Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Roberto Dopeso Fernández
Benet Maimí Pou 
Jordi Garolera Berrocal 
Jose Miguel Aliaga Hernández 
Georgina Dalmau Sanleandro 

Idiomes d'impartició


Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

 

Competències


Competències bàsiques
 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E5_Analitzar contextes empresarials, identificar mercats i clients i establir estratègies de màrqueting mitjançant la utilització de tècniques avançades i innovadores.

   

Competències generals
 • G1_Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

Competències transversals
 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dies llengües oficials a Catalunya

Descripció


Aquesta assignatura persegueix la familiarització amb els conceptes bàsics del Màrqueting, l'adquisició de coneixements bàsics per l'anàlisi de l'entorn i el mercat,el coneixement dels principals models de comportament del consumidor, i el coneixement de les principals eines de marketing de les que disposa l'empresa per comercialitzar els seus productes i serveis.

Resultats d'aprenentatge


 • Aplicar els conceptes bàsics del Màrqueting.
 • Posicionar un producte en el mercat.
 • Entendre les tàctiques bàsiques de l'màrqueting (producte, preu, promoció i plaça)
 • Ser capaç d'extrapolar la teoria vista a classe en aplicacions de la pràctiques

Metodologia de treball


Sessions teòriques

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.

MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport  a les classes presencials.

MD4. Cápsules de video: Recursos en format video, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per revisar tantes vegades com sigui necessari les idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves classes.

 Aprenentatge dirigit

MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau. 

MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor


MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants 

Aprenentatge autònom

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor

MD10. Investigació i lectura crítica d'articles: Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de Treball que van desenvolupant, seguint les fades de la metodologia d'investigació, entre els quals la lectura crítica d'articles.

MD11. Tutories no presencials: Per què l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET

La metodologia de l’assignatura es basa no només en les classes magistrals del professor amb suport de material Powerpoint en català i en anglès, sinó, també, en diverses activitats:

 • lectures i comentaris d’articles d’actualitat.
 • estudi de casos en format text i format vídeo en anglès sobre els que s'haurà de fer un informe contestant una sèrie de preguntes.
 • activitat de recerca i fase inicial d'un pla de màrqueting.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


1. INTRODUCCIÓ AL MÀRQUETING  

 • Què és el Màrqueting?
 • El màrqueting i la seva gestió: El procés de màrqueting.
 • Orientacions de les empreses entorn al mercat.
 • El màrqueting en el context econòmic actual.

2. LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I EL MÀRQUETING 

 • Què és un pla de màrqueting?
 • Estructura del pla de màrqueting.
 • Objectius financers i objectius de màrqueting.
 • Creació de valor.
 • Model de negoci.
 • Estratègia.
 • Organització.
 • Implementació i control.

3. LA INVESTIGACIÓ COMERCIAL

 • Investigació de mercats.
 • Situació del mercat i anàlisi de la demanda.
 • El macroentorn i el microentorn.
 • Oportunitats i Amenaces.
 • Fortaleses i debilitats.

4. EL COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR

 • Els models de comportament del consumidor. Factors que influencien el comportament de compra. Decisions de compra.
 • Les noves tecnologies i el nou consumidor.

5. MÀRQUETING ESTRATÈGIC

 • Segmentació de mercats.
 • Públic Objectiu (target).
 • Posicionament.
 • Principals estratègies de màrqueting.

6. EL PRODUCTE

 • Què pretenem vendre ? El concepte de producte.
 • Cartera de productes.
 • El packaging.
 • La marca.
 • Estratègies de desenvolupament de nous productes.

7. EL PREU

 • Polítiques de preus.
 • Estratègies de preus

8. LA COMUNICACIÓ

 • Concepte de comunicació integral.
 • Publicitat
 • Promoció
 • Relacions Públiques
 • El Màrqueting Directe
 • La Venta personal.
 • Pressupost publicitari.
 • Missatge publicitari.
 • Estratègia i Planificació de mitjans.

9. POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ

 • La funció de la distribució comercial.
 • Canals de distribució.
 • Les noves tecnologies aplicades a la distribució.

10. ESTRATEGIES COMERCIALS

 • Organització i planificació comercial.
 • Estratègies comercials.

Activitats d'aprenentatge


1. Projecte en grup format per quatre persones.

2. Anàlisi de casos d'empresa.

3. Presentacions a classe.

4. Sessions teòriques.

 

Sistema d'avaluació


 • 40% corresponent a l'examen presencial a final de trimestre i que caldrà aprovar (mínim 5 sobre 10) per poder fer promig amb les notes de l'avaluació contínua (60%).
 • 20% corresponent al lliurament d'un exercici de fase inicial de pla de màrqueting (treball en grup)
 • 15% corresponent a treballs individuals, casos i altres activitats en equip
 • 15% corresponent a l'assistència, tasques individuals, participació i col·laboració mostrat a classe.
 • 10% corresponent a les presentacions orals i exposicions que es facin a classe


Important: totes les activitats no lliurades en les dates i amb els requeriments previstos es considerant com a “no lliurades” i s'assignarà una nota de 0.


En el període de recuperació només hi ha opció de recuperar l'examen final si l'alumne si hi va presentar i el va suspendre.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

En cas de NO aprovar l'assignatura no es guardarà cap resultat de les activitats continua pel proper curs acadèmic.

Bibliografia


Bàsic

Kotler, Philip ; Keller, Kevin (2014). Marketing Management. Pearson Education. Prentice-Hall.

Complementary

SANTESMASES Mestre, M. (2010): Marketing: Conceptos y estrategias

Kotler, P. & Armstrong G. (2012) Principles of Marketing, 14th Edition. Prentice-Hall Pearson

Kotler, Philip, Kevin Lane Keller, Malcolm Goodman, Mairead Brady, and Torben Hansen. 2019. Marketing Management (European Edition). Harlow: Pearson Education.

Edgar, Alison. 2018. Secrets of Successful Sales. St Albans: Panoma Press. Copyright.