Data de publicació:
2022-05-13

Presentació de candidatures fins al dia:
2022-06-05

Escola Superior de Ciències Socials i de l'empresa

Personal Docent i Investigador Associat (PDI Associat)

En termini de recepció de sol·licituds

Convocatòria de selecció de PDI associat a temps parcial per impartir docència a l’ESCSET en el següent àmbit de coneixement:

Logística

FUNCIONS A DESENVOLUPAR:

 • Disseny i impartició d’assignatures adscrites a l’àmbit de coneixement objecte de la convocatòria.
 • Elaboració del pla docent de les assignatures en l’àmbit objecte de la convocatòria.
 • Assessorar al/a coordinador/a de grau en la consecució dels objectius de qualitat docent associats als Graus corresponents.
 • Funcions pròpies del Personal Docent Investigador del Tecnocampus.
 • Tutorització de Treballs de Final de Grau (TFG).

REQUISITS INDISPENSABLES:

 • Titulació universitària de Llicenciat/da, Graduat/da o Enginyer/a. (Cal especificar-ho clarament al CV i aportar el títol escanejat)
 • Domini del català i castellà, parlat i escrit (aquest aspecte es verificarà en la fase d'entrevista als candidats finalistes).
 • Tenir una activitat laboral principal diferent a l’eventual docència a TecnoCampus. (Aquest requisit es comprovarà i no es formalitzarà el contracte de no complir-se).

ASPECTES VALORABLES DEL CV. Es valorarà el CV de les persones que compleixin els requisits indispensables i que per tant hagin estat admeses a participació. La puntuació màxima serà de 60 punts.

 • Estar en possessió del grau de doctor/a. (Cal especificar-ho clarament al CV i aportar el títol escanejat). Màx. 4 punts
 • Acreditació AQU/ANECA. (Cal especificar-ho clarament al CV i aportar l’acreditació escanejada). Màx. 2 punts
 • Competència en llengua anglesa. (Cal especificar-ho clarament al CV i aportar el títol escanejat). Màx. 10 punts
 • Experiència docent universitària i altres. (Cal especificar-ho clarament al CV i s’acreditarà mitjançant certificat de docència expedit per la universitat/altres on s’hagi realitzat. Cal aportar escanejada aquesta documentació). Màx. 19 punts
 • Experiència professional en l’àmbit relacionat. (Cal especificar-ho clarament al CV) Màx. 23 punts
 • La comissió de selecció podrà valorar altres elements del currículum que consideri una aportació al perfil del candidat/a. Màx. 2 punts

ASPECTES VALORABLES A L’ENTREVISTA. Es convocaran a entrevista aquelles persones que superin els 40 punts en la fase de valoració del CV. La puntuació màxima serà de 40 punts.

 • Presentació CV per part del candidat/a.
 • Entrevista de la comissió de selecció al candidat/a.
 • Domini del català, castellà i anglès, parlat i escrit.

CONDICIONS LABORALS

 • Incorporació durant el curs acadèmic 2022-23.
 • Contracte com a professor/a associat/da en dedicació parcial (<20 ECTS).

CALENDARI ORIENTATIU

 1. Publicació anunci:  13/5/2022
 2. Presentació candidatures on-line fins al: 5/6/2022
 3. Previsió publicació de la llista admesos/es i exclosos/es a participació: entre el 6/6/2022 i el 13/6/2022
 4. Valoració del CV dels candidats i candidates admesos/es a partir del: 14/6/2022. Els candidats i candidates finalistes que superin els 40 punts en la fase de valoració del CV i que passin a la fase de presentació seran avisats/des de la data de l’entrevista/presentació per correu electrònic i/o telèfon.

Per qualsevol incidència us podeu adreçar a seleccio@tecnocampus.cat. Cal identificar a l'assumpte el número de referència de la convocatòria: S12_2022_ASS_ESCSET_L

Vols presentar-te? Accedeix al formulari d'inscripció