Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Màrian Buil Fabregà

Idiomes d'impartició


Català o castellà . Materials en anglès. 

Competències


Competències bàsiques
 • B10 Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E10 Realitzar programes per a les organitzacions i entitats esportives en l'àmbit de l'Oci, Turisme, el Lleure, i l'Espectacle Esportiu

 • E13 Desenvolupar recursos cognitius i tècnics per a l'emprenedoria en activitats marítimes, wellness i salut

Competències generals
 • G1 Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • G11 Elaborar textos escritos y audiovisuales relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Competències transversals
 • T4 Aplicar los conocimientos a su trabajo de forma profesional con la elaboración y defensa de argumentos y de resolución de problemas dentro del área de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • T5 Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo

Descripció


Introducció al concepte d'esperit emprenedor i actituds emprenedores que el fan possible, així com les diverses manifestacions de la iniciativa emprenedora per acabar abordant tot el procés emprenedor complet i la seva sostenibilitat. Anàlisi de la figura de l'emprenedor com a element central del procés emprenedor i les principals habilitats de han de tenir.

Conèixer les competències necessàries per generar noves iniciatives empresarials sostenibles per compte propi (emprenedoria) o aliena (intraemprenedor). Les competències emprenedores ajudaran als estudiants a identificar i crear oportunitats de mercat transformant idees en possibles negocis viables i sostenibles.

Resultats d'aprenentatge


5. Gestionar projectes esportius mitjançant la integració de les àrees de coneixement  que són d'aplicació, desenvolupant les habilitats directives, tècniques, personals, socials i deontològiques per l'exercici de la professió de director esportiu, especialment orientat  a Ports Esportius.

6. Aplicar els procediments i accions necessàries per crear una empresa esportiva i disposar dels coneixements i habilitats necessàries per la seva dirección i gestió.

 

 

 

Metodologia de treball


Sessions teòriques      

Classe magistral :Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor a la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura.

Conferències :Sessions presencials o transmeses en streaming , tant en les aules de la universitat com en el marc d'una altra institució , en què un o diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els estudiants.

Càpsules de vídeo : Recurs en format vídeo , que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures . Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per revisar tantes vegades com calgui les idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves classes .

Aprenentatge dirigit

Seminaris :Format presencial en petits grups de treball ( entre 14 i 40 ) . Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau

Debats i fòrums :Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi . Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor

Estudi de casos :Dinàmica que part de l'estudi d'un cas , que serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats , tant a nivell individual com en grup , entre els seus estudiants.

Aprenentatge autònom

Recerca i lectura crítica d'articles: Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que desenvoluparan , seguint les fases de la metodologia d'investigació , entre les quals la lectura crítica d'articles.

Tutories no presencials: per què l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l' ESCST .

Continguts


TEMA 1: ELS BÀSICS DE L’EMPRENEDORIA

1.1 Tendències

1.2 Emprenedoria i intraemprenedoria

1.3 Models de negoci sostenibles

1.4 Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

TEMA 2: EL ROL DE L’EMPRENEDORIA EN EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

2.1. Tipologies d’innovació

2.2. El procés d’evolució del producte (The product evolution process)

2.3. Els models hèlix

2.4 L’impacte de les empreses emprenedores a l’economia actual

TEMA 3: LA PERSONA EMPRENEDORA

3.1. La mentalitat emprenedora

3.2. El significat Ikigai

3.3. Quines són les principals competències emprenedores?

3.4. Entreprenedors vs Intraemprenedors

TEMA 4: EL PROCÉS EMPRENEDOR 

4.1. El model de procés emprenedor de Timmons

4.2. El procés emprenedor complet

4.3. The Flourishing business model

4.3  El pla d’empresa

TEMA 5: PROJECTE EMPRENEDOR

5.1. Ideació

5.2. Validació

5.3. Prototipatge

5.4. Comunicació

Activitats d'aprenentatge


Assistència i participació en activitats plantejades dins i fora de l'aula

Desenvolupament d'un projecte emprenedor o intraemprenedor innovador i sostenible 

Sistema d'avaluació


 

 • 30% avaluació continuada (treball individual i/o en grups)

 • 20% participació i activitats dins l’aula

 • 20% projecte emprenedor

 • 30% examen final

La nota per superar l'examen final ha de ser superior a 5 sobre 10. En aquest cas es comptabilitzarà les notes resultants a l'avaluació continuada, activitats dins l'aula i del projecte final.

En el cas que la nota de l'examen final sigui inferior a 5, no es comptabilitzaran les notes resultants de l'avaluació continuada, activitats dins l'aula i del projecte final.

L’avaluació continuada és obligatòria per presentar-se a l’examen final. S'ha de tenir nota final de les tres modalitats: avaluació continuada, participación i activitats dins l'aula i projecte emprenedor.

Les tasques programades dins l'avaluació es podran revisar durant els 5 dies posteriors a l'entrega de notes. Passat aquest període no es podran demanar revisions ni reclamacions de notes. 

Recuperació de l'assignatura :

Només es recuperarà l'examen final. S'haurà d'obtenir una nota superior a 5.

Les activitats d'avaluació continuada NO es recuperaran, però es conservaran les notes de la resta d'avaluació per al seu còmput en la recuperació.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

           

Bibliografia


Bàsic

Ostelwalder A. & Peigner, Y. (2010) Business Model Generation: a handbook for visionaries, game changers and challengers. Wiley published.

Van Der Pijl, P., Lokitz, J., & Solomon, L. K. (2016). Design a better business: New tools, skills, and mindset for strategy and innovation. John Wiley & Sons.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Upward, A., & Jones, P. (2016). An ontology for strongly sustainable business models: Defining an enterprise framework compatible with natural and social science. Organization & Environment, 29(1), 97-123.

Leydesdorff, L. (2012). The Triple Helix, Quadruple Helix,…, and an N-tuple of helices: Explanatory models for analyzing the knowledge-based economy?. Journal of the Knowledge Economy. vol. 3, no 1, p. 25-35.

Liñán, F.; Fayolle, A. (2015). A systematic literature review on entrepreneurial intentions: citation, thematic analyses, and research agenda. International Entrepreneurship and Management Journal. vol. 11, no 4, p. 907-933.

Shane, Scott; Locke, Edwin A.; Collins, Christopher J. (2003). Entrepreneurial motivation. Human resource management review, 2003, vol. 13, no 2, p. 257-279.

Tang,J. Kacmar,M. Busenitz,L. (2012) Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of Business Venturing 27: 77-94

Teece, D. J. (2012). Dynamic capabilities: Routines versus entrepreneurial action. Journal of Management Studies, 49(8), 1395-1401.

Valliere, D. (2013). Towards a schematic theory of entrepreneurial alertness. Journal of Business Venturing, 2013, vol. 28, no 3, p. 430-442.

Complementary

Trias de Bes F.(2007) El libro negro del emprendedor. Empresa activa