Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Jordi Oller Nogués

Idiomes d'impartició


 • English

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

Competències específiques
 • E14_Reconèixer i aplicar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic

Competències generals
 • G1_ Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de concens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

 • G4_Integrar els valors de justicia social, d'igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació controbueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i que es basa en la cultura del diàleg i de la pau

   

Competències transversals
 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya

 • T2_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

   

 • T4_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

 • T5_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

 • T3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments

 • T6.Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic

Descripció


 Estudi i anàlisi dels conceptes bàsics de les principals operacions i processos dins de les empreses, organitzacions i destinacions turístiques i de com l'aplicació de les noves tecnologies pot aportar una major eficàcia i eficiència.

Resultats d'aprenentatge


Analitzar i identificar les principals operacions de les empreses i organitzacions turístiques, de com aquestes es desenvolupen per processos i com aquests processos es poden millorar amb la utilització de les noves tecnologies

Metodologia de treball


La metodologia de l’assignatura es basa no només en les exposicions magistrals del professor de l’assignatura, sinó, paral·lelament, en diverses activitats (comentaris de textos, treballs d’ampliació, intervencions orals, anàlisi de senzilles decisions diàries, programació de solucions tecnològiques, debats on-line...). amb la preocupació de fer participar a l’alumne i provocar les inquietuds de millorar les operacions i processos de les empreses i organitzacions turístiques mitjançant diversos tipus d’activitats.

Per a la realització i avaluació d’aquestes activitats es treballarà en grups i es realitzaran tutories per part del docent amb els grups.

La metodologia concreta dels treballs pràctics serà:

Primera activitat: Resum dels conceptes fonamentals de l’assignatura i la seva aplicació a un exemple pràctic. El treball serà individual

Segona activitat: Personalització d’un dels projectes desenvolupats al llarg del curs. Aquesta personalització contemplarà tant el Model de Negocio com l’esquema tecnològic. El treball es realitzarà en grup i s’exposarà davant dels altres alumnes. Posteriorment, cadascun dels alumnes podrà aportar esmenes i comentaris als treballs presentats pels altres grups.

La nota d’aquests treballs que configurà el 40% de l’assignatura serà funció de la qualitat de la exposició i la capacitat per recollir e integrar les aportacions dels companys i professor. Així mateix, també es valoraran les aportacions individuals als treballs dels altres grups. Amb aquesta metodologia podrem valorar totes i cada una de les competències descrites en aquest programa.

Versió Català

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


Tema 1. Funcionalitats d’internet. Implicacions pel sector turístic

         1.1 Conceptes d’operacions i processos en el sector turístic

         1.2 Concepte i aplicació de la personalització

         1.3 Concepte i aplicació de la Sindicació

         1.4 Concepte i aplicació de “Pro-Am”     

Tema 2. La Gestió de la informació i la seva transformació en coneixement (Bases de dades, Datawarehouse i Data mining). Aplicacions en el sector turístic

         2-1 Concepte de bases de dades

         2-2 Concepte i definició del procés de gestió de la informació

      Tema 3. Llenguatges i metallenguatges de programació. Situació actual i evolució  i  futura

           3-1 Concepte i aplicació de Web Services

           3-2 Concepte i aplicació de Web Scrapping

           3-3 Concepte i aplicació de Blockchain

           3-4 Concepte i aplicació de processament en temps reals de dades i events

       Tema 4. Processos de comunicació en les empreses i destinacions turístiques

              4.1 Concepte de gestió de continguts.

              4.2 La gestió “paperless” i el teletreball. Efectes mediambientals

              4.3 Solucions tecnològiques

       Tema 5. Processos de comercialització en les empreses i destinacions turístiques

               5.1 Concepte de CRM, OTA, Centrals de reserves i altres infomediaris

               5.2  Solucions tecnològiques

        Tema 6. Processos de gestió de proveïdor en les empreses i destinacions turístiques

               6.1 Concepte de SCM, ERP/PMS

               6.2 Solucions tecnològiques

        Tema 7. La gestió virtual del turista

               7.1 La gestió des de el principi fins al final del viatge

               7.2 Operacions i processos com a font d’avantatge competitiva

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques

AF3. Treball en grup

AF4. Treball individual

AF5. Estudi personal

AF7. Tutories presencials

AF10. Recerca, lectura i elaboració de comentaris de text  sobre bibliografia/informació a través de les TICs/plataforma virtual

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura serà en funció de:

Un examen, a final del trimestre, que suposarà un 50% de la nota. La nota final de l'examen ha de ser com a mínim de 5 punts per a aprovar.

La preparació de un treball pràctic (desglossat en varies activitats) on l’alumne demostrarà la seva capacitat i habilitat per dissenyar e implementar solucions tecnològiques orientades a la millora de la eficiència en les operacions i processos de les empreses, organitzacions i destinacions turístiques. 40% de la nota.

10% Asistencia a jornades, conferencies i/o altres activitats.

Recuperació. En cas que un estudiant hagi suspès podrà anar a la recuperació, però només d’aquelles parts que no hagi superat, mantenint-se els percentatges esmentats sobre la nota final.

Bibliografia


Bàsic

Oller Nogués, J. (1997) "Creación y mejora de Empresas Turísticas". Bilbao. Ed. Deusto.

Oller Nogués, J. (2019).   Slides notes created by PhD. Jordi Oller I Nogués, available in the virtual campus.

Rufin Moreno, R. (2002) “Las Empresas turísticas en la sociedad de la información”. Madrid. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces.