Data de publicació:
2024-01-29

Presentació de candidatures fins al dia:
2024-02-14

Empresa

Altres

Llista definitiva d’admesos / exclosos

En el marc del Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d'ocupació en la realització d'iniciatives de recerca i innovació per a l'any 2023 del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU (ref. BDNS 664047), l’AGAUR ha concedit al Grup de Recerca Aplicada a l'Entorn Financer Econòmic i Social finançament per contractar Personal investigador amb títol de doctor/a que s’incorporarà al projecte actiu "Precios de la vivienda: diferencias de género en las decisiones hipotecarias y la medición del impacto de la economía colaborativa y la criminalidad, " finançat per l'Agència Estatal d'Investigació (PID2020-113093RB-I00).

L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació d’un investigador/a que es responsabilitzi de l'obtenció d'una mostra representativa de l’objecte d’estudi i la fusió d'aquests conjunts de dades amb informació de les xarxes socials; informació de les notícies als mitjans de comunicació tradicionals; dades de earthpulse i de les webs dels ajuntaments, en el marc de les línies de recerca del Grup de Recerca Aplicada a l'Entorn Financer Econòmic i Social del TecnoCampus.

El perfil que es cerca es un doctorat/da en economia expert en programació, maneig i extracció de dades (webscrapping de pàgines web o xarxes socials així com dades geogràfiques) i amb certa experiència en estimació de models estadístics.

El Grup de Recerca Aplicada a l'Entorn Financer Econòmic i Social aglutina la recerca de l'ESCSET d'economia, empresa i emprenedoria, turisme, màrqueting i en general, entorn econòmic i social des d'un punt de vista aplicat. Addicionalment, també integra la Recerca que es realitza en el marc de la Càtedra d'Economia Social. L'objectiu d'aquesta recerca és contribuir a millorar la competitivitat i benestar del territori tot preservant la qualitat de l'entorn social. Aquestes àrees de coneixement presenten unes sinèrgies i interdependències evidents que el grup reforça. El grup de recerca neix amb una ferma voluntat de transferència de coneixements amb el sector públic i privat donada l'existència de forts acords de col·laboració amb moltes entitats públiques i privades.

Les línies de recerca del grup són:

 • de Turisme, Habitatge i Transport
 • d'Economia Social
 • d'Emprenedoria
 • de Finances i desenvolupament empresarial
 • d'investigació en comunicacions digitals, màrqueting i economia del comportament
 • de Logística i negocis marítims, 

El projecte s’adscriu a la línia de turisme, habitatge i transport. 

DIRECTRIUS BÀSIQUES DE LA CONVOCATÒRIA

Durant el procés de selecció es respectaran els principis de concurrència, idoneïtat i publicitat, i es vetllarà per l’agilitat, sense perjudici de l’objectivitat. Tots els ciutadans tenen dret a l’accés a l’ocupació d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat. 

En el procés selectiu: 

 • La selecció es basarà en el mèrit i les competències pel desenvolupament del lloc de treball a proveir i no en qüestió de gènere, edat o circumstàncies personals o familiars.
 • Els coneixements i adequació de la persona al lloc de treball seran mesurats mitjançant paràmetres i indicadors precisos i equiparables que s’establiran prèviament a l’inici del procés selectiu.
 • L’avaluació de la persona es realitzarà en base als requisits del lloc de treball, amb objectivitat, transparència i respectant el principi d’igualtat d’oportunitats. 
 • Per tal de garantir el principi de no discriminació i millor adequació entre la formació acadèmica (estudis específics) i les activitats de recerca i innovació a desenvolupar, la selecció es realitzarà mitjançant l'ús de curriculum vitae cec

IMPORTANT! El currículum vitae cec

 • No ha d’incloure: 
  • Nom ni cognom, només les sigles del nom i del cognom
  • Adreça, gènere, nacionalitat o DNI
  • Fotografia
 • Ha d’utilitzar llenguatge neutre. 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR   

 • Obtenció de dades.
 • Fusió de diferents bases de dades.
 • Depuració de bases de dades.
 • Realització d’estadística descriptiva i estimació dels models.
 • Participació en l’elaboració del paper/s de l’article.

REQUISITS INDISPENSABLES PROGRAMA INVESTIGO 

 • Tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Aquests requisit s’haurà de complir a data d'inici del contracte 2/4/2024.
 • A la data d’inici de la contractació serà requisit indispensable estar inscrit/a com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • No haver tingut cap relació contractual amb Tecnocampus realitzant tasques de recerca en el termini dels 6 mesos immediatament anteriors a l’inici del contracte.
 • Estar en possessió de la titulació de mínima requerida pel perfil de la plaça: Títol de Doctor/a en Economia o document que acrediti data de lectura de tesis doctoral abans del 2/4/2024. En aquest darrer cas a la data d’inici de la contractació serà requisit indispensable estar en possessió del Títol de Doctor/a en Economia.

ASPECTES VALORABLES

Només es valorarà el CV cec de les persones que compleixin els requisits indispensables i que per tant hagin estat admeses a participació. La puntuació màxima serà de 60 punts.

