Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Giovanni Giusti
Jose Luis Martin Marin Arandia 

Idiomes d'impartició


Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

 

 

Competències


Competències bàsiques
 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E_4Avaluar i definir les polítiques de personal d'una empresa o organització empresarial, seleccionar equips de treball, definir perfils i establir necessitats de personal

   

Competències generals
 • G1_Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

Competències transversals
 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dies llengües oficials a Catalunya

 • T4_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

Descripció


L'assignatura examina com les persones creen i mantenen organitzacions complexes per poder arribar a uns objectius i a unes fites.

Els estudiants estudiaran les organitzacions des de la perspectiva de la teoria clàssica organitzacional amb un èmfasi posat en l'eficiència, la capacitat d'adaptació i altres perspectives com la cultural o la política.

Mitjançant l'ús de la "metodologia de el cas", els estudiants podran vincular el material teòric de l'assignatura a casos reals.

Resultats d'aprenentatge


 • Construir una visió general de l'empresa i les seves principals àrees funcionals.
 • Desenvolupar i avaluar casos d'empreses.
 • Dissenyar les diferents estructures organitzatives de l'empresa.
 • Elaborar estratègies organitzatives i de persones.

Metodologia de treball


Sessions teòriques

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura

Aprenentatge dirigit

MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l’estudi d’un cas, que serveix per contextualitzar a l’estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

Aprenentatge autònom

MD10. Investigació i lectura crítica d’articles: Els estudiants parteixen d’una hipòtesis de treball que van desenvolupant, seguint les fades de la metodologia d’investigació, entre les quals la lectura crítica d’articles.

MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 L'aula física o virtual  és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres

Continguts


Tema 1: Organitzacions i efectivitat organitzacional

Què és una organització?

Teoria, disseny i canvi organitzacionals

Com mesuren els gerents l'efectivitat organitzacional?

 

Tema 2: Stakeholders i Managers

Parts interessades en l'organització (Stakeholders)

Efectivitat organitzacional: satisfer les metes i pretensions de les parts interessades

Alts directius i autoritat organitzacional

Una perspectiva de la teoria de l'agència

 

Tema 3: Administració en un ambient global canviant: una visió històrica

Què és l'ambient organitzacional?

Teoria de la dependència dels recursos

Estratègies interorganitzacionals per a l'administració de les dependències dels recursos

Estratègies per administrar les interdependències simbiòtiques dels recursos

Teoria dels costos de transacció

 

Tema 4: Disseny de l'estructura organitzacional: especialització i coordinación

Propòsit organitzacional i disseny estructural

Estratègia, disseny organitzacional i efectivitat

Fonaments de l'estructura organitzacional

 

Tema 5: Creació i administració de la cultura organitzacional

Què és la cultura organitzacional?

D'on prové la cultura organitzacional?

Pot administrar-se la cultura organitzacional?

Gènere i cultura organitzacional

 

Tema 6: Disseny organitzacional, competències i tecnologia

Tecnologia i efectivitat organitzacional

Complexitat tècnica: la teoria de Joan Woodward

Tasques rutinàries i tasques complexes: la teoria de Charles Perrow

Interdependència de les tasques: la teoria de James D. Thompson

 

Tema 7: Transformacions organitzacionals

El cicle de vida de l'organització

Naixement de l'organització

El model de l'ecologia de la població del naixement organitzacional

El model de Greiner de creixement organitzacional

 

Tema 8: Presa de decisions, aprenentatge, administració del coneixement i tecnologia d'informació

Presa de decisions organitzacionals

Models de la presa de decisions organitzacionals

Administració del coneixement i tecnologia d'informació

Factors que afecten l'aprenentatge organitzacional

Millora de la presa de decisions i de l'aprenentatge

 

Tema 9: Administració de Conflictes, Poder i Política

Organitzacions com entitats polítiques

Què és un conflicte organitzacional?

Model de Pondy del conflicte organitzacional

Administració de conflictes: estratègies de resolució de conflictes

Activitats d'aprenentatge


Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura.

Seminaris en grups.

Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

 

Sistema d'avaluació


Sistema d’avaluació:

Exposicions

10%

Examen final

50%

Tests d'avaluació continuada 10%

Treball individual i / o en grup

30%

L'examen final de trimestre suposa el 50% de la nota. Es necessita una nota mínima de 5 sobre 10 per aprovar.

En recuperació només es podrà realitzar l'examen final que computarà el 50% de la qualificació final, ja que es conservaran les notes de les activitats.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO es pot presentar a la recuperació.

 

Bibliografia


Bàsic

Colella, Fabrizio; Dalton, Patricio S.; Giusti, Giovanni. You'll Never Walk Alone: The Effect of Moral Support on Performance. 2018.

Giusti, Giovanni; Dopeso-Fernández, Roberto. Incentive magnitude and reference point shifting: a laboratory experiment. International Journal of Manpower, 2020.

Daft, R.L., Murphy, J., Willmott, H. (2020).Organization Theory & Design: An International Perspective 4th Edición
 

Gareth R. Jones (2013). Organizational Theory, Design, and Change, Pearson, 7th edition

 

Complementary

Daft L. Richard. (2013). Organization Theory and Design, 12th Edition

Triana, M. D. C., Jayasinghe, M., Pieper, J. R., Delgado, D. M., & Li, M. (2018). Perceived workplace gender discrimination and employee consequences: a meta-analysis and complementary studies considering country context. Journal of Management, 0149206318776772.

Orazalin, N., & Baydauletov, M. (2020). Corporate social responsibility strategy and corporate environmental and social performance: The moderating role of board gender diversity. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27(4), 1664-1676.