Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 3

Professorat: 

Raquel Sebio García
Vanesa Rodriguez Salés 

Competències


Competències bàsiques
 • B5_F Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E15_F Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia

   

 • E17_F Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats i destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta

   

Competències transversals
 • T1_F Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

Descripció


La Confederació Mundial de Fisioteràpia (ER-WCPT) defineix la Fisioteràpia Basada en la Evidencia (FBE) com “un compromís per a utilitzar la major evidencia científica disponible en la toma de decisions clíniques sobre la cura d’un individuo i que integra a al seu torn tant el coneixement adquirit durant la pràctica professional como aquell obtingut a través de la investigació sistemàtica en un determinat camp.

Aquest concepte, derivat al seu torn de la Medicina Basada en la Evidencia, te com objectiu integrar dins la pràctica clínica habitual de los fisioterapeutes els coneixements teòrico-pràctics adquirits mitjançant l’experiència professional amb l’evidència científica actual en relació a les tècniques i teràpies utilitzades en fisioteràpia i les preferències i característiques específiques de cada pacient amb l’objectiu final de proporcionar als nostres pacients/subjectes la millor atenció possible.

Al llarg d’aquesta assignatura aprofundirem en el concepte i significat de la FBE posant l’accent especialment en el seu aspecte més científic, intentant integrar-ho dins del raonament clínic i la toma de decisions en fisioteràpia mitjançant la lectura crítica d'estudis de investigació actuals i el debat i intercanvi d'experiències i opinions.

Resultats d'aprenentatge


 • Adquireix criteris de fisioteràpia basada en la evidència, anàlisi crític del coneixement
 • Adquireix i domina el anglès aplicat a les ciències de la salut i de l'activitat física.
 • Comprendre la importància de la fonamentació a partir de les evidències científiques. Justificació de les intervencions en funció de les evidències que les suporten.
 • Analitza els resultats de les evidències publicades. Determina el seu grau de validesa i aplicabilitat en l'entorn que han de desenvolupar la seva intervenció.
 • Aplica el mètode de medicina basada en l'evidència als diversos àmbits de les ciències de la salut i l'activitat física. Cerca en bases de dades científiques, anàlisi crític dels estudis, extracció de conclusions per a la seva aplicabilitat clínica.
 • Incorpora la comunicació i difusió de resultats com a part del procés d'intervenció terapèutica. 
 • Incorpora l'anglès com a llengua d'aprenentatge i difusió de coneixements científics. Utilització en la comunicació inter-professional.  

Metodologia de treball


Activitat

Hores

Clase magistral

25

Treball en grup

8

Tutoria grupal

1,5

Treball individual

3

Estudi personal

37,5

Total

75

Continguts


Tema 1: Evidence-based Physiotherapy

 • Concepte: que, com i perquè
 • Contextualització. Història de la medicina basada en la evidència
 • La pregunta clínica com a punt de partida

Tema 2: Què considerem evidència?

 • Tipus de publicacions científiques
 • Nivells d’evidència científica

Tema 3: On trobem la evidència científica?

 • Fonts formals: bases de dades
 • Fonts informals: webs, xarxes socials i altres elements de divulgació científica

Tema 4: Com saber si l’evidència és fiable?

 • Anàlisi crític: aspectes a tenir en compta
 • Anàlisi crític d’un article científic
 • Com mesurar la fiabilitat i la validesa de les intervencions, tests diagnostiques i outcomes
  • Escala PEDro
  • Escala JADAD
  • Newcastle-Otawa Scale

Tema 5: Aplicació pràctica de la fisioteràpia basada en la evidència

 • Significat de la evidència: de la significació estadística a la significació clínica
 • Com implementar l’evidència científica dins la pràctica clínica
 • Barreres i facilitadors per a la implementació

Activitats d'aprenentatge


 • Clases magistrals: classes teòriques amb l’ajuda de suport multimèdia i plataformes interactives, dirigides a l'exposició de continguts i treball de la bibliografia
 • Seminaris: sessions dirigides al debat i aclariment de dubtes, al debat-discussió i a la presentació de cases
 • Treball autònom: Lectures de textos recomanats, articles, exercicis, etc. Autoaprenentatge (activitats a moodle). Estudi personal

Sistema d'avaluació


Aquesta assignatura s’avaluarà de la següent forma:

Activitat avaluadora

Ponderació

 Examen teòric

50%

 Activitats seminaris

20%

 Treball individual

30%

El treball individual consistirà en la lectura i anàlisis crític d’un article científic i l'elaboració d'un abstract en formato pòster/infografia.

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

 Examen de recuperació

50%

Per aprovar l’assignatura es necessari obtenir una qualificació de 5/10 a l’examen teòric. Les activitats d'avaluació continuada (seminaris i el treball individual) NO son recuperables.

D’acord a la normativa vigent, només es podran presentar al examen de recuperació aquells alumnes que hagin obtingut una qualificació de suspens al examen teòric durant el període ordinari.

Bibliografia


Bàsic

Robert Herbert Gro Jamtvedt Judy Mead Kåre Birger Hagen; Practical Evidence-Based Physiotherapy (2nd edition). Elsevier 2005

Straus SE., Richardson WS, Glasziou P, Haynes RB. Medicina basada en la evidencia. Como ejercer y enseñar la MBA (3ª edición). Elsevier 2006

Complementary

https://ebm-tools.knowledgetranslation.net/syllabi/physiotherapy-practice