 1. Aspectes que acreditin les capacitats de la persona candidata per desenvolupar les tasques de recerca encomanades : Màxim 35 punts
 2. Experiència de recerca en economia, valorable si es economia de l’habitatge, urbana, del turisme o de medi ambient. Màxim 15 punts
 3. Competència en llengua anglesa. Màxim 10 punts

CONDICIONS LABORALS

 • Contracte indefinit vinculat a activitats científiques-tècniques, i subjecte al període de finançament garantit.
  El contracte de treball tindrà data d’inici el dia 2 d’abril de 2024 i finalitzarà a 15 d’octubre de 2025.
 • Salari segons qualificacions requerides i experiència acreditada, d’acord amb la subvenció del Programa Investigo. Import anual de l’ajut de 33.108,92€ (incloent quota patronal) i 24.875,00€ (excloent quota patronal).
 • La dedicació de la persona contractada serà a jornada completa.
 • Horari de treball flexible per a la conciliació de la vida laboral i familiar. Possibilitat de retribució flexible i beneficis socials.

FASES DEL PROCÉS: 

FASE 1 Valoració dels requisits indispensables. Un cop valorats els requisits indispensables de totes les candidatures, primer s’emetrà i publicarà una llista provisional de candidatures admeses i excloses i després del període d’al·legacions de 1 dia natural s’emetrà i publicarà la llista definitiva d’admesos i exclosos en relació a aquests requisits indispensables.

FASE 2.  Valoració curricular. Només es valora per part de la comissió de selecció els CV cecs dels candidats i candidates admeses a la llista definitiva de la FASE 1 fins a un màxim de 60 punts. Aquesta valoració no es farà pública.

FASE 3.  Entrevistes. Només es convocarà a entrevista als candidats i candidates que hagin superat els 40 punts a la FASE 2. La valoració màxima de l’entrevista serà de 40 punts.

FASE 4.  Informe final de classificació. S’emetrà i publicarà un informe per proposar a la Direcció General de la Fundació TecnoCampus la llista de classificació de candidats i candidates, ordenada en funció dels resultats de valoració obtinguts a la fase de valoració curricular i entrevista, per a la seva eventual contractació. Aquests candidats i candidates hauran d’haver superat els 50 punts totals un cop finalitzades la fase de valoració curricular i la fase d’entrevistes. 

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ I VALORACIÓ DE LES CANDIDATURES ADMESES

L’òrgan de selecció s’ajustarà als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i tendirà a la paritat entre dona i home. 

Així mateix, l’òrgan de selecció actuarà amb independència i discrecionalitat tècnica i vetllarà per la transparència i el bon funcionament del procés.

La comissió de selecció es composarà dels següents membres:

 • Presidència: Josep M. Raya Vilches, Coordinador del Grup de Recerca Aplicada a l'Entorn Financer Econòmic i Social del TecnoCampus.
 • Vocal: Dra. Elisa Sayrol, Directora Acadèmica del Centre Universitari TecnoCampus o personal docent investigador permanent en qui delegui.
 • Vocal: Sra. Anna Gabriel, Cap del servei de projectes i suport a la recerca de TecnoCampus o personal tècnic del seu servei en qui delegui.

Actuarà com a secretari o secretària amb veu i sense vot la direcció de gestió de persones de TecnoCampus o personal tècnic del servei en qui delegui. 

La comissió de selecció valorarà totes les candidatures admeses a partir de:

Valoració curricular. En aquesta fase cada membre de la comissió de selecció de manera individual i a distància farà una valoració dels CV cecs atorgant de manera justificada una puntuació de 0 a 60 punts a cada candidat/a admès/a. El secretari o secretària del procés recollirà en un document les puntuacions de tots els membres, calcularà la mitjana aritmètica obtinguda per cada candidat o candidata i elaborarà la llista de candidats o candidates finalistes, que seran aquelles que hagin obtingut una puntuació igual o superior a 40 punts. En el cas de que hi hagi més de 10 candidats finalistes el president o presidenta de la comissió de selecció podrà decidir limitar els candidats finalistes que passen a la segona fase d’entrevista a un màxim de 10, que seran els 10 primers en millor puntuació en la valoració curricular.

Entrevista. Posteriorment es procedirà a la fase d’entrevista dels candidats o candidates finalistes en reunió presencial de la comissió de selecció. Cada membre valorarà amb una puntuació màxima de 40 punts la presentació del candidat o candidata i el secretari o secretària de la comissió en calcularà la mitjana aritmètica. De forma general, les entrevistes es concentraran en una sola jornada. Les entrevistes seran assistides per la direcció de gestió de persones, o tècnic del servei en qui delegui, que quedarà integrada a la comissió de selecció amb veu i sense vot.

La qualificació final serà la suma de les puntuacions mitjanes atorgades en la fase de valoració curricular i en la fase d’entrevista. Tots els finalistes amb una puntuació final igual o inferior a 49 punts seran exclosos. Si cap dels candidats arriba a una puntuació mínima de 50 punts la plaça es declararà deserta.

CALENDARI ORIENTATIU DEL PROCÉS 

El calendari orientatiu del procés serà el següent:

 • Publicació anunci: 29/01/2024
 • Presentació candidatures: fins el 14/02/2024 inclòs al formulari on-line. 
 • Previsió publicació llista admesos/es i exclosos/es a participació: 15/02/2024
 • Entrevista als candidats i les candidates finalistes que hagin superat els 40 punts en la fase de valoració curricular: Durant la segona quinzena de febrer de 2024 seran avisats/des de la data de l’entrevista per correu electrònic o telèfon.

Per a qualsevol incidència us podeu adreçar a seleccio@tecnocampus.cat

Cal identificar a l’assumpte el número de referència de la convocatòria: S02_2024_POSTDOC_GRAEFES

Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es

Data de publicació: 15/02/2024. La llista provisional esdevé definitiva en data: 19/02/2024