Data de publicació:
2023-03-06

Presentació de candidatures fins al dia:
2023-04-02

Personal Docent i Investigador (PDI)

Informe final

Convocatòria per cobrir 1 plaça de Personal Docent i Investigador (PDI) permanent, a dedicació completa (30 ECTS) en l’àmbit de coneixement següent:

 • Salut Pública, Educació per la Salut i Investigació en Salut

FUNCIONS A DESENVOLUPAR:

 • Disseny i impartició d’assignatures en els àmbits de coneixement esmentats.
 • Elaboració del pla docent de diferents assignatures en els àmbits de coneixement descrits.
 • Participació en tasques pròpies de la institució com a PDI permanent.

REQUISITS INDISPENSABLES:

 • Graduat/da o diplomat/da en Fisioteràpia.
 • Estar en possessió del grau de Doctor/a.
 • Experiència docent universitària mínima de 5 anys acadèmics (cal especificar-ho clarament en el CV i s’acreditarà mitjançant certificat de docència expedit per la universitat on s’hagi realitzat).
 • Les persones aspirants han de posseir un nivell de català que asseguri la competència del professorat per participar amb adequació i correcció a les situacions comunicatives que requereixen les tasques acadèmiques, de manera que quedin garantits els drets lingüístics dels estudiants, tal com preveu el decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats dels sistema universitari de Catalunya. En el moment de la signatura del contracte, el candidat escollit podrà optar entre l’acreditació del coneixement o l’ajornament d’aquesta acreditació per un període de dos anys.

ASPECTES VALORABLES:
Es valorarà el CV de les persones que compleixin els requisits indispensables, és a dir, els candidats i les candidates admesos/es. La puntuació màxima serà de 60 punts.

 1. Experiència docent universitària en Salut Pública, Educació per la Salut i Investigació en Salut (cal especificar-ho clarament en el CV i s’acreditarà mitjançant certificat de docència expedit per la universitat on s’hagi realitzat). Màx. 15 punts
 2. Recerca vinculada en ciències de la Fisioteràpia (cal especificar-ho clarament en el CV). Màx. 15 punts
 3. Experiència en gestió i coordinació en l’àmbit universitari (cal especificar-ho clarament en el CV). Màx. 5 punts
 4. Acreditació en recerca AQU/ANECA. Màx. 10 punts
 5. Competència en llengua anglesa. Mínim nivell B2.2. (Cal especificar-ho clarament en el CV i en el cas de tenir l’acreditació aportar el document escanejat). Màx. 10 punts
 6. Altres mèrits. La comissió de selecció podrà valorar altres elements del currículum que consideri una aportació al perfil del candidat. Màx. 5 punts

RELACIÓ CONTRACTUAL PRÈVIA AMB TECNOCAMPUS. La puntuació màxima serà de 15 punts.

PRESENTACIÓ - DEFENSA DE PLAÇA:
Es convocaran a presentació/defensa de la plaça a les persones que superin els 40 punts en la fase de valoració del CV. La puntuació màxima serà de 40 punts.

En aquesta presentació - defensa de plaça davant del tribunal de la comissió de selecció el candidat haurà de:

 • Presentar la seva trajectòria professional, acadèmica i científica (10 minuts). Màx. 10 punts
 • Impartir una classe magistral reduïda sobre un tema relatiu a l'àmbit de coneixement objecte d'aquesta convocatòria. El candidat pot utilitzar suport audiovisual per impartir la classe (màx. 20 minuts). Màx. 30 punts
 • Atendre el torn de preguntes de la Comissió de Selecció (10 minuts).

ASPECTES LABORALS:

 • Contracte laboral com a professor/a permanent a dedicació completa 30 ECTS
 • Horari de matí i tarda.
 • Incorporació immediata.

Calendari orientatiu

 1. Publicació anunci: 6/3/2023
 2. Presentació candidatures fins al dia: 2/4/2023
 3. Previsió publicació llista admesos/es i exclosos/es a participació: entre el 3/4/2023 i el 10/4/2023
 4. Presentació/defensa de places a partir de la segona quinzena del mes d’abril 2023. Els candidats i les candidates finalistes que passin a la fase de presentació- defensa de plaça seran avisats/des de la data de l’entrevista/presentació per correu electrònic o telèfon.

Per a qualsevol incidència us podeu adreçar a seleccio@tecnocampus.cat
Cal identificar a l’assumpte el número de referència de la convocatòria: S08_2023_PDI_PERM_FISIO

Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es

Data de publicació: 19/04/2023

Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es

Data de publicació 3/5/2023

Defensa de plaça

Data de publicació: 26/5/2023

Informe final

Data de publicació: 23/6/2023