Data de publicació:
2021-12-23

Presentació de candidatures fins al dia:
2022-01-16

Escola Superior de Ciències de la Salut

Personal Docent i Investigador Associat (PDI Associat)

Llista provisional d’admesos / exclosos

En el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat (PECT) de Mataró-Maresme: ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores, la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme precisa incorporar un Tècnic/a de gestió de dades i anàlisi de resultats de l’operació Impacte de l'exercici físic en la salut de la gent gran de la comarca del Maresme (EfSaGaMar) que lidera la institució.

El projecte PECT Mataró-Maresme: ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores està cofinançat per la Generalitat de Catalunya, en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, en virtut de la Resolució de 12 d’abril de 2021, per la qual es resol el procediment per a la selecció dels projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT als quals s’atorga subvenció amb càrrec al pressupost de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Donada la necessitat de cobrir el lloc de Tècnic/a de gestió de dades i anàlisi de resultats depenent de la Direcció del projecte PECT Ciutats Cuidadores es convoca el present procés de selecció.

La persona seleccionada tindrà una dedicació d’un 100% a l’actuació A6 Anàlisi de resultats dels diferents programes aplicats de  l’operació Impacte de l'exercici físic en la salut de la gent gran de la comarca del Maresme (EfSaGaMar) del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de Mataró-Maresme: ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores, emmarcat en l’estratègia RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació. La part corresponent a la dedicació al projecte PECT  del contracte es cofinançarà en el marc de la convocatòria PRE/161/2019, d’1 d’agost, modificada per l’Ordre PRE/197/2020, de 10 de novembre, amb una subvenció d’un 50% de la despesa elegible amb càrrec al pressupost de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

DIRECTRIUS BÀSIQUES DE LA CONVOCATÒRIA

Durant el procés de selecció es respectaran els principis de concurrència, idoneïtat i publicitat. Tots els ciutadans tenen dret a l’accés a l’ocupació d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat. En el procés selectiu:

 • Es garantirà la no discriminació.
 • Es vetllarà per l’agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.
 • L’avaluació de la persona es realitzarà en base als requisits del lloc de treball, amb objectivitat, transparència i respectant el principi d’igualtat d’oportunitats.
 • La selecció es basarà en el mèrit i les competències pel desenvolupament del lloc de treball a proveir i no en qüestió de gènere, edat o circumstàncies personals o familiars.
 • Els coneixements i adequació de la persona al lloc de treball seran mesurats mitjançant paràmetres i indicadors precisos i equiparables que s’establiran prèviament a l’inici del procés selectiu.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR       

 1. Realitzar la recollida i recol·lecció de dades relacionades amb l’operació Impacte de l'exercici físic en la salut de la gent gran de la comarca del Maresme (EfSaGaMar) així com responsabilitzar-se de la creació de les bases de dades requerides i participar en l’anàlisi de resultats del projecte.
 2. Participar en l’execució, seguiment i avaluació de les tasques i activitats incloses en l’operació i col·laborar en la recopilació dels indicadors de seguiment i d’impacte.
 3. Realitzar tasques de recerca juntament amb els investigadors principals del projecte:
  • Participar en la revisió i seguiment dels protocols del projecte.
  • Participar en el desenvolupament del disseny dels programes d'hàbits saludables i el procés de reclutament i avaluació del fitness cardiorespiratori i muscular.
  • Participar en l’execució dels programes, tallers i seminaris de l’operació.
  • Participar en la divulgació del projecte en format de publicacions acadèmiques i altres fòrums de l’àmbit i públics d’interès.
 4. Participar en reunions workshops, formacions i visites, relacionats amb el projecte i la operació.
 5. Col·laborar en la redacció d’ informes, resolucions i altres documents que siguin necessaris per l’execució d’aquest projecte i contribuir a la preparació dels lliurables.
 6. Altres funcions de suport al projecte i suport a la recerca que li siguin encomanades.

