Data de publicació:
2022-03-25

Presentació de candidatures fins al dia:
2022-05-28

Personal Docent i Investigador (PDI)

En termini de recepció de sol·licituds

CONCURS PER A LA SELECCIÓ DE LA DIRECCIÓ ACADÈMICA DEL TECNOCAMPUS

La Fundació TecnoCampus és una entitat sense ànim de lucre que té com a missió contribuir al desenvolupament econòmic i al progrés social.

L’administració de la Fundació és responsabilitat del Patronat, òrgan de govern, representació i gestió de la Fundació, del qual depenen jeràrquicament els òrgans d’execució, de consulta i auxiliars, siguin col·legiats o unipersonals.

Actualment la Fundació TecnoCampus està en vies de concentrar els tres centres universitaris adscrits a la Universitat Pompeu Fabra (UPF): i) L’Escola Superior Politècnica TecnoCampus (ESUPT), ii) L’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa TecnoCampus (ESCSET) i iii) L’Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus (ESCST), en un centre adscrit únic. Alhora té encomanada l’explotació del Parc TecnoCampus.

Els centres universitaris són unitats estructurals encarregades de l’organització dels ensenyaments i dels processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a títols oficials de Graus i Màster Universitari i  altres títols propis de formació permanent.

En data 27 d’octubre de 2021 el Patronat de la Fundació TecnoCampus va aprovar la fusió dels tres centres dels que n’és titular mitjançant la creació d’un nou centre producte de la fusió dels anteriors amb la denominació ‘CENTRE UNIVERSITARI TECNOCAMPUS’, adscrit a la Universitat Pompeu Fabra. En aquests moments, l’expedient ha estat validat pels òrgans competents de la Universitat Pompeu Fabra i traslladat a la Direcció General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Per tal d’avançar en el procés, és necessari iniciar un procés de selecció que conclogui amb la provisió del lloc de treball de director o directora acadèmica del Centre Universitari TecnoCampus. Pel que fa al funcionament del procés, és d’aplicació la normativa per a la selecció de càrrecs unipersonals de la Fundació TecnoCampus. Aquesta normativa estipula un procés obert i basat en el concurs de mèrits i capacitats i criteris d’idoneïtat i estableix la composició de la comissió de selecció.

PERFIL DELS CANDIDATS/ES, FUNCIONS I DURADA DEL CÀRREC

El perfil del/a candidat/a que es cerca respon al propi d’un/a acadèmic/a vinculat/da a algun dels àmbits de coneixement propis de TecnoCampus amb experiència de gestió en l’àmbit universitari i amb ampli coneixement i experiència en recerca i planificació acadèmica. De forma específica, es valorarà especialment l’alineació amb els reptes plantejats pel projecte  de consolidació de centres, amb enfocament a la qualitat acadèmica, l’aposta per la recerca i una forta orientació professionalitzadora i innovadora que passa per enfortir les relacions amb la Indústria i el compromís amb el progrés econòmic i social de territori.

A aquests  aspectes cal afegir els propis d’un centre que ha tingut un fort creixement en estudiants, oferta acadèmica i plantilla de PDI els darrers anys, que es troba en un mercat molt competitiu i on la institució ha de lliurar una oferta molt atractiva a un preu privat; obrint noves línies d’activitat en el sector de la formació permanent i contínua.

La durada en el càrrec és de cinc anys, renovable per períodes successius de la mateixa durada; d’acord amb allò que estableix la normativa per a la selecció, designació i nomenament d’òrgans unipersonals de la Fundació TecnoCampus.

REQUISITS MÍNIMS DE PARTICIPACIÓ:

 • Acreditar el títol de doctor.
 • Acreditar un mínim de 2 trams docents reconeguts per l'agència qualificadora corresponent o equivalent.
 • Acreditar un mínim de 2 trams de recerca reconeguts per l'agència qualificadora corresponent o equivalent.
 • Acreditar experiència en la transferència de coneixement.
 • Acreditar experiència de mínim 4 anys com a càrrec unipersonal en el sector universitari.
 • Acreditar coneixement de la llengua anglesa.

