, 2012

Cano de la Cuerda, Roberto; Martínez Piédrola, Rosa María; Miangolarra Page, Juan Carlos. Control y aprendizaje motor. 1a ed. Barcelona, Ed. Panamericana, 2017

Bobath, Berta. Hemiplejía del adulto: Evaluación y tratamiento. 3a edició. Buenos Aires: Panamericana, 1993

Carr, Janet; Shepherd, Roberta. Rehabilitación de pacientes en el Ictus. 1a ed. Madrid: Elsevier, 2003

Davies, P.M. Pasos a seguir. Tratamiento integrado de pacientes con hemiplejía. 2a ed. Madrid, Panamericana, 2003

Downie P.A. Cash. Neurología para Fisioterapeutas. 4a ed. Buenos Aires: Panamericana. 1989

Paeth, Bettina. Experiencias con el concepto Bobath. 1a ed. Barcelona: Panamericana, 2000

Sociedad espanyola de RHB y MF. Evaluación clínica y tratamiento de la espasticidad. 1a ed. Barcelona, Ed. Panamericana, 2009

Complementary

Arcas Patricio, Miguel; Ángel Gálvez Domínguez, Diana María; León Castro, Juan Carlos; et al. Manual de Fisioterapia: Modulo II Neurología pediatría y fisioterapia respiratoria. 1a ed. Sevilla. Mad, 2004.

Guyton, A.C. Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso. Neurociencia básica. Madrid: Médica Panamericana, 1994.

Kahle, W.; Leonhardt, H.; Platzer, W. Atlas de anatomía: Aparato Locomotor Tom 1. 2a ed. Barcelona: Omega, 1999

Netter, F.H. Colección Ciba de ilustraciones médicas. Sistema Nervioso. Anatomia y Fisiología. Vol.1.1. Barcelona: Científicas y Técnicas, 1987

Strokes, Maria. Rehabilitación neurológica. Colección Fisioterapia Vol 2. 1a ed. Barcelona: Harcourt, 2000