Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Eloi Serrano Robles
Miguel Guillén Burguillos 

Idiomes d'impartició


Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • E7_Elaborar projectes i propostes d'empreses innovadores establint principis de responsabilitat social en la gestió i integrant la prespectiva de gènere com a indicadors de qualitat i innovació.

   

Competències generals
 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

 • G3_Integrar els valors de justicia social, d'igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació controbueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i que es basa en la cultura del diàleg i de la pau

   

Competències transversals
 • T3_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

Descripció


L'assignatura està orientada a l'estudi de models de gestió empresarial que matisen determinats postulats de la teoria convencional en l'àmbit de la organització i direcció empreses. Prenent com a fil conductor l'economia social, els principis rectors d’aquesta disciplina representen una reflexió crítica de les normes i les regles econòmiques generalment acceptades. L’assignatura a més, també representa una clara aportació a nous models de gestió dels recursos humans i de les finances. A partir de repensar conceptes com productivitat, eficiència, eficàcia, rendibilitat o benefici es fa necessari identificar formes noves de gestió financera. Aquesta assignatura, dirigida a alumnes d'últim curs, representa un compendi sobre economia i empresa, que mostra models útils per gestionar l’empresa del segle XXI

Resultats d'aprenentatge


 • Desenvolupar estratègies per gerenciar els costos i generar ingressos que fagin sostenible el model de negoci.
 • Dissenyar l’estratègia competitiva de l’empresa o d’un projecte d’innovació i dissenyar, planificar i dirigir models de negoci innovadors.

 • Identificar les diferents institucions que conformen el teixit de l’economia social.

Metodologia de treball


Sessions teòriques MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.

MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials.
Aprenentatge dirigit

MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor.

Aprenentatge autònom MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


 1. El concepte d’economia social.

 1. Pensament i teoria econòmica.
 2. ¿Una eina per reduir les desigualtats?
 3. Principals autors i teories.
 4. Teories sobre la desigualtat i les crisis industrials i financeres

2. Tipologia d’empreses d’economia social.

 1. La Cooperativa (agrària, de treball, de consum)
 2. La Societat Anònima Laboral.
 3. Les Fundacions.

3.Breu història del cooperativisme a Catalunya.

4. La teoria del Bé Comú.

5. Managment i economia social:

 1. La RSC
 2. La governança i la organització de l’empresa

6. El debat de l’economia col·laborativa com a eina d’economia social.

 

Activitats d'aprenentatge


L'assignatura té previst realitzar tres tipus d'activitats.

1. Tres conferències de professionals de reconegut prestigi dins el àmbit de l'economia social.

2. Seminaris d'estudis de cas

3. Classes teòriques

Sistema d'avaluació


El sistema de qualificació de l’assignatura s’obtindrà a partir de la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en les diferents activitats formatives realitzades durant el curs. Per a l’avaluació de l’assignatura es tindrà en compte el resultat obtingut de realitzar un examen final, que computarà un 50%, la realització d’un treball específic, que computarà un 30% i les tasques derivades dels seminaris, que ponderaran un 20%. És imprescindible assolir com a mínim una qualificació de 5 a l’examen per a poder fer mitjana amb la nota d'avaluació continua. 

Es podrà recuperar la part corresponent a l'examen (50%), i es mantindran la resta de notes corresponents a l'avaluació continuada.

Resum de l'avaluació:

Examen final

50%

Participació en activitats plantejades dins de l’aula

20%

Treball individual i/o en grup

30%

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

E. Serrano (2019). Introducció a l'economia i l'empresa social. Icaria (Barcelona)

Galaz, C. i Prieto, R. (2006). Economía solidaria. De la obsesión por el lucro a la redistribución con equidad, Icaria

Garcia Jané, J. (2001), La dimensió cooperativa, Icaria

Revista Illacrua (ed.) (2007). ¡Participacción! Una caja de herramientas para la economía solidaria, Icaria

Garcia Jané, J. (2017), L'economia solidària en cent paraules, Icaria

Faura, I. (2016), L'economia social catalana als inicis del segle XX, Pagès Editors

Miró Acedo, I. (2018), Ciutats cooperatives. Esbossos d'una altra economia urbana, Icaria

Amat, O. (2008). Análisis de Estados Financieros, Ediciones Gestión 2000,  8ª ED, Barcelona. 

Ballestero, E (1990) Economia Social y empresas cooperativas. Alianza Universidad.

Garcia, J (2001) La dimensió cooperativa. Icària

Faura, I (2016) L'economia social catalana als inicis del segle XX. Pagès Editors