Data de publicació:
2024-01-24

Presentació de candidatures fins al dia:
2024-02-13

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Llista definitiva d’admesos / exclosos

Donada la necessitat de cobrir el lloc de TÈCNIC/A SECRETARIA GENERAL depenent del servei de Secretaria General del TecnoCampus, es convoca el present procés de selecció de Personal d’Administració i Serveis.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

• Preparar i redactar convenis, realitzar-ne el seguiment i gestionar-ne el registre.
• Preparar i gestionar expedients de contractació: redacció de plecs de clàusules administratives, convocatòria de meses de contractació, preparació de propostes d'adjudicació.
• Implementar les polítiques de transparència i dret d'accés a la informació de la Fundació Tecnocampus.
• Implementar les polítiques de protecció de dades a la Fundació. Redactar models documentals, atendre i resoldre consultes derivades de l’àmbit.
• Redactar i actualitzar diferents normatives internes i convocatòries de beques i ajuts.
• Redactar informes tècnics, resolucions i propostes d'aprovació pels diferents òrgans de govern de la Fundació.
• I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

REQUISITS INDISPENSABLES

•Titulació universitària (Grau, llicenciatura, diplomatura o equivalent). (Cal certificar-ho amb la titulació oficial o resguard de pagament de la titulació oficial).
• Mínim nivell de suficiència (C1) de català. (Serà requisit indispensable en el moment de la contractació).

ASPECTES VALORABLES
(Només es valorarà el CV de les persones que compleixin els requisits indispensables i que per tant hagin estat admeses a participació. La comissió de selecció valorarà els mèrits dels candidats i candidates presentats en base als següents barems de puntuació, que podran obtenir una puntuació màxima de 115 punts)

a) Valoració curricular (fins a 60 punts).

• Titulació universitària (Grau, llicenciatura, diplomatura o equivalent) relacionada en l’àmbit del lloc de treball: dret, ciències polítiques i de l’administració. (Cal certificar-ho amb la titulació oficial o resguard de pagament de la titulació oficial). Màx. 10 punts
• Titulació de postgrau o màster en àrees relacionades amb les funcions a desenvolupar. Màx. 5 punts (Cal certificar-ho amb la titulació oficial o resguard de pagament de la titulació oficial).
• Experiència mínima de 3 anys en les funcions requerides en especial en la redacció de convenis i licitacions, aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) i política d’integritat institucional. (Cal especificar-ho en el CV lloc de treball i activitats principals realitzades a cada empresa). Màx. 20 punts
• Experiència demostrable vinculada a treballs pel sector públic i/o per a l’àmbit universitari. (Especificar clarament al CV). Màx. 15 punts
• Altres mèrits. La comissió podrà valorar altres elements del currículum que considerin adients. Màx. 10 punts

b) Relació contractual prèvia amb TecnoCampus (fins a 15 punts).

c) Entrevista personal (fins a 40 punts)
Només es convoca a entrevista els candidats/es que hagin superat els 40 punts en la fase de valoració del CV + relació contractual prèvia amb Tecnocampus).

CONDICIONS LABORALS

• Contractació laboral indefinida a jornada completa i amb previsió d’incorporació immediata.
• El grup professional és de Tècnic/a categoria A2 segons conveni laboral vigent. Sou base de 33.703€/bruts anuals.
• Per l’assoliment d’objectius i desenvolupament de competències fins a 612€ bruts anuals.
• Jornada de 37,5h setmanals.
• 28 dies de vacances per any complet.
• Flexibilitat horària i possibilitat del 40% en teletreball.
• Possibilitat de retribució flexible.
• Beneficis socials.

CALENDARI ORIENTATIU 

• Publicació anunci: 24/1/2024
• Presentació candidatures fins al: 13/2/2024
• Previsió publicació llista provisional admesos/es i exclosos/es a participació: entre el 14/2/2024 i el 16/2/2024
• Valoració dels candidats/es admesos/es per part de la comissió de selecció: a partir del 23/2/2024. Els candidats i candidates finalistes que passin a la fase d’entrevista seran avisats/des de la data de l’entrevista per correu electrònic i/o telèfon.
• Convocatòria fase entrevistes: a partir del 6/3/2024

Per qualsevol incidència us podeu adreçar a seleccio@tecnocampus.cat. Cal identificar a l'assumpte el número de referència de la convocatòria: S01_2024_PAS_TEC_SG.

NOTA IMPORTANT: No es tindran en compte, per a la seva valoració, les titulacions i mèrits acadèmics que no s’acompanyin del justificant documental oportú. Fundació TecnoCampus es reserva el dret a demanar referències a les empreses esmentades en els CV’s en la fase de valoració curricular.