VALORACIÓ DE LES CANDIDATURES

FASE 1) VALORACIÓ DE MÈRITS

La comissió d’avaluació valorarà els mèrits al·legats i degudament acreditats pels aspirants, d’acord amb els següents criteris. La puntuació màxima serà de 10 punts. Els criteris seran els següents:

 1. Experiència professional en la gestió de recursos materials i en la gestió i desenvolupament de persones. Es valorarà l’experiència en la direcció d’equips i persones i de recursos materials a través de la descripció que efectuïn els candidats i candidates de les funcions realitzades, el volum dels recursos gestionats i principals fites assolides. Es valorarà l’experiència en la gestió pressupostària, treball per objectius, creació d’equips, planificació de gestió a mig i llarg termini, entre altres. Màx. 2,5 punts
 2. Experiència docent i en els àmbits de planificació acadèmica, innovació i qualitat. Es valorarà el coneixement i experiència en la gestió d’oferta formativa de grau, màster i postgrau; en disseny i aplicació dels plans d’estudi així com l’experiència docent pròpia del candidat en l’àmbit universitari i especialment en els graus propis del centre. Màx. 2,5 punts
 3. Experiència en l’àmbit de la recerca i transferència de coneixement. Es valorarà l’experiència en recerca del candidat o candidata, a partir de les publicacions, coordinació i direcció de projectes competitius, volum dels recursos gestionats, resultats de la recerca i/o transferència, coneixement del sistema R+D+i català, espanyol i europeu, participació en grups de recerca. Es valorarà l’acreditació per agència de qualitat universitària. Màx. 2 punts
 4. Experiència en relacions entre la universitat, l’empresa, la societat i el territori. Es valorarà la participació en fòrums, grups de treball, consells assessors i en general en àmbits de relació entre la universitat i l’empresa. Màx. 2 punts
 5. Experiència en les relacions internacionals en àmbit acadèmic. Es valorarà l’experiència internacional i competències lingüístiques. Màx. 1 punt

Per superar la fase 1, caldrà obtenir un mínim de 6 punts en la valoració de mèrits. La ponderació de la fase de valoració de mèrits serà del 40% sobre la valoració global.

FASE 2) VALORACIÓ DE COMPETÈNCIES I IDONEÏTAT

Es convocarà als candidats o candidates que hagin obtingut un mínim de 6 punts en la fase 1 a una prova d’idoneïtat en base a entrevistes i/o test de validació de competències. En cas de que més de 10 candidats o candidates superin la fase, la Comissió de selecció podrà restringir el número de candidatures a avaluar en la següent fase, d’acord amb l’ordre de prelació de la puntuació obtinguda. Aquesta fase de valoració serà desenvolupada per l’assessor extern expert en selecció. En l’entrevista es valoraran objectivament  les competències del candidat o candidata i la seva idoneïtat en relació a la realitat del centre, atenent als següents criteris. La puntuació total màxima serà de 10 punts.

 1. Capacitat de lideratge i dinamització d’equips. Liderar i coordinar l’equip, promovent l’assoliment dels objectius i els resultats. Fomentar el creixement professional dels membres de l’equip i mediar en els possibles conflictes.
 2. Capacitat per a crear grups de treball enfocats, motivats i d’alt rendiment.
 3. Gestió de recursos. Capacitat per optimitzar i rendibilitzar els recursos humans, tècnics i econòmics, orientats a la consecució dels objectius.
 4. Innovació.  Detectar, incorporar o generar idees per l’evolució de l’organització o la solució de problemes i col·laborar a desenvolupar-les, implantar-les amb pragmatisme i viabilitat.
 5. Orientació a la qualitat i al servei a l’estudiant. Realitzar el treball buscant aconseguir els resultats amb la màxima qualitat i el menor temps possible, proporcionant un servei segur i fiable.
 6. Comunicació i relació. Transmetre missatges de forma estructurada, clara i concisa, adaptant el llenguatge a la situació i a la persona destinatària ja sigui de forma oral o escrita, així com escoltar activament.
 7. Flexibilitat i gestió del canvi. Modificar el comportament per a donar respostes a necessitats canviants, reajustant les prioritats de les funcions, adoptant nous enfocaments i realitzant canvis en funció de les demandes.
 8. Presa de decisions ràpidament, encara que puguin ser difícils o poc populars, valorant les diferents possibilitats d’actuació.

