Data de publicació:
2022-11-14

Presentació de candidatures fins al dia:
2022-12-14

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

En termini de recepció de sol·licituds

Donada la necessitat de cobrir el lloc de TÈCNIC/A DE SERMAT I ESPAIS AUDIOVISUALS depenent de l’Àrea d’infraestructures, es convoca el present procés de selecció de Personal d’Administració i Serveis.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

• Detectar necessitats i resoldre incidències en relació als recursos audiovisuals de Tecnocampus.
• Proposar millores pel que fa als recursos audiovisuals de Tecnocampus.
• Realitzar el manteniment i la configuració dels equipaments audiovisuals així com totes les gestions que se’n derivin.
• Fer el seguiment i control dels proveïdors externs de recursos audiovisuals de Tecnocampus.
• Planificar i gestionar el servei de préstec de material audiovisual de TecnoCampus (SERMAT).
• Participar en els instruments de coordinació interna de la seva unitat organitzativa, i proposar millores en la prestació del servei.
• Participar en la creació d'eines i instruments tècnics per a la gestió i execució dels projectes, programes i actuacions.
• Supervisar les qualitats dels serveis i els indicadors de satisfacció dels usuaris.
• Actuar en coordinació amb altres serveis o agents externs, pel desenvolupament de projectes transversals i/o singulars, per resoldre incidències o millorar el servei en si mateix.
• I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes

REQUISITS INDISPENSABLES

• Cicle formatiu de grau superior, de Formació Professional o similar o el seu equivalent d'acord amb la legislació educativa vigent. (Cal certificar-ho amb la titulació oficial).

ASPECTES VALORABLES
Només es valorarà el CV de les persones que compleixin els requisits indispensables i que per tant hagin estat admeses a participació. La comissió de selecció valorarà els mèrits dels candidats i candidates presentats en base als següents barems de puntuació, que podran obtenir una puntuació màxima de 115 punts.

a) Valoració curricular (fins a 60 punts).

 • Titulació universitària (Grau, llicenciatura, diplomatura o equivalent) en àrees relacionades amb les funcions a desenvolupar, especialment en mitjans audiovisuals. (Cal certificar-ho amb la titulació oficial). Màx. 10 punts
 • Formació complementària en àrees relacionades amb les tasques a desenvolupar, com per exemple coneixements tècnics avançats de manteniment de sistemes i equipaments audiovisuals. Màx. 15 punts
 • Experiència mínima de 2 anys en les funcions requerides en especial en aspectes relacionats amb el manteniment de sistemes i equipaments audiovisuals. (Cal especificar-ho en el CV lloc de treball i activitats principals realitzades a cada empresa). Màx. 20 punts
 • Nivell superior B1 d’anglès d’acord amb la taula de certificats i diplomes MECR. Màx. 5 punts
 • Nivell de suficiència (C1) de català. Màx. 5 punts.
 • Altres mèrits. La comissió podrà valorar altres elements del currículum que considerin adients. Màx. 5 punts

b) Relació contractual prèvia amb TecnoCampus (fins a 15 punts).

c) Entrevista personal (fins a 40 punts).
Només es convoca a entrevista els candidats/es que hagin superat els 40 punts en la fase de valoració del CV.

CONDICIONS LABORALS

 • Contractació laboral indefinida, a jornada completa i amb previsió d’incorporació immediata.
 • El grup professional és de Tècnic/a categoria B2 segons conveni laboral vigent.
 • Jornada de 37,5h setmanals en horari de tarda.
 • 28 dies de vacances per any complet.
 • Possibilitat de retribució flexible.
 • Beneficis socials.

CALENDARI ORIENTATIU

 • Publicació anunci: 14/11/2022.
 • Presentació candidatures on-line fins al 02/12/2022Termini prorrogat fins al 14/12/2022
 • Previsió publicació llista admesos/es i exclosos/es a participació: entre el 05/12/2022 i el 09/12/2022.
 • Valoració dels candidats/es admesos/es per part de la comissió de selecció: a partir del 19/12/2022. Els candidats i candidates finalistes que passin a la fase d’entrevista seran avisats/des de la data de l’entrevista per correu electrònic i/o telèfon.
 • Realització d'entrevistes als candidats/es finalistes: a partir del 09/01/2023.

Per qualsevol incidència us podeu adreçar a seleccio@tecnocampus.cat. Cal identificar a l'assumpte el número de referència de la convocatòria: S16_2022_PAS_TEC_SER.

Vols presentar-te? Accedeix al formulari d'inscripció