Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Helena M Hernandez Pizarro
Alex Araujo Batlle 
Catalina Llaneza Hesse 
Judith Turrión Prats 
Laura Muñoz Ortiz 

Idiomes d'impartició


Consulta els horaris per saber l'idioma d'impartició de l'assignatura, tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • E10_Reconèixer i comprendre els mecanismes d'innovació i emprenedoria i desenvolupar iniciativa emprenedora a través de models teòrics que s'ajustin a una idea de negoci.

 • E11_Analitzar i valorar adequadament l'entorn científico-tecnològic i econòmic, tant per buscar oportunitats innovadores com per establir els processos necessaris per adaptar l'organitzacio a aquest entorn.

   

 • E12_Generar habilitats estratègiques contemplant l'entorn operatiu com a un projecte i establint pautes a llarg plaç i a gran escala

   

 • E13_Crear connexions entre persones, col.laboradors i empreses, posant en contacte a gent que en circumstàncies normals no coincidirien.

   

 • E14_Identificar els sectors emergents i les estratègies d'innovació empresarial aplicades en aquests sectors i comparar-les entre elles.

   

 • E15_Reunir i interpretar dades significatives per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants en l'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

   

 • E16_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en almenys una tercera llengua estrangera

   

 • E1_Interpretar conceptes econòmics bàsics i el reaonament econòmic, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic

   

 • E2_Definir la política de l'empresa en entorns internacionals i impregnar una dimensió global i internacional als negocis empresarials

   

 • E3_Analitzar i valorar la informació dels estats comptables, aplicant criteris legals o definits per l'empresa, avaluar el rendiment econòmic i elaborar informes financers que serveixin per a la presa de decisions

   

 • E_4Avaluar i definir les polítiques de personal d'una empresa o organització empresarial, seleccionar equips de treball, definir perfils i establir necessitats de personal

   

 • E5_Analitzar contextes empresarials, identificar mercats i clients i establir estratègies de màrqueting mitjançant la utilització de tècniques avançades i innovadores.

   

 • E6_Interpretar normativa legal i d'organització institucional i gestionar informació d'àmbit empresarial.

   

 • E7_Elaborar projectes i propostes d'empreses innovadores establint principis de responsabilitat social en la gestió i integrant la prespectiva de gènere com a indicadors de qualitat i innovació.

   

 • E8_Organitzar les operacions productives de l'empresa

 • E9_Utilitzar les eines matemàtiques i eines avançades d'estadística per a la presa de decisions i pel contrast d'hipòtesis econòmiques vàries

   

Competències generals
 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

 • G3_Integrar els valors de justicia social, d'igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació controbueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i que es basa en la cultura del diàleg i de la pau

   

Competències transversals
 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dies llengües oficials a Catalunya

 • T2_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

   

 • T3_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

 • T5_Desenvolupar tasques aplicant, amb flexibilitat i creativitat, els coneixements adquirits i adaptant-los a contextes i situacions noves

   

Descripció


Aquesta assignatura pretén aprofundir en les bases del mètode científic i proporcionar a l'estudiant les eines bàsiques de treball per a poder dissenyar i executar un projecte de recerca. D'altra banda, millorar les seves habilitats per a utilitzar una sèrie d'instruments i eines que li permetin gestionar els diferents passos del procés de recerca amb major eficiència i comunicar els seus resultats amb major eficàcia: eines de recerca i gestió d'informació; de processament i edició de text; d'organització i tractaments de dades; i de presentació i comunicació de resultats.

Així mateix, conèixer i dominar les característiques del mètode científic te una importància crucial en el món de l'empresa: establir preguntes, observar acuradament la realitat a través de la recol·lecció de dades i fets contrastables, formular i contrastar hipòtesis, extreure conclusions i reformular els problemes i preguntes que ens fem és fonamental en el funcionament dels mercats, empreses i organitzacions.

Aquesta assignatura planteja els següents objectius específics:

 1. Proporcionar als estudiants un coneixement bàsic del mètode científic i un conjunt d'habilitats fonamentals per a aplicar-lo a les seves activitats acadèmiques i professionals.
 2. Transmetre la importància de l'ús de dades empíriques i bases de dades i proporcionar les eines bàsiques per a organitzar i presentar la informació derivada d'aquestes dades en forma d'esquemes, gràfics, taules etc. utilitzant el programari apropiat.
 3. Desenvolupar habilitats de comunicació útils per a la presentació dels resultats d'un projecte de recerca, o de qualsevol treball acadèmic o professional, des del disseny dels continguts i materials usats en una presentació, fins a les estratègies més efectives en la comunicació oral per a presentar idees de manera efectiva i eficient.

Resultats d'aprenentatge


Convertir un problema empíric en un objecte de recerca i elaborar conclusions.

 • Resoldre problemes a través de mètodes científics.
 • Avaluar diferents recursos per a l'anàlisi.
 • Realitzar recerques en bases de dades científiques i analitzar críticament la utilitat dels resultats de la recerca en el context de la seva pregunta de treball
 •  Presentar una síntesi dels estudis i la informació de manera ordenada i seguint un fil argumental, de manera que es puguin extreure conclusions útils per al desenvolupament dels seus propis arguments i anàlisis.
 • Identificar diferents maneres de respondre a la pregunta de recerca i elaborar el disseny de la recerca a partir de les principals metodologies i la seva adequació a cada tipus de pregunta.
 • Entendre les principals decisions en els processos de recollida i anàlisi de dades segons el tipus de metodologia de recerca.
 • Millorar la comunicació dels resultats del treball empíric, ja sigui en reports, assajos o treballs de recerca.
 • Dissenyar i dur a terme presentacions orals i escrites per a transmetre informació, idees, problemes i solucions de manera eficaç.