Els resultats d’aquesta fase seran exposats per l’assessor extern als membres de la comissió de selecció en sessió conjunta. Atenent els arguments de l’assessor i les seves apreciacions, cada membre valorarà les capacitats i idoneïtat dels candidats amb puntuacions de 0 a 10.  La ponderació de la fase de valoració d’idoneïtat serà del 20% sobre la valoració global.

FASE 3) ENTREVISTA I PRESENTACIÓ I DEFENSA DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ

Es sol·licitarà a les persones aspirants que presentin en un termini no superior a 7 dies naturals una memòria de projecte de centre a mig termini, que contindrà, com a mínim, els següents apartats:

 1. Desenvolupament acadèmic del TecnoCampus.
 2. Innovació docent i la qualitat al TecnoCampus.
 3. Recerca i transferència de coneixement.
 4. Marc de relacions Universitat-Empresa-Societat-Territori.
 5. Marc de relacions internacionals.
 6. Polítiques d’orientació al servei a l’estudiant.

Els candidats i candidates presentaran de forma oral a la Comissió de selecció el seu projecte de centre i defensaran la seva capacitat per desenvolupar el projecte. Acabada la presentació els membres de la comissió de selecció podran adreçar al candidat les preguntes que creguin oportunes.

La presentació tindrà un temps màxim de 30 minuts.

La puntuació màxima que es podrà obtenir aquesta fase serà de 10 punts, calculats a partir de les puntuacions dels membres de la comissió de selecció en la forma (pública o secreta) i moment que la president/a de la comissió de selecció estimi oportuna.

Per superar la fase caldrà obtenir, com a mínim, una puntuació mitjana dels membres de la comissió igual o superior a 6.

La ponderació de la fase de valoració de l’entrevista serà del 40% sobre la valoració.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES I CALENDARI ORIENTATIU

 1. Publicació anunci: 25/3/2022
 2. Presentació candidatures fins al dia: 19/05/2022. Termini prorrogat fins al 28/5/2022.

Les sol·licituds de participació es faran presentant un carta personal signada pel candidat acompanyada d’un currículum extens on es detallin els mèrits al·legats. Caldrà adjuntar tota la documentació  justificativa que permeti la validació de tots els mèrits (titulacions, diplomes, referències d’articles o bibliografia, certificats oficials, cartes o certificats de tercers responsables referenciant llocs de treball, certificats de participació en grups de recerca, estades internacionals o altres mèrits que calgui documentar). Totes les referències aportades es tindran en compte i sobre elles es podrà demanar més informació.

 1. Previsió publicació llista admesos/es i exclosos/es a participació: entre el 20/4/2022 i el 25/4/2022
 2. Entrevista i presentació a partir del mes de maig 2022. Els candidats i les candidates finalistes que passin a la fase d'entrevista i presentació seran avisats/des de la data de l’entrevista/presentació per correu electrònic o telèfon.

Per a més informació del procés consulteu el document de bases del concurs que trobareu al final de la pàgina.

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a seleccio@tecnocampus.cat
Cal identificar a l’assumpte el número de referència de la convocatòria: S10_2022_PDI_DA

Vols presentar-te? Accedeix al formulari d'inscripció