Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 3

Professorat: 

Vanesa Rodriguez Salés

Idiomes d'impartició


L'assignatura s'imparteix en anglès en la seva totalitat. Totes les tasques s'hauran d'entregar en aquesta llengua

Competències


Competències bàsiques
 • B1 Demostrar posseir coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda de el seu camp d'estudi.

 • B5 Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E15_F Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia

   

 • E17_F Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats i destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta

   

Competències transversals
 • T1_F Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


La Confederació Mundial de Fisioteràpia (ER-WCPT) defineix la Fisioteràpia Basada en la Evidencia (FBE) com “un compromís per a utilitzar la major evidencia científica disponible en la toma de decisions clíniques sobre la cura d’un individuo i que integra a al seu torn tant el coneixement adquirit durant la pràctica professional como aquell obtingut a través de la investigació sistemàtica en un determinat camp. Aquest concepte, derivat al seu torn de la Medicina Basada en la Evidencia, te com objectiu integrar dins la pràctica clínica habitual de los fisioterapeutes els coneixements teòrico-pràctics adquirits mitjançant l’experiència professional amb l’evidència científica actual en relació a les tècniques i teràpies utilitzades en fisioteràpia i les preferències i característiques específiques de cada pacient amb l’objectiu final de proporcionar als nostres pacients/subjectes la millor atenció possible.

L’objectiu d’aquesta assignatura és continuar aprofundint en els conceptes apresos a l’assignatura d’Evidence Based Seminar així com ampliar altres conceptes relacionats amb la FBE. La finalitat d’aquest seguiment serà proporcionar a l’estudiant eines de treball que pugui fer servir tant a la seva futura vida professional com a futurs projectes de recerca com pot ser el Treball de Fi de Grau

Resultats d'aprenentatge


 • Adquireix criteris de fisioteràpia basada en l’evidència, anàlisi crític del coneixement
 • Adquireix i domina l’anglès aplicat a les ciències de la salut i de l’activitat física
 • Comprendre la importància de la fonamentació a partir de les evidències científiques. Justificació de les intervencions en funció de les evidències que les suporten.
 • Analitza els resultats de les evidències publicades. Determina el seu grau de validesa i aplicabilitat en l’entorn en el que han de desenvolupar la seva intervenció.
 • Aplica el mètode de la medicina basada en l’evidència als diversos àmbits de les ciències de la salut i l’activitat física: cerca en bases de dades científiques, anàlisi crític dels estudis, extracció de conclusions per a la seva aplicabilitat clínica
 • Incorpora la comunicació i difusió de resultats com part del procés d’intervenció terapèutica
 • Incorpora l’anglès com idioma d’aprenentatge i difusió de coneixements científics. Utilització en la comunicació inter-professional.

   

Metodologia de treball


Magistral 25
Treball en grup 8
Tutoria grupal 1,5
Treball individual 3
Estudi personal 37,5

 

 

Continguts


- Com escriure un protocol: projecte d'intervenció o revisió sistemàtica

- Comunicació científica: escrita i oral

- Contribució d'autoria, propietat intelectual i altres conceptes en evidence base.

- Journal Club

 

 

Activitats d'aprenentatge


La metodologia docent que s'utilitzarà en aquesta assignatura consisteix en:

 • Sessions plenàries: classes magistrals amb l’ajuda de suport multimèdia i plataformes interactives.
 • Activitats a l'aula: resolució de diferents tipus d'exercicis proposats pel professor, aplicació de diversos casos clínics.
 • Debat - discussió: sessions de debat entre els estudiants amb la guia del professor: Journal Club
 • Treball autònom: Lectures de textos recomanats, articles, qüestionaris, etc.

Sistema d'avaluació


Aquesta assignatura s’avaluarà de la següent forma:

Actividad evaluadora

Ponderación

 Treball individual final

50%

 Treball grupal

20%

 Participació activitats aula

10%

 Participació discussió

20%

 

Actividad evaluadora en periodo de recuperación

Ponderación

Competencias evaluadas

 Treball individual final

50%

     

Per aprovar l’assignatura es necessari obtenir una qualificació de 5/10 al treball individual i al global de l'assignatura

D'acord a la normativa vigent, només es podran presentar al examen de recuperació aquells alumnes que hagin obtingut una qualificació de suspens al treball individual durant el període ordinari. La no presentació del treball individual implica suspendre l'assignatura i tornar-la a fer el curs vinent. Les activitats corresponents a l’avaluació continuada (treball grupal, participació a l’aula i discussió) NO són recuperables.

Segons el sistema de cualificació (Real decret 1125/2003, de 5 de setembre, on s'estableix el sistema europeo de crédits i el sistema de cualificacions en les titulacions universitaries de caràcter oficial i validezsa en tot el territori estatal), les notes finals s'establiran de la següent forma:

0 - 4,9: Suspens (SS)

5,0 - 6,9: Aprovat (AP)

7,0 - 8,9: Notable (NT)

9,0 - 10: Excel·lent (SB)

 

Bibliografia


Bàsic

Robert Herbert Gro Jamtvedt Judy Mead Kåre Birger Hagen; Practical Evidence-Based Physiotherapy (2ªst edición). Elsevier 2005

Complementary

Elena D. Kallestinova. How to write your first Scientific Paper. Yale J Biol Med. 2011 Sep; 84(3): 181–190.

Centre for Evidence-Based Medicine. https://www.cebm.net/

 

Transparent Reporting of Systematic Reviews and Meta-Aanalyses. http://www.prisma-statement.org/

Straus SE., Richardson WS, Glasziou P, Haynes RB. Medicina basada en la evidencia. Como ejercer y enseñar la MBA (3ª edición). Elsevier 2006

Evidence-based Medical Toolbox. https://ebm-tools.knowledgetranslation.net/syllabi/physiotherapy-practice

Students for Best Evidence: https://www.students4bestevidence.net

Transparent Reporting of Trials: http://www.consort-statement.org/consort-2010

Strobe Statement. https://www.strobe-statement.org/index.php?id=strobe-home