Data de publicació:
2022-07-29

Presentació de candidatures fins al dia:
2022-08-26

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

En termini de recepció de sol·licituds

En el marc del Projecte d’Incubadora de Tecnologies de Fabricació Additiva (ITFA), la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme precisa incorporar un Tècnic/a de la Incubadora de Tecnologies de Fabricació Additiva per desenvolupar tasques de gestió i dinamització de les activitats previstes en el marc del projecte.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

Les funcions estaran relacionades amb la gestió de les activitats assignades de posada en marxa i desenvolupament del Projecte d’Incubadora de Tecnologies de Fabricació Additiva:

 • Activar i desenvolupar els programes d’emprenedoria (mentoring i acceleració) i transferència de tecnologia en l’àmbit de la fabricació additiva previst en el projecte ITFA.
 • Gestionar les activitats que es realitzaran en la incubadora de Tecnologies de Fabricació Additiva i el 3DTechLab amb els proveïdors interns i externs.
 • Desenvolupar actuacions de sensibilització i networking en relació a la fabricació additiva i la impressió en 3D.
 • Impulsar algunes de les accions derivades del projecte com ara:
  - Donar suport en la realització dels diferents processos de contractació pública previstos en el projecte.
  - Realitzar el seguiment i control de les actuacions dels proveïdors externs.
 • Executar el Pla de Comunicació. Preparar accions de difusió de l’operació del projecte: notícies per la pàgina web, briefings de campanyes en xarxes socials i altres accions de difusió.
 • Realitzar el control de l’execució i recopilar els indicadors de seguiment i d’impacte de l’operació.
 • Realitzar el seguiment econòmic i pressupostari de la despesa executada del projecte ITFA i preparar la documentació necessària per a la justificació del projecte.
 • Participar i, si escau, representar a la institució en les reunions del projecte, workshops relacionats, formacions, visites, etc., així com establir i mantenir el contacte amb les entitats i agents socials involucrats.
 • Redactar informes tècnics, memòries i altres documents sobre el projecte, programes i processos executats amb l’objectiu de mantenir els quadres de comandament operatius i estratègics.

  REQUISITS INDISPENSABLES
   
 • Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Posseir la capacitat funcional per acomplir les tasques.
 • Tenir complerts setze anys i no excedir, l’edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir una altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha d’estar inhabilitat o en situació equivalent ni ha d’haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.
 • Titulació universitària (grau, llicenciatura, diplomatura o equivalent). (Cal certificar-ho amb la titulació oficial o resguard de pagament de la titulació oficial).

ASPECTES VALORABLES
Només es valorarà el CV de les persones que compleixin els requisits indispensables i que per tant hagin estat admeses a participació. La comissió de selecció valorarà els mèrits dels candidats i candidates presentats en base als següents barems de puntuació, que podran obtenir una puntuació màxima de 115 punts.

a) Valoració curricular (fins a 60 punts).

 • Titulació de postgrau o màster en àrees relacionades amb tecnologia, innovació i/o emprenedoria. (Cal certificar-ho amb la titulació oficial o resguard de pagament de la titulació oficial). Màx. 10 punts
 • Experiència mínima de 2 anys en les funcions requerides, en especial en aspectes relacionats amb el desenvolupament de projectes d’emprenedoria tecnològica, coordinació de centres d’emprenedoria, innovació o desenvolupament tecnològic. Màx. 15 punts
 • Experiència contrastada en la gestió de projectes amb ús de metodologies d’innovació i/o emprenedoria tecnològica (especificar en el CV lloc de treball i activitats principals realitzades a cada empresa). Màx. 20 punts
 • Nivell igual o superior a C1 d’anglès d’acord amb la taula de certificats i diplomes MECR. Màx. 10 punts
 • Altres mèrits. La comissió podrà valorar altres elements del currículum que consideri. Màx. 5 punts

b) Relació contractual prèvia amb TecnoCampus (fins a 15 punts).

c) Entrevista personal (fins a 40 punts). (Només es convocarà a entrevista les persones candidates que hagin superat els 40 punts en la fase de valoració del CV + relació contractual prèvia amb Tecnocampus).

Una part de l’entrevista serà en anglès i es valorarà la fluïdesa del idioma. Competències a valorar:

 • Iniciativa.
 • Capacitat estratègica.
 • Capacitat d’anàlisi i síntesi i de redacció.
 • Capacitat d’organització i de planificació.
 • Habilitat per a les relacions interpersonals.

CONDICIONS LABORALS

 • Contractació laboral estable vinculada a projectes finançats competitivament, a jornada completa i amb previsió d’incorporació immediata.
 • El grup professional és de tècnic/a categoria A2 segons conveni laboral vigent.
 • Jornada de 37,5h setmanals
 • Possibilitat de retribució flexible, beneficis socials i política de conciliació (flexibilitat horària, teletreball, etc.).

CALENDARI ORIENTATIU

 • Publicació anunci: 29/07/2022
 • Presentació candidatures on-line fins al 26/08/2022
 • Previsió publicació llista admesos/es i exclosos/es a participació: entre el 29/08/2022 i el 31/08/2022
 • Valoració dels candidats/es admesos/es per part de la comissió de selecció: a partir del 5/09/2022. Els candidats i candidates finalistes que passin a la fase d’entrevista seran avisats/des de la data de l’entrevista per correu electrònic i/o telèfon.

Per qualsevol incidència us podeu adreçar a seleccio@tecnocampus.cat. Cal identificar a l'assumpte el número de referència de la convocatòria: S29_2022_PAS_TEC_3D.

Vols presentar-te? Accedeix al formulari d'inscripció