Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Oscar Duran Gutierrez

Competències


Competències bàsiques
 • B5 Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E10 Realitzar programes per a les organitzacions i entitats esportives en l'àmbit de l'Oci, Turisme, el Lleure, i l'Espectacle Esportiu

 • E12 Gestionar instal·lacions esportives

Competències generals
 • G1 Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • G11 Elaborar textos escritos y audiovisuales relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Competències transversals
 • T4 Aplicar los conocimientos a su trabajo de forma profesional con la elaboración y defensa de argumentos y de resolución de problemas dentro del área de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Descripció


La organització del món de l’esport s’ordena mitjançant la creació d’entitats mercantils o entitats sense ànim de lucre. Gestionar aquestes entitats esdevé un objectiu prioritari per garantir la seva continuitat en el temps. Hi ha múltiples factors que intervenen en la gestió i direcció d’un organisme d’aquestes característiques. En aquesta assignatura, l'estudiant podrà analitzar els estats financers d’una empresa i conèixer la situació financera i patrimonial d’aquesta entitat. Coneixerem les diferències entre el compte de pèrdues i guanys i la generació de tresoreria i estudiarem tècniques que ens permetin comparar estats financers de diferents entitats. També aprendrà el sistema de contractació laboral i la gestió bàsica de recursos humans en una empresa esportiva.

Resultats d'aprenentatge


 • Identificar les funcions i processos bàsics (anàlisis, planificació, execució, seguiment/control i avaluació) per a la direcció i gestió d'entitats, instal·lacions i/o activitats esportives.
 • Intervenir professionalment en la gestió esportiva garantint la qualitat, seguretat i la salut dels usuaris, així com els resultats esportius, socials i econòmics i la satisfacció dels col·lectius interessats.

Metodologia de treball


La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant exposicions del docent de forma presencial a l’aula, amb temps de treball autònom, tant de forma individual com grupal. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

ACTIVITAT

ECTS

METODOLOGIA

 Exposicions teòriques

3

Sessions presencials amb material audiovisual, qüestionaris, càpsules de vídeo, presentacions, articles, etc.

 

 Treball autònom,         individual o grupal

3

Resolució de problemes i casos, creació d’eines, jocs de rol, debats, aplicació pràctica de la teoria, recerca bibliogràfica, estudi personal, etc.

 

 

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

Continguts


PART I.  BASES ECONÒMIC-FINANCERES

Tema 1. Introducció.

 • Estructura de les organitzacions.

Tema 2. Compte de resultats – Pèrdues i guanys.

 • Ingressos i despeses.

Tema 3. Balanç de situació.

 • Inversions i finançament.

Tema 4. Compte de tresoreria.

 • Cobraments i pagaments.

 

PART II. CONTRACTACIÓ – RECURSOS HUMANS

Tema 1. Gestió de recursos humans de les organitzacions.

 • Mapa de processos i tasques (selecció, formació, avaluació, etc.).

Tema 2. Relacions laborals.

 • Drets i deures dels treballadors.
 • Estatut dels treballadors i Conveni col·lectiu.

Tema 3. Gestió i administració dels recursos humans.

 • Contractació.
 • Jornada de treball (horaris, vacances, etc.).
 • Prevenció de riscos laborals.

Tema 4. Retribució.

 • Salari i nòmina.

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

 

 

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

 

Tot seguit es descriuen els criteris d’avaluació i la ponderació corresponent.

ACTIVITAT AVALUADORA

PONDERACIÓ

 Activitats / treballs individuals

20 %

 Activitats / treballs grupals

30 %

 Examen final

50 %

 

 ACTIVITAT AVALUADORA EN PERIODE DE RECUPERACIÓ

PONDERACIÓ

 Examen

50%

 

L'examen a fi de trimestre suposa el 50 % de la nota. L’examen teòric tindrà dues parts:

 • Una part amb preguntes tipus test amb quatre respostes possibles de les quals una única resposta és vàlida. El mètode de valoració serà el següent: 1 punt si la resposta és correcta, -0,25 si és incorrecta i 0 si no es respon la pregunta. 
 • Una part de preguntes curtes i/o pràctiques.
 • La nota mínima de l’examen, per ser considerat apte i per fer mitja amb les activitats / treballs individuals i grupals és 5 punts.

El 50 % restant es formarà a partir d’activitats / treballs individuals i grupals que s’aniran explicant en el transcurs de les sessions.

 • Per ser avaluat, cada alumne ha de presentar el 100 % de les activitats / treballs, tant individuals com grupals. En cas contrari, es considerarà no presentat amb la conseqüent pèrdua del dret a fer la recuperació.
 • Cal que es tregui una nota mínima de 4 sobre 10 en cada activitat / treball individual i grupal per tenir dret a fer nota mitja amb l’examen.

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació.

L’examen en període de recuperació serà per escrit i contemplarà tot el conjunt de continguts treballats durant el període lectiu. Computarà el 50 % de la qualificació final, ja que es conservaran les notes de les activitats en cas d’estar aprovades.

Bibliografia


Bàsic

AMAT, O. (2008): Análisis integral de empresas. Profit Editorial

AMAT, O.  (2008): Análisis de estados financieros. 8ª edición. Gestión 2000

Juan M. Ramírez Martínez.  Curso Básico del derecho del trabajo(para titulaciones no jurídicas). últimes edicions. Mínim edició 2011

Juan M. Ramírez Martínez. Curso de derecho de Trabajo. Manuales de Tirant lo Blanch. últimes edicions. Mínim edició 2011

Alfredo Montonya Melgar. Derecho del trabajo. Editorial Tecnos. Ultimes edicions.Mínim edició 2011

Antonio Martin Valverde, Rodríguez-Sañudo Gutiérrez, Fermín, García Murcia, Joaquín. Derecho del trabajo.  Editorial Tecnos. Últimes edicions. Mínim edició 2011

Legislació Social básica Ed Civitas o Lex Nova que inclogui la següent normativa bàsica: Estatut del treballadors. Llei General de la Seguridad Social. Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei de Procediment Laboral i Llei Orgànica de Llibertat Sindical.

MUÑOZ MERCHANTE, A. (2011): Introducción a la Contabilidad. Ediciones Académicas, S.A.

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD  DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (2007): Reial Decret 1515/2007, 16 de novembre.

Complementary

ALBELDA, E. y SIERRA, L. (2014): Introducción a la contabilidad financiera. Ejercicios básicos. Pirámide.

DIÉGUEZ, J. (Coord.) (2015): Contabilidad financiera. El Plan General de Contabilidad. Pirámide.

LOSILLA, M.F. (2011): Prácticas de contabilidad financiera. Madrid: Garceta.

MONTESINOS JULVE, VICENTE (2009): Introducción a la contabilidad financiera: un enfoque internacional. Ariel. 6ª edición corregida y puesta al día adaptada al Plan General de Contabilidad.

Francis Lefebre. Memento pràctico Social. Últimes edicions. Maig 2010.

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD (2007): Reial Decret  1514/2007, 16 de novembre.

ANTONIO FERNANDEZ DIEZ,  JOSE F. MARTINEZ SEPTIEN. Práctica Laboral y de Seguridad Social. Editorial Lex Nova

SOLÀ ,M.; VILARDELL, I. (2009): Introducción a la contabilidad general. (“º Edición) McGrawHill

www.gencat.cat/treball
www.mtas.es
www.seg-social.es