Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: All quarters

Crèdits: 10

Professorat: 

Priscila Torrado Pineda
Esther Mur Gimeno 
Sara González Millán 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Competències


Competències bàsiques
 • B7 Aplicar coneixements al seu treball o vocació professionalment i tenen les competències demostrables per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

Competències específiques
 • E22_F Entendre els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat humana

   

 • E24_F Entendre els fonaments del condicionament físic per la pràctica de l'activitat física i l'esport

   

 • E3 Posar en marxa programes d'activitat física i esport dirigits a poblacions especials

 • E5 Programar el procés d'entrenament d'habilitats motrius en els seus diferents nivells i entorns de pràctica

 • E6 Aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, als diferents camps de l'activitat física i l'esport

 • E7 Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives

 • E13 Desenvolupar recursos cognitius i tècnics per a l'emprenedoria en activitats marítimes, wellness i salut

Competències generals
 • G1 Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • G2 Adquirir la formació científica bàsica aplicada a l'activitat física i l'esport en les seves diferents manifestacions

 • G4 Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • G10 Entendre els fonaments del joc i de l'esport

 • G11 Elaborar textos escritos y audiovisuales relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Competències transversals
 • T2 Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • T3 Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • T7 Incorporar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional

 • T8 Actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional según el marco normativo

 • T9 Comunicarse en inglés fluidamente, tanto oralmente como por escrito, en contextos profesionales y académicos

 • T1 Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'activitat física i l'esport en llengua anglesa i en altres llengües de presència significativa en l'àmbit científic.

Descripció


El Treball Fi de Grau (TFG) és una matèria obligatòria de 10 ECTS que consisteix en l'elaboració, presentació i defensa d'un treball de recerca en l'àmbit de les CAFE. El TFG te la finalitat de valorar les competències adquirides durant el Grau i de consolidar la metodologia científica com a eina per la producció del coneixement aplicat al desenvolupament i millora de la qualitat en l'exercici professional. L’alumne/a comptarà amb la direcció i supervisió d’un/a director/a durant el periode que comprèn l'assignatura. L'alumne haurà de presentar el TFG i fer la defensa públicament.

Resultats d'aprenentatge


1. Aplicar el mètode científic als diversos àmbits de les ciències de l'activitat física i de l'esport: disseny metodològic, registres, bases de dades i anàlisi estadística.

2. Comprendre problemes substancials de les ciències de l'activitat física i l'esport i proposar hipòtesi per dissenyar l'estratègia empírica per a la seva demostració teòrica, que portaria a la millor resolució dels problemes identificats.

3. Incorporar les noves tecnologies d'obtenció de registres i de processament de la informació i de la imatge a l'activitat física i a l'esport: formular projectes que integrin les diverses operacions.

4. Utilitzar la terminologia específica en llengua anglesa relacionada amb la tecnologia, la informació i l'estadística aplicada a l'activitat física i l'esport: taules de dades, gràfiques, diagrames, procediments, protocols…

Metodologia de treball


Aquesta és una assignatura semipresencial. Això vol dir que hi ha una part % de l’assignatura que es fa de forma presencial, a l’aula, amb diferents activitats individual o en grups d’estudiants i un % de l’assignatura que es treballa de forma autònoma, fóra de l’aula.

La metodologia en assignatures semipresencials requereix de la responsabilitat de l’estudiant, i de la seva bona gestió del temps.

La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, aplicació de la pràctica a la teoria,  presentacions per part dels estudiants

 2

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..)

 8

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

Continguts


Els continguts de l’assignatura estan sotmesos, tant al tema escollit per l'alumne, com a la modalitat de treball escollida. En qualsevol dels casos, hi hauran continguts transversals i comuns a tots els TFG que seran presentats en seminaris. Aquestes sessions, presencials i/o semipresencials comprendran diversos temes relacionats amb les diferents fases de l'assignatura del TFG com poden ser els següents: 

 • Funcionament i normativa del TFG.
 • Fonts d’informació; Recerca bibliogràfica; Gestors de referències bibliogràfiques.
 • Bases metodològiques per a la realització dels TFG.
 • Comunicació escrita i oral dels TFG.

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen son individuals. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg dels trimestres.

Sistema d'avaluació


L'avaluació del Treball Fi de Grau es basa en la valoració de les competències assolides pels alumnes. Es tracta d’un procediment de qualificació continuada i formativa. S'avaluaran tant les competències bàsiques i generals, com les específiques i transversals. El següent quadre relaciona cada activitat avaluadora amb la seva ponderació:

 

Activitat avaluadora

Ponderació

Seminaris (Comissió de TFG)

Tutories  (Director/a de TFG)

10%

TFG Inicial (Director/a de TFG)

10%

TFG Final (Director/a de TFG)

20%

TFG Final (Tribunal de TFG)

35%

Defensa de TFG (Tribunal de TFG)

25%

(L'avaluador consta entre parèntesi)

 

Criteris mínims NECESSARIS per poder fer la mitjana entre les activitats avaluadores:

 

Activitat avaluadora

Avaluació

Criteri

Sol.licitud TFG (Comissió TFG)

Contínua

Presentació obligatòria

Seminaris iTutories (Director/a)

Contínua

Qualsevol nota (10% de la nota final)

TFG Inicial (Director/a)

Parcial

Qualsevol nota (10% de la nota final)

TFG Final (Director/a)

Final

 5/10 (20% de la nota final)

TFG Final (Tribunal TFG)

Final

5/10 (35% de la nota final)

Defensa de TFG (Tribunal TFG)

Final

5/10 (25% de la nota final)

(L'avaluador consta entre parèntesi)

 

Només si s’acompleixen aquests criteris, es podrà realitzar la mitjana ponderada entre totes les notes. Si la nota del TFG Final assignada pel tutor no arriba al 5 sobre 10, l'alumne no podrà passar a la fase del Tribunal. L’assignatura Treball Fi de Grau s’aprova amb un 5 sobre 10.

 

Recuperació

Si el/l'alumne/a no supera els criteris mínims necessaris per fer la mitjana de les activitats avaluadores, tal com queden exposats en el paràgraf anterior, quedarà suspens en l'assignatura. Si la nota de la Memòria Final assignada pel tutor no arriba al 5 sobre 10, l'alumne no podrà passar a la fase del Tribunal. Per altra banda, només serà possible realitzar la recuperació si s’ha suspès la Memòria Final i/o la Defensa del TFG, i en aquest cas únicament caldrà recuperar la part no superada. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació, d'acord amb la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Activitat avaluadora

Ponderació

TFG Final (Director/a de TFG)

20%

TFG Final (Tribunal de TFG)

35%

Defensa de TFG (Tribunal de TFG)

25%

(L'avaluador consta entre parèntesi)

 

La resta de notes (seminaris, memòria inicial i tutories) mantenen la seva ponderació i no són susceptibles de ser recuperades.

 

Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

 

Cronograma 

Totes les activitats avaluadores tindran unes dates concretes de realització i lliurament, que es comunicaran a l'alumne/a en començar l'assignatura mitjançant el Cronograma.