Data de publicació:
2022-06-22

Presentació de candidatures fins al dia:
2022-07-13

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

En termini de recepció de sol·licituds

Donada la necessitat de cobrir el lloc de TÈCNIC/A DE CREACIÓ D’EMPRESA depenent de l’Àrea de Transferència, Innovació i Empresa, es convoca el present procés de selecció de Personal d’Administració i Serveis.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

 • Crear, adaptar, executar i realitzar el seguiment de programes per a emprenedors/es i empreses així com seleccionar persones formadores i/o proveïdors.
 • Col·laborar en la planificació i execució d’esdeveniments i d’activitats de foment de l’emprenedoria.
 • Coordinar, gestionar continguts i desplegar l'estratègia de màrqueting digital del servei d'emprenedoria: web, butlletí emprenedoria, xarxes socials, etc.
 • Realitzar i redactar informes, memòries i/o sol·licituds de subvencions entre d’altra documentació pròpia del servei.
 • Dissenyar i impartir sessions grupals sobre temàtiques d’emprenedoria.
 • Assessorar, informar i donar suport tècnic en matèria de la seva competència, tant a nivell intern, com a nivell extern.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

REQUISITS INDISPENSABLES

 • Titulació universitària (Grau, llicenciatura, diplomatura o equivalent). (Cal certificar-ho amb la titulació oficial o resguard de pagament de la titulació oficial).

ASPECTES VALORABLES DEL CV

Només es valorarà el CV de les persones que compleixin els requisits indispensables i que per tant hagin estat admeses a participació. La comissió de selecció valorarà els mèrits dels candidats i candidates presentats en base als següents barems de puntuació, que podran obtenir una puntuació màxima de 115 punts.

a) Valoració curricular (fins a 60 punts).

 • Titulació de postgrau, màster o doctorat en àrees relacionades amb les funcions a desenvolupar, especialment  en emprenedoria i innovació (Cal certificar-ho amb la titulació oficial). Màx. 10 punts
 • Experiència mínima de 2 anys en les funcions requerides en especial en aspectes relacionats amb la planificació i execució de programes de promoció econòmica en l’àmbit públic (Cal especificar-ho en el CV lloc de treball i activitats principals realitzades a cada empresa). Màx. 15 punts
 • Formació i/o experiència mínima de 2 anys com especialista en màrqueting digital.  Màx. 10 punts
 • Experiència contrastada en l´ús de metodologies d’innovació i emprenedoria. Màx. 10 punts.
 • Nivell superior a B2 d’anglès d’acord amb la taula de certificats i diplomes MECR.   Màx. 5 punts
 • Acreditació del nivell de suficiència (C1) de català. Màx. 5 punts
 • Altres mèrits. La comissió podrà valorar altres elements del currículum que considerin adients. Màx. 5 punts

b) Relació contractual prèvia amb TecnoCampus (fins a 15 punts).

c) Entrevista personal (fins a 40 punts). Una part de l’entrevista serà en anglès i es valorarà la fluïdesa del idioma.

(Només es convoca a entrevista els candidats/es que hagin superat els 40 punts en la fase de valoració del CV + relació contractual prèvia amb Tecnocampus).

CONDICIONS LABORALS

 • Contractació laboral vinculada a projectes finançats competitivament, a jornada completa i amb previsió d’incorporació immediata.
 • El grup professional del lloc de treball és A2 segons el Conveni Col·lectiu vigent del TecnoCampus. El nivell retributiu és de 32.234 € bruts anuals, més un complement anual pel compliment d’objectius i desenvolupament de competències de 612 € bruts.
 • Jornada de 37,5h setmanals.
 • 28 dies de vacances per any complet.
 • Flexibilitat horària i possibilitat del 40% en teletreball.
 • Possibilitat de retribució flexible, beneficis socials i política de conciliació (flexibilitat horària, teletreball, etc.).

CALENDARI ORIENTATIU

 • Publicació anunci:  22/06/2022
 • Presentació candidatures on-line fins al 13/07/2022 (inclòs)
 • Previsió publicació llista admesos/es i exclosos/es a participació: entre el 14/07/2022 i el 15/07/2022
 • Valoració dels candidats/es admesos/es per part de la comissió de selecció: a partir del  25/07/2022. Els candidats i candidates finalistes que passin a la fase d’entrevista seran avisats/des de la data de l’entrevista per correu electrònic i/o telèfon.
 • Convocatòria fase entrevistes: a partir del 12/09/2022

Per qualsevol incidència us podeu adreçar a seleccio@tecnocampus.cat . Cal identificar a l'assumpte el número de referència de la convocatòria: S15_2022_PAS_TEC_CREA.

Vols presentar-te? Accedeix al formulari d'inscripció