REQUISITS INDISPENSABLES

 1. Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 2. Posseir la capacitat funcional per acomplir les tasques.
 3. Tenir complerts setze anys i no excedir, l’edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir una altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.
 4. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha d’estar inhabilitat o en situació equivalent ni ha d’haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.
 5. Titulació universitària (Grau, llicenciatura, diplomatura o equivalent). Cal certificar-ho amb la titulació oficial o resguard de pagament de la titulació oficial.

ASPECTES VALORABLES
Només es valorarà el CV de les persones que compleixin els requisits indispensables i que per tant hagin estat admeses a participació. La puntuació màxima serà de 60 punts.

 1. Formació complementària en l’àmbit d’actuació del projecte, especialment en gestió de base de dades i anàlisi de resultats. (Cal especificar-ho clarament al CV i aportar la titulació oficial). Màx. 5 punts
 2. Tenir un màster universitari en l’àmbit de la salut i/o l’activitat física (Cal especificar-ho clarament al CV i aportar la titulació oficial). Màx. 10 punts
 3. Experiència prèvia en les funcions requerides, en anàlisi de resultats derivats de projectes de recerca en l’àmbit de la salut i/o activitat física. (Cal especificar en el CV el lloc de treball i activitats principals realitzades a l'empresa). Màx. 15 punts
 4. Experiència prèvia en les funcions requerides, en especial en aspectes relacionats amb la planificació, execució i justificació de projectes de recerca en l’àmbit de la salut i/o activitat física. Màx. 15 punts
 5. Estar en possessió del títol de doctor/a. (Cal especificar-ho clarament al CV i aportar la titulació oficial). Màx. 10 punts
 6. Nivell superior a B2 d’anglès d’acord amb la taula de certificats i diplomes MECR. Màx. 5 punts

RELACIÓ CONTRACTUAL PRÈVIA AMB TECNOCAMPUS. La puntuació màxima serà de 15 punts.

ENTREVISTA PERSONAL. Es convocaran a entrevista només a les persones que superin els 40 punts en la fase de valoració del CV + relació contractual prèvia amb Tecnocampus. La puntuació màxima serà de 40 punts.

CONDICIONS LABORALS

 • Contractació laboral temporal per obra i servei amb data de finalització 31/12/2022, a jornada completa i amb previsió d’incorporació immediata. Possibilitat de pròrroga fins a 31/12/2023 en funció de la continuïtat del projecte.
 • El grup professional és de PDI Associat – Personal de Suport a la Recerca
 • Jornada de 37,5h setmanals
 • Possibilitat de retribució flexible, beneficis socials i política de conciliació (flexibilitat horària, teletreball, etc.).

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL

L’òrgan de selecció s’ajustarà als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i tendirà a la paritat entre dona i home.

Així mateix, l’òrgan de selecció actuarà amb independència i discrecionalitat tècnica i vetllarà per la transparència i el bon funcionament del procés.

El tribunal es composarà dels següents membres:

 • Investigadora Principal de l’estudi d’hàbits de l’operació EfSaGaMar del PECT Ciutats cuidadores, Dra. Noemí Serra.
 • Investigadora Principal d’anàlisis de resultats de l’operació EfSaGaMar del PECT Ciutats cuidadores, Dra. Montserrat Girabent.
 • Director de gestió de persones, Sr. Xavier Vives.

CALENDARI ORIENTATIU DEL PROCÉS

 • Publicació anunci:  23/12/2021
 • Presentació candidatures on-line fins al 16/01/2022
 • Previsió publicació llista admesos/es i exclosos/es a participació: entre 17/01/2022 i el 21/01/2022  
 • Valoració dels candidats/es admesos/es per part de la comissió de selecció: a partir del  22/01/2022. Els candidats i candidates finalistes que passin a la fase d’entrevista, és a dir aquells/es que superin el 40 punts en la valoració del CV, seran avisats/des de la data de l’entrevista per correu electrònic i/o telèfon.

 

Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es

Data de publicació: 21/01/2022