Metodologia de treball


Sessions teòriques

MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura

MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per a revisar tantes vegades com faci falta les idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves classes

Aprenentatge dirigit

MD5. Seminaris: Sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

MD6. Debats i fòrums: Conversis presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor

Aprenentatge autònom

MD10. Recerca i lectura crítica d'articles. Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que desenvoluparan, seguint els fases de la metodologia de recerca, entre els quals la lectura crítica d'articles

MD11. Tutories no presencials: per als quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de l'aula virtual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Bloc 1. Activitat investigadora a les ciències socials i les fonts d’informació

 1. La investigación científica
 2. Les fonts d'informació
 3. Marc Teòric

Bloc 2. Presentació Escrita de Treballs de Recerca

 1. L'escriptura científica
 2. Organització del treball escrit
 3. Edició i presentació de documents formals
 4.  Altres documents

Bloc 3. La informació quantitativa i qualitativa: recollida i anàlisi

 1.  Metodologies Quantitatives vs. qualitatives
 2. Recollida de dades
 3. Metodologia quantitativa
 4. Metodologia qualitativa
 5. Instruments de recollida de dades: El qüestionari
 6. Escriure la secció de metodologia
 7. Presentació de resultats

Bloc 4. Presentació Oral de Treballs de Recerca

 1. Elements de la comunicació
 2. Estratègies de comunicació oral
 3. Planificació, disseny i execució de presentacions acadèmiques i professionals. Què presentar del meu treball escrit?

Activitats d'aprenentatge


 • AF1. Sessions teòriques
 • AF2. Seminaris
 • AF3. Treball en grup
 • AF4. Treball individual
 • AF5. Estudi personal

 

Sistema d'avaluació


 

AVALUACIÓ CONTÍNUA (70%)

 • Bloc I (15%). Inclou les activitats individuals i grupals
 • Bloc II (15%).  Inclou les activitats  individuals i grupals
 • Bloc III (20%). Inclou les activitats  individuals i grupals
 • Bloc IV (20%). Inclou les activitats  individuals i grupals. La presentació oral (10%), inclosa en el percentatge d'avaluació contínua del bloc iv, equival a l'examen.

No es pot recuperar

 No té mínim per bloc, però de forma global (és a dir, la mitjana de l’avaluació continua del curs) ha de ser superior a 5. Si la nota de l’avaluació contínua és inferior a 5, l’estudiant ha de repetir el curs. Així doncs, aprovar l'avaluació contínua és condició necessària (que no suficient) per superar l'assignatura.

            

EXAMEN FINAL (30%)

Els blocs I, II i III incorporen 1 examen que computa un 10% cadascun a la nota final. La nota mitjana dels 3 exàmens serà la nota de l'examen global i té un pes del 30%.

 • La nota mínima de l'examen de cada bloc ha de ser superior o igual a 4 sobre 10
 • La nota global dels 3 exàmens (fent mitjana dels 3 exàmens) ha de ser superior o igual a 5 sobre 10 per superar el curs

 

Per tant, per aprovar l'assignatura serà necessari obtenir una mitjana de 5 sobre 10, o superior, tant en l'avaluació contínua com a l'examen global. 

 

RECUPERACIÓ

L’alumnat que es presentarà a recuperar l'examen: (i) en cas de no assolir 4 sobre 10 punts, en una o vàries parts de l’examen o (ii) si la nota de l’examen és inferior a 5 sobre 10 punts (en aquest cas l’alumnat haurà de recuperar l’examen en la seva globalitat). L'avaluació contínua no es pot recuperar.

 

En cap cas l’estudiantat pot rebre ajuda de tercers per cap activitat d’avaluació del curs; i en cas de produir-se el/la estudiant perdrà tot el dret a continuar amb les avaluacions que quedin de l’assignatura. En cas de no comprensió de la resolució qualsevol activitat de l'avaluació, es podrà citar a el/la estudiant posteriorment i realitzar-li un examen oral sobre aquella l’activitat d’avaluació. Aquelles qüestions que no es sàpiguen justificar es poden penalitzar en la nota final.

 

 

Bibliografia


Bàsic

Ang, S. (2014). Research design for business & management. SAGE Publications Ltd, https://www.doi.org/10.4135/9781473909694

Amat Oriol y Rocafort Alfredo (2017). Com fer recerca. Barcelona: Profit Editorial.

Lluch, G., & Nicolás, M. (2015). Escriptura acadèmica: planificació, documentació, redacció, citació i models. Barcelona: Editorial UOC.

Turull, A., Ardanuy Baró, J., Arroyo i Amayuelas, E., & Arroyo i Amayuelas, E. (2017). Tècniques de treball i de comunicació: instrumentàrium per a les ciències jurídiques i socials. Barcelona: Huygens Editorial

Complementary

McGregor, S. (2018). Understanding and evaluating research. SAGE Publications, Inc https://www.doi.org/10.4135/9